Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2010

21. prosince 2010
Částka 5/2010 (pdf, 69 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 2010 č. 862 o Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 až 2014 (koncepce rozvoje muzejnictví)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 2010 č. 871 o Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu v letech 2011 až 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2010 č. 882 k Obecným opatřením k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů
 • Sdělení Ministerstva vnitra o vydání národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a služebních průkazů

 8. října 2010
Částka 4/2010 (pdf, 137 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva financí č. j. 12/70 384/2010 – 124 ze dne 31. 8. 2010 o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 576 ke Zprávě o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolí měst
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebního průkazu

27. července 2010
Částka 3/2010 (pdf, 64 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 – 124, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002 z 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice č. j. 124/123 009/2002 a směrnice č. j. 12/56 089/2007 – 124
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. června 2010 č. 443 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2010 č. 461 ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a k Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 – 2015 v roce 2009
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek

9. června 2010
Částka 2/2010 (pdf, 539 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2010 č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. dubna 2010 č. 315 o změně usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2010 č. 340 o Národní strategii protidrogové politiky na období let 2010 až 2018
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2010 č. 342 o Zásadách urbánní politiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra o změnách v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Sdělení Ministerstva vnitra – seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánu obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2009
 • Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení razítek a služebního průkazu

11. února 2010
Částka 1/2010 (pdf, 75 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2009 č. 1572 o Koncepci romské integrace na období 2010–2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2010 č. 37 ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2010 č. 66 o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2010
 • Sdělení Ministerstva vnitra o změnách v územní organizaci a v názvech obcí a jejich částí, nastalé od 2. ledna 2009 do 1. ledna 2010
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení razítek a služebního průkazu
 • Věcný rejstřík – Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí v r. 2009 (ročník 7)

vytisknout  e-mailem