Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k realizaci Městského programu prevence kriminality na rok 2011

Č.j. : MV-88523-13/OP-2010 

MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality

Praha 29. listopadu 2010

Počet listů: 2
Přílohy: 12/sv.

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto,

dovoluji si Vás informovat, že tak jako každoročně, vypisuji výzvu k podávání projektů v rámci Městského programu prevence kriminality (dále jen „Program“) na rok 2011 s možností získat na jejich realizaci státní dotaci.

Pravidla Programu jsou uvedeny v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2011“ (dále jen „Zásady“), které přikládám v příloze (text Zásad je také uveřejněn na internetové adrese MV). Zásady byly schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality a dne 26. listopadu 2010 také ministrem vnitra Mgr. Radkem Johnem. Při podávání žádostí o dotaci musí města postupovat podle výše uvedených Zásad, řídit se prioritami vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a svými Koncepcemi prevence kriminality. V tomto dotačním programu nelze podporovat primární nespecifickou prevenci, projekty zaměřené na bezpečnost silničního provozu a protidrogovou prevenci.

S ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci je i na tento program snížen objem finančních prostředků, takže v roce 2011 se budou prioritně podporovat projekty zaměřené na konkrétní problémy, sociální skupiny, či na určitou lokalitu, případně komunitu. U předložených projektů musí být uvedeno, jakým způsobem budou projekty vyhodnocovány a jaké výsledky by měla jejich realizace přinést. Podmínkou předkládaných projektů je jejich reakce na místní bezpečnostní problémy podložené konkrétními statistickými údaji. Prioritami Ministerstva vnitra, které mají pro města doporučující charakter, jsou:

  1. Systém včasné intervence (SVI) – projekt zaměřený na práci s dětmi a mladistvými ohroženými sociálně patologickým vývojem a děti, které se ocitly v postavení svědků, pachatelů a obětí trestných činů. V tomto projektu jde o systémové nastavení spolupráce mezi institucemi, které mají zákonnou povinnost s těmito dětmi pracovat (orgány sociálně právní ochrany, Policie ČR, Městská policie, státní zastupitelství, soudy, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, nevládní neziskové organizace). Finanční prostředky budou poskytovány na zkvalitňování již vybudovaných SVI, jejich rozšiřování v rámci rozšířené působnosti měst (v nichž již už vybudována jsou), na služby, které jsou určeny na práci s dětmi a jejich rodinami v rámci sociálně nápravných programů a na vzdělávání členů Týmů pro mládež. Projektovým manažerem je Mgr. Ferdinand Raditsch.

  2. Program prevence kriminality a extremismu - Úsvit – zaměřený na zvýšení bezpečnosti v rámci sociálně vyloučených lokalit, v místech vyšší koncentrace osob sociálně desintegrovaných a tam, kde je vyšší míra trestné činnosti a častější narušování veřejného pořádku. V rámci Úsvitu mohou být realizovány projekty prevence extremismu, projekty na zapojení členů vyloučených lokalit do pracovních aktivit, na podporu vzdělávání i na podporu nerepresivních metod práce Policie ČR a obecních policií v těchto lokalitách včetně projektů „asistent prevence kriminality“ a „romský mentor“. Projektovým manažerem je Mgr. Radek Jiránek.

  3. Projekty zaměřené na prevenci kriminality páchané prostřednictvím elektronických medií (zneužívání dětí prostřednictvím internetu, kyberšikany, stolkingu, sexingu atp.). Konzultantkou pro oblast internetové kriminality je Mgr. Iva Fürbacherová.

  4. Projekty zaměřené na problematiku bezdomovectví – může se např. jednat o vzdělávací projekty pro strážníky MP (i příslušníky Policie ČR) zaměřené na dosažení profesionální úrovně výkonu služby a komunikace v prostředí bezdomovců a sociálně vyloučených lokalit. Konzultantem pro oblast bezdomovectví je Mgr. Martin Dočkal.

  5. Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení – jedná se o podporu projektů založených na kombinaci techniky, informování, sociální prevence a spolupráce v konkrétní lokalitě (domě). Projektovým manažerem je JUDr. Tomáš Koníček.

  6. Projekty zaměřené na problematiku finanční gramotnosti - upřednostňováno bude vzdělávání interaktivními metodami osob, které se ocitly v dluhové pasti a odborníků, kteří s klienty ohroženými zadlužením pracují; aktivity zaměřené na prevenci trestné činnosti související se získáním finančních prostředků – půjčky / úvěr (podvod, úvěrový podvod) a se získáváním prostředků na jejich splacení (násilná TČ – loupež a majetková TČ – krádež, lichva). Konzultantem je Mgr. Radek Jiránek.

  7. Projekty prevence v oblasti domácího násilí – kromě práce s oběťmi jsou upřednostňovány také projekty zaměřené na práci s násilnými osobami. Konzultantkou pro oblast domácího násilí je Mgr. Barbora Holušová.

  8. Projekty zaměřené na vzdělávání profesionálů v oblasti prevence kriminality (např. pracovníků Městské policie, Policie ČR, manažerů prevence kriminality apod.). Konzultantkou je PhDr. Ivana Dostálová.

  9. Recidivisté - statistiky trestné činnosti uvádějí stále zvyšující se počet opakovaných pachatelů trestné činnosti. Podporovány budou aktivity předcházející recidivě. Konzultanty jsou pracovníci oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby.

Pro doplnění uvádím, že projekty situační prevence, a to zejména kamerové monitorovací systémy, osvětlení atp. a budování hřišť a sportovních areálů budou s ohledem na jejich nákladnost podporovány ve zvláště odůvodněných případech.

Závěrem považuji za nutné připomenout, že podmínkou přidělení dotace na rok 2011 je vypořádání dotace poskytnuté v roce 2010 se státním rozpočtem a obsahové vyhodnocení realizovaných projektů (viz. Zásady platné na rok 2010).

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra je připraven poskytnout vašemu městu při přípravě projektů i zpracování hodnocení veškerou konzultační a metodickou podporu. Seznam pracovníků odboru a konzultantů pro jednotlivé kraje je uveden v příloze. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

V úctě Mgr. Jitka Gjuričová, v.r.
 

vytisknout  e-mailem