Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 2. března 2009

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 
Ministr financí Miroslav Kalousek předložil na jednání vlády dne 2. března Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který byl vypracován na základě schváleného Národního protikrizového plánu jako reakce vlády na dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku. Jedním z opatření, zmírňujících působení negativních vlivů vzniklých vně České republiky, je mimo jiné také zkrácení doby odpisování hmotného majetku, který je záměrem tohoto návrhu. Návrh spočívá ve zkrácení doby odpisování nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách. Toto opatření by tedy mělo stimulovat poplatníky k pořízení například kancelářských strojů, výpočetní techniky a telefonických přístrojů s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč, dále pak osobních i nákladních vozidel, strojů a zařízení pro zemědělství, průmysl, stavebnictví a zdravotnictví. V první odpisové skupině se doba odpisování hmotného majetku zkracuje ze tří let na dvanáct měsíců a v druhé odpisové skupině se doba odpisování zkracuje z pěti let na 24 měsíců. Zároveň se adekvátně zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu. Uplatnění měsíčních odpisů by mělo pozitivně ovlivnit náběh poptávky, což je nesporná výhoda oproti standardnímu režimu odpisování, kdy odpis v prvním roce lze uplatnit i v případě hmotného majetku pořízeného v závěru roku. Technické zhodnocení výše uvedeného majetku nebude zvyšovat jeho vstupní cenu a bude odpisováno v režimu jiného hmotného majetku podle stávající úpravy. Úprava je navrhována jako možnost pro poplatníky, kteří tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy u hmotného majetku pořízeného v tomto období uplatňovat standardním způsobem anebo v navrhovaném zkráceném režimu. Obdobně to platí pro pořizování tohoto majetku formou finančního leasingu.
 
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil na schůzi vlády Návrh novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který rovněž vychází z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Jedním z opatření tohoto plánu je podpora zaměstnanosti prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účelem těchto slev je snížit celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání mohou být nejvíce ohroženi dopady celosvětové finanční a hospodářské krize. Snížení nákladů práce u zaměstnavatelů sleduje podporu podnikání a konkurenceschopnosti jednotlivých podniků. Tato sleva se navrhuje jako degresivní, aby byla podpořena zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími mzdami; jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhuje 1,15násobek průměrné mzdy. Navrhované zlevnění pracovní síly bude znamenat též nižší potřebu výplat sociálních dávek, které by jinak v důsledku nezaměstnanosti musely být z veřejných rozpočtů vypláceny; zachování pracovních míst znamená též nesnížení daňových výnosů a podpoří příznivě i sociální prostředí v České republice. Opatření se navrhuje jako dočasné, a to na celou dobu předpokládaných negativních dopadů celosvětového finančního a hospodářského útlumu. Opatření je proto omezeno obdobím do konce roku 2011. Účinnost opatření je přitom prohloubena prostřednictvím mimořádné slevy, která zohlední období od počátku roku 2009 a přinese zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech.
 
Vláda dále projednala Návrh novely zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, předložený ministrem vnitra Ivanem Langerem. Cílem je odstranit nevýhodnost podmínek, za kterých je funkce člena okrskové volební komise vykonávána, neboť podle platné právní úpravy obsažené ve volebních zákonech náleží členovi komise za výkon této funkce pouze zvláštní odměna a podle zákoníku práce má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu bez nároku na náhradu mzdy nebo platu. Za tímto účelem se navrhuje ve volebních zákonech, upravujících volby do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů a obcí, komplexně a jednotně upravit odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí tak, že člen volební komise má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele, jde-li o osoby v pracovním nebo obdobném poměru, nebo má nárok na paušální náhradu ušlého výdělku, jde-li o osoby výdělečně činné, které nejsou v pracovním nebo obdobném poměru. Ze zákoníku práce se vypouští ustanovení upravující nárok na pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu v nezbytně nutném rozsahu bez nároku na náhradu mzdy nebo platu k činnosti volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků.
 
Vláda rovněž projednala, z popudu místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka, Návrh novely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Návrh zákona reaguje na stanovisko Evropské komise, která České republice vytkla chybně provedenou transpozici směrnic v oblasti kontroly nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Novela v tomto smyslu upřesňuje způsob podávání hlášení o závažných haváriích a jejich aktualizace, nově umožňuje přijímat budoucí preventivní opatření, zajišťuje zpřístupnění informací veřejnosti o schválené bezpečností dokumentaci, vnějším havarijním plánu a jejich aktualizacích. V oblasti politiky územního plánování upravuje udržování vzájemných odstupů mezi objekty a zařízeními, vymezenými zákonem o prevenci závažných havárií, a obytnými oblastmi.
 
Text –rr-
 
 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 13.3.2009

vytisknout  e-mailem