Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů (ID 30350105)

Č.j.: MV-180354-2/SP-2015 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů

Č.j.: MV-180354-2/SP-2015
datum: 20. ledna 2016

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a  mezinárodních vztahů, ID 30350105, v oboru služby:

 • 33. Systém veřejné správy.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou nejdéle po dobu 3 let; tato doba může být ode dne vzniku prvního služebního poměru na dobu určitou opakována nejvýše dvakrát, podle nařízení vlády č. 137/2015 Sb., a to nejpozději do 31. 12. 2020, tj. po dobu realizace projektu: Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je březen 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje: Koncepční přípravu materiálů a podkladů k problematice snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, přípravu podkladů pro Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy za specifický cíl 1.2, plnění úkolů zadaných se strany Řídícího výboru pro modernizaci veřejné správy a Rady vlády pro veřejnou správu týkajících se problematiky snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, posouzení výsledků/závěrů Analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, přípravu specifických projektů zaměřených na snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, revizi či rozpracování metodik měření administrativní zátěže občanů a veřejné správy, revizi stávající právní základny s cílem zajištění možnosti zjednodušení situace, snížení či odstranění regulatorní zátěže dopadající na občany a veřejnou správu, zpracování zpráv RIA u legislativních norem a úprav, které budou produkovány jako výsledky analýz a naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, komunikaci se zapojenými subjekty, návazné aktivity vedoucí k propojení s ostatními specifickými cíli Strategického cíle 1 a spolupráci na koncepčním řešení nového strategického dokumentu pro oblast veřejné správy pro období od roku 2020. Zkušenosti v oblasti veřejné správy po dobu minimálně dvou let, se zpracováním zpráv RIA, zhodnocováním dopadů, snižováním regulatorní zátěže a  pokročilá znalost MS OFFICE jsou výhodou.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 5. února 2016, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a  mezinárodních vztahů odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 30350105, č.j.: MV-180354-2/SP-2015“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a  mezinárodních vztahů odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky4;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti6; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran7 na téma „Možnosti snižování regulatorní zátěže veřejné správy.“                                                                                                                                  

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Milan Petržílek
odbor personální
tel.: +420 974 832 295
e-mail: milan.petrzilek@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

4)
Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

5)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

6)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

7)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

 

vytisknout  e-mailem