Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsáno jedno jméno, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilé dítě učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít. Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsána více než dvě jména a která nabude státní občanství České republiky, může před krajským úřadem učinit při převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky nebo listiny o udělení státního občanství České republiky prohlášení, které z nich, popřípadě která dvě z nich, bude v úředním styku užívat. Neučiní-li tak před krajským úřadem, může toto prohlášení učinit před kterýmkoli matričním úřadem, a to ve lhůtě do 30 dnů od nabytí státního občanství České republiky. Za nezletilé dítě učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít.

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsáno jméno a jméno po otci na pozici druhého jména a která nabude státní občanství České republiky, může před krajským úřadem učinit při převzetí listiny o nabytí státního občanství nebo listiny o udělení státního občanství České republiky prohlášení, zda bude jméno po otci v úředním styku užívat. Neučiní- li tak před krajským úřadem, může toto prohlášení učinit před kterýmkoli matričním úřadem, a to ve lhůtě do 30 dnů od nabytí státního občanství České republiky. Za nezletilé dítě učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít. Pozdější žádost o upuštění od užívání jména po otci je posuzována jako žádost o změnu jména.

Matriční úřad, který nevede matriční knihu narození, v níž je zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Krajský úřad postoupí prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky (zvláštní matrika tj. Úřad městské části Brno-střed) a jsou-li na cizozemském matričním dokladu uvedena více než dvě jména, může občan učinit prohlášení, které z nich, popřípadě která dvě z nich, bude užívat. Za nezletilé dítě učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít. Jde-li o zápis jména po otci, použije se předcházející odstavec obdobně.

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsána k 31. prosinci 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé. Prohlášení se činí před kterýmkoli matričním úřadem. Matriční úřad, v jehož knize narození nejsou zapsána jména, jichž se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození jsou jména zapsána. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad.

Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.
 

Kdo činí prohlášení

Fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. U nezletilého staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož nemůže ke zvolení jména, resp. jmen dojít.

  

Jak a kam se obrátit

 • prohlášení se činí před kterýmkoli matričním úřadem,
 • v případě nabytí státního občanství České republiky se prohlášení činí před krajským úřadem, neučiní-li prohlášení před krajským úřadem, může prohlášení učinit před kterýmkoli matričním úřadem, a to ve lhůtě do 30 dnů od nabytí státního občanství České republiky

  

Co musíte předložit

K prohlášení se připojí

 • rodný list fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká,
 • případně souhlas nezletilého staršího 12 let s prohlášením o volbě druhého jména,
 • a další matriční doklady, které jsou volbou druhého jména dotčeny. Bližší informace vždy pro konkrétní případ v této věci získáte na kterémkoliv matričním úřadě.
   

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

  

Formuláře

Formuláře nejsou předepsány.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, který nevede matriční knihu narození, v níž je zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Krajský úřad postoupí prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

  

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Pokud se fyzické osobě ve věci jejího prohlášení o volbě druhého jména nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí, proti kterému je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.
   

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 6. února 2024

  

vytisknout  e-mailem