Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchního ministerského rady oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu

Č. j.: MV-1936-2/OSK-2017 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchního ministerského rady oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu
v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra

Č.j.: MV-1936-2/OSK-2017

Praha 9. leden 2017

Personální ředitelka sekce pro státní službu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra, ID 30355530, v oborech služby:

 • 33 Systém veřejné správy,

 • 47 Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu realizace projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy1 s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Doba trvání služebního poměru bude podle nařízení vlády č. 137/2015 Sb. stanovena na 3 roky. Tato doba může být prodloužena, nejdéle však do 31. prosince 2021.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy a služba zahrnuje výkon pozice experta na řízení kvality, a to zejména tyto činnosti:

 • spolupráce na zpracování a realizaci metodiky pro řízení kvality ve služebních úřadech včetně stanovení minimální míry řízení kvality ve služebních úřadech;

 • spolupráce na realizaci metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality ve služebních úřadech;

 • spolupráce na koordinaci dílčích projektů služebních úřadů v oblasti řízení kvality;

 • spolupráce s externími experty na metody řízení kvality;

 • spolupráce na realizaci konferencí projektu a odborných seminářů v oblasti řízení kvality.
   

Posuzovány budou žádosti2 podané ve lhůtě do 31. ledna 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady oddělení Kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu - Č.j. MV-1936-2/OSK-2017".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství3 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením4;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.
  Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje, výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona. Osobní údaje žadatel uvede v samostatné příloze5.

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti7; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
   

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran8 na téma "Způsob využití metod řízení kvality pro stanovení minimálních standardů řízení kvality ve služebních úřadech".

Mgr. Iva Hřebíková
personální ředitelka
sekce pro státní službu

1)
Informace o projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy jsou uvedeny na stránkách www.statnisluzba.cz nebo přímo zde.

2)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří  Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

4)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

5)
Údaje poskytnuté žadatelem tvoří Přílohu č. 7 tohoto oznámení.

6)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

7)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení, žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky tvoří Přílohu č. 6 tohoto oznámení.

8)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem