Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky; narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině; uzavření manželství, k nimž došlo v cizině, byl-li život snoubence přímo ohrožen a nejde-li o státní občany České republiky.

Z provedených zápisů v matriční knize se vydávají matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje zapsané v matriční knize a jsou opatřeny zvláštními zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Listiny, které  slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu tvoří sbírku listin.
 

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřadpovolí nahlédnout do matriční knihy (nebo sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.
 

Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Registrující matriční úřadpovolí nahlédnout do knihy partnerství (nebo do sbírky listin vedené ke knize partnerství) a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, nebo
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřadfyzické osobě povolí nahlédnout do matriční knihy (nebo do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958) anebo povolí vyhledávat a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře:

 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může do  takového zápisu v matriční knize nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, na jejíž matriční zápis (příp. na listiny založené ve sbírce listin k dotčenému matričnímu zápisu) požaduje nahlížet.

Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak a kam se obrátit 

Žadatel se dostaví na matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chce nahlédnout. Jde-li o nahlížení do sbírky listin, která již byla předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na tento úřad.

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do které chcete nahlédnout, popř. na který obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad se obrátit ve věci nahlížení do sbírky listin, potřebné informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

 • žádost,
 • průkaz totožnosti,
 • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se zápis týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).
   

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 

Poplatky a termíny

Poplatky
Dle položky 2 sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis ve výši 50 Kč

Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu

Osvobození
Od shora uvedených poplatků jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.


Lhůty
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o nahlédnutí do matričních knih a sbírky listin do 30 dnů.
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky, sankce

Opravné prostředky
V případě zamítnutí žádosti o povolení nahlédnout do matriční knihy (nebo sbírky listin) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce
Nejsou stanoveny.

 Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4.

email: ovs@mvcr.cz,
           posta@mvcr.cz


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 17. prosince 2020

vytisknout  e-mailem