Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z jednání schůze vlády České republiky dne 2. února 2009

Ministr zemědělství Petr Gandalovič předložil na schůzi vlády Návrh novely nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích. Nařízení vlády č. 147/2008 Sb. upravuje podmínky pro poskytnutí platby v rámci opatření zaměřeného na udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím plateb v rámci Natury 2000 podle nařízení Rady č. 1698/2005. Platba podle tohoto nařízení vlády je poskytována jako částečná kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, kterými jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Hlavním cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je odstranění nedostatků v procesu administrace, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe. Dále se navrhuje zpřesnění lesnických pojmů a úprava podmínek nařízení vlády tak, aby byla snížena administrativní zátěž žadatelů.
  
Ministr zemědělství Petr Gandalovič rovněž předložil na jednání vlády Návrh novely nařízení č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jehož předmětem je zjednodušit a zmírnit podmínky povolení užití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů, v návaznosti na nově přijaté přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Předkládaný návrh nařízení vlády rozšiřuje v souladu s předpisy Evropských společenství užití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů. Tento krok je nezbytný pro zajištění konkurenceschopnosti domácích producentů na evropských trzích. Dále se ruší dvě povinnosti žadatele o povolení, a sice povinnost předkládat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení žadatele o použití výrobku jako technologicky nezbytné složky dalších potravin a povinnost předkládat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení žadatele o uvedení informací o přidaném kaseinu na obalu výrobku. Návrh nařízení vlády znamená z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti ekonomický přínos pro producenty sýrů a dále snižuje jejich administrativní zátěž.
  
Vláda dále projednala a schválila Odkup skládky v Pozďátkách, jehož návrh předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky je velmi významným problémem z hlediska ohrožení a znečištění životního prostředí na území kraje Vysočina. Z této havarované skládky pokračuje dlouhodobý únik skládkových vod s obsahem kyseliny sírové do horninového prostředí a do vod podzemních a následně i povrchových. Kontaminace spočívá zejména ve snížení pH, zvýšení obsahu železa, těžkých kovů a síranů ve vodě. Ve druhé polovině roku 1996 zjistily orgány státní správy v oblasti životního prostředí na skládce výskyt nadměrného množství silně kyselých průsakových vod zadržovaných v tělese skládky, které vznikly jako následek uložení odpadu tzv. „kyselých systémů“, deklarovaných jako odpadní síran železnatý (zelená skalice). Odpad byl na skládku navezen v množství cca 10.000 tun z Prechezy a.s. Přerov v rámci odstraňování staré ekologické zátěže. Skládka Pozďátky je od 1. února 1997 mimo provoz. Od roku 1993 do současnosti skládku vlastnilo několik různých subjektů. Současným vlastníkem skládky je společnost Logika s.r.o., která skládku koupila od správce konkursní podstaty v roce 2002 se záměrem skládku sanovat a dále provozovat. V procesu posuzování vlivů tohoto záměru na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostředí  počátkem roku 2007 stanovisko, ve kterém souhlasilo pouze s částí záměru vlastníka skládky, a to pouze se sanací skládky bez jejího dalšího rozšíření a provozu. Jedním z důvodů pro nesouhlas s dalším provozem skládky nebezpečných odpadů byl nesoulad s koncepčními dokumenty - územním plánem obce Slavičky a Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina. Vzhledem k nesouladu záměru společnosti Logika s.r.o. s koncepcí dotčené obce, kraje a Ministerstva životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství a vzhledem k akutní potřebě sanace havarované skládky, začaly být na konci roku 2007 zvažovány možnosti odkupu skládky a zajištění její sanace. Jednotlivé uznatelné náklady společnosti Logika s.r.o. byly postupně ověřovány a dokládány příslušnými podklady ze strany vlastníka skládky. Jako výsledek rozboru nákladů byla stanovena kupní cena skládky ve výši 23 033 014 Kč. Předpokládají se předběžná havarijní opatření k zamezení další přímé kontaminace vytékajícími skládkovými vodami a vytvoření podmínek pro sanaci vlastní skládky. Toto opatření představuje vybudování a zprovoznění technologie pro úpravu kyselých skládkových vod (neutralizační stanice). Tím bude umožněno snížit hladinu vod v tělese skládky a odčerpáním skládkových vod se zpomalí proces loužení uložených odpadů. Dle odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu budou náklady na tato okamžitá havarijní opatření v roce 2009 činit 17 mil. Kč. Z toho 3 mil. Kč na expertní posudky, 9 mil. Kč na pronájem mobilní dekontaminační stanice a 5 mil. Kč na nákup nezbytných zařízení včetně správy objektu.
 
Ministr vnitra Ivan Langer předložil na schůzi vlády Zprávu o činnosti Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice za rok 2008. První část zprávy o činnosti Národní koordinační skupiny je  zaměřena na popis stávajícího přechodu na zemské digitální televizní vysílání v České republice a státech Evropské unie. Nejvýznamnější a klíčovou událostí za uplynulé období v procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání je vydání nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu). Technický plán přechodu stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob vypínání zemského analogového televizního vysílání. Dále stanovuje ukončení zemského analogového televizního vysílání k 11. listopadu 2011 na celém území České republiky s výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín, kde bude zemské analogové televizní vysílání ukončeno k 30. červnu 2012. Česká republika má tímto stanovený transparentní časový harmonogram, se kterým souhlasili všichni celoplošní provozovatelé stávajícího zemského analogového televizního vysílání. Bez jejich souhlasu by byl přechod velice obtížně realizovatelný. Další klíčovou událostí je spuštění základních pilířů informační kampaně, kterým je bezplatná informační telefonní linka a webový portál. Mediální část kampaně bude zaměřena na jednotlivé územní oblasti podle data jejich vypínání. První územní oblastí je Praha město s datem vypnutí duben 2009. Druhá část zprávy o činnosti Národní koordinační skupiny je zaměřena na možná riziková místa přechodu na zemské digitální televizní vysílání s návrhem jejich řešení. Jedním z těchto rizik je možnost blokování volných programových pozic v digitálních sítích subjekty, které mají ze zákona (č. 304/2007 Sb.) nárok na kompenzační licence, ale zatím si o ně nezažádaly. Dalším rizikem může být výstavba vysílací infrastruktury, která může mít dopad na schválený časový harmonogram přechodu. Přechod na zemské digitální televizní vysílání bude v České republice probíhat několik let a bude mít výrazný dopad na všechny její obyvatele. V průběhu tohoto období se dá předpokládat, že nastanou situace, na které bude nutno operativně reagovat a flexibilně navrhnout jejich případné řešení.
  
text - rr-


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 24.2.2009

vytisknout  e-mailem