Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k realizaci Krajského programu prevence kriminality a Programu prevence kriminality hl. m. Prahy v roce 2011

Č.j.: MV-88523-14/OP-2010 

MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality

 


Praha 29. listopadu 2010

Počet listů: 2
Přílohy: 10/sv.

 

Vážená paní hejtmanko, vážený pane hejtmane,

dovolte, abych Vás informovala, že ministr vnitra Mgr. Radek John schválil a podepsal dne 26. listopadu 2010 „Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality a Programu prevence kriminality hl. m. Prahy v roce 2011“ (dále jen „Zásady“), které přikládám v příloze (text Zásad je také uveřejněn na internetové adrese MV).

Protože váš kraj splnil všechny podmínky pro účast v Krajském programu prevence kriminality (především zřídil pozici manažera prevence kriminality, pracovní a hodnotící skupinu a vytvořil svoji Koncepci prevence kriminality), nabízím Vám v souladu s vládou přijatou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (dále jen „Strategie“) možnost podání Žádosti o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality pro rok 2011. Při podání Žádosti musí kraj postupovat podle výše uvedených Zásad, řídit se prioritami Strategie a krajské koncepce prevence kriminality. V tomto dotačním programu nelze podporovat primární nespecifickou prevenci, projekty zaměřené na bezpečnost silničního provozu a protidrogovou prevenci.

S ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci je i na tento program snížen objem finančních prostředků. Pro všechny kraje včetně hl. m. Prahy bylo vyčleněno 20 mil. Kč. Výše dotace pro váš kraj byla stanovena na základě vládou schváleného výpočtu reflektujícího míru trestné činnosti, míru nezaměstnanosti, index chudoby a počet obyvatel. Limit dotace pro jednotlivé kraje byl schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality a ministrem vnitra a je uveden v příloze.

Ministerstvo vnitra doporučuje v příštím roce podporovat projekty zaměřené na konkrétní problémy, sociální skupiny, či na určitou lokalitu, případně komunitu. Podmínkou předkládaných projektů je jejich reakce na místní bezpečnostní problémy podložené konkrétními statistickými údaji. Prioritami Ministerstva vnitra, které mají pro kraj informační význam a nejsou pro něj závazné jsou:

  1. Systém včasné intervence (SVI) – projekt zaměřený na práci s dětmi a mladistvými ohroženými sociálně patologickým vývojem a na ty jedince, kteří se ocitli v postavení svědků, pachatelů a obětí trestných činů. Prioritou je zkvalitňování již vybudovaných SVI, jejich rozšiřování v rámci rozšířené působnosti měst (v nichž již už vybudována jsou), na služby, které jsou určeny na práci s dětmi a jejich rodinami v rámci sociálně nápravných programů a na vzdělávání členů Týmů pro mládež. Projektovým manažerem je Mgr. Ferdinand Raditsch.

  2. Program prevence kriminality a extremismu - Úsvit – zaměřený na zvýšení bezpečnosti v rámci sociálně vyloučených lokalit, v místech vyšší koncentrace osob sociálně desintegrovaných a tam, kde je vyšší míra trestné činnosti a častější narušování veřejného pořádku. V rámci Úsvitu mohou být realizovány projekty prevence extremismu, projekty na zapojení členů vyloučených lokalit do pracovních aktivit, na podporu vzdělávání i na podporu nerepresivních metod práce Policie ČR a obecních policií v těchto lokalitách včetně projektů „asistent prevence kriminality“ a „romský mentor“. Projektovým manažerem je Mgr. Radek Jiránek.

  3. Projekty zaměřené na prevenci kriminality páchané prostřednictvím elektronických medií (zneužívání dětí prostřednictvím internetu, kyberšikany, stolkingu, sexingu atp.). Konzultantkou pro oblast internetové kriminality je Mgr. Iva Fürbacherová.

  4. Projekty zaměřené na problematiku bezdomovectví – může se např. jednat o vzdělávací projekty pro strážníky MP (i příslušníky Policie ČR) zaměřené na dosažení profesionální úrovně výkonu služby a komunikace v prostředí bezdomovců a sociálně vyloučených lokalit. Konzultantem pro oblast bezdomovectví je Mgr. Martin Dočkal.

  5. Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení – jedná se o podporu projektů založených na kombinaci techniky, informování, sociální prevence a spolupráce v konkrétní lokalitě (domě). Projektovým manažerem je JUDr. Tomáš Koníček.

  6. Projekty zaměřené na problematiku finanční gramotnosti - upřednostňováno bude vzdělávání interaktivními metodami osob, které se ocitly v dluhové pasti a odborníků, kteří s klienty ohroženými zadlužením pracují; aktivity zaměřené na prevenci trestné činnosti související se získáním finančních prostředků – půjčky / úvěr (podvod, úvěrový podvod) a se získáváním prostředků na jejich splacení (násilná TČ – loupež a majetková TČ – krádež, lichva). Konzultantem je Mgr. Radek Jiránek.

  7. Projekty prevence v oblasti domácího násilí – kromě práce s oběťmi jsou upřednostňovány také projekty zaměřené na práci s násilnými osobami. Konzultantkou pro oblast domácího násilí je Mgr. Barbora Holušová.

  8. Projekty zaměřené na vzdělávání profesionálů v oblasti prevence kriminality (např. pracovníků Městské policie, Policie ČR, manažerů prevence kriminality apod.). Konzultantkou je PhDr. Ivana Dostálová.

  9. Recidivisté - statistiky trestné činnosti uvádějí stále zvyšující se počet opakovaných pachatelů trestné činnosti. Podporovány budou aktivity předcházející recidivě.

Závěrem považuji za nutné připomenout, že podmínkou přidělení dotace na rok 2011 je vypořádání dotace poskytnuté v roce 2010 se státním rozpočtem a obsahové vyhodnocení realizovaných projektů (viz. Zásady platné na rok 2010).

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra je připraven poskytnout vašemu kraji při přípravě projektů i zpracování hodnocení veškerou konzultační a metodickou podporu. Seznam pracovníků odboru a konzultantů pro jednotlivé kraje je uveden v příloze. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

V úctě

Mgr. Jitka Gjuričová, v.r.

vytisknout  e-mailem