Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram úkolů a lhůt - Volby do Evropského parlamentu 5.a 6. června 2009

 

vyplývajících ze zákona č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

 
Dnů přede
dnem voleb
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor
 
 
 
 
Prezident republiky vyhlásil dne 13. února 2009 svým rozhodnutím č. 46/2009 Sb. volby do Evropského parlamentu na dny 5. a 6. června 2009
 
prezident republiky
ode dne vyhlášení voleb
(od 13. února 2009)
 
Začátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu u obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu
(§ 30 odst. 2 zákona)
 
volič zapsaný do stálého seznamu voličů (seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu statutárního města, které není územně členěno, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřadu městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“), nebo zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu a konzulárního úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“)
 
 
ode dne vyhlášení voleb
(od 13. února 2009)

 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)
starosta obce, města, městyse, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno (dále jen „starosta“)*)
 
80 dnů
17. března 
2009
(úterý)
Zveřejnění informace o  podmínkách kandidatury a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, tj. v jazycích anglickém, francouzském a německém
(§ 20 a § 32 odst. 1 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
72 dnů
25. března  2009
(středa)
Zřízení zvláštního účtu u České národní banky, zveřejnění tohoto účtu na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 21 odst. 4 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
66 dnů
31. března  2009
do 16.00 hod.

(úterý)
Podání kandidátních listin Ministerstvu vnitra (§ 21 odst. 3 zákona)
 
zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
od 66 do 60 dnů
31. března - 6. dubna  2009
(úterý - pondělí)
Přezkoumání předložených kandidátních listin
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
65 dnů
1. dubna  2009
(středa)
Předání kopií kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 3 odst. 1 vyhlášky)
 
Ministerstvo vnitra
62 dnů
4. dubna  2009
(sobota)
Předání seznamu kandidátů se shodnými údaji Ministerstvu vnitra
(§ 3 odst. 2 vyhlášky)
 
Český statistický úřad
60 dnů
6. dubna  2009
(pondělí)
Poslední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátní listiny a měnění jejich pořadí
(§ 22 odst. 5 zákona)
 
zmocněnec politické strany, politického hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu
60 dnů
6. dubna  2009
(pondělí)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(§ 16 písm. c) zákona)
 
starosta*)
59 dnů
7. dubna  2009
(úterý)
Předání kopií změněných kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 3 odst. 4 vyhlášky)
 
Ministerstvo vnitra
58 dnů
8. dubna  2009
(středa)
Písemná výzva prostřednictvím zmocněnce politické straně, politickému hnutí nebo koalici, k odstranění závad
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
do 50 dnů
16. dubna  2009
(čtvrtek)
Poslední den k odstranění závad na kandidátní listině po výzvě k jejich odstranění
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
zmocněnec
politické strany, politického hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu
do 50 dnů
16. dubna  2009
(čtvrtek)
Poslední den k odstranění závad na kandidátní listině zmocněncem i bez výzvy Ministerstva vnitra
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
zmocněnec politické strany, politického hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu
48 dnů
18. dubna  2009
(sobota)
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny
(§ 23 odst. 2 a 3 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
47 dnů
19. dubna  2009
(neděle)
Vyhotovení rozhodnutí, jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěšení na úřední desce v sídle Státní volební komise a rozeslání
(§ 23 odst. 4 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
do dvou dnů od doručení rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny a rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině
(za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v budově v níž sídlí Státní volební komise)
 
 
Možnost podat návrh na soudní přezkum ve věci odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti registraci kandidátní listiny
(§ 56 zákona)
politické strany, politická hnutí a koalice, které podaly kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát
47 dnů
19. dubna  2009
(neděle)
Předání seznamu zaregistrovaných a odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi
(§ 3 odst. 5 vyhlášky)
 
Ministerstvo vnitra
45 dnů
21. dubna  2009
(úterý)
Poskytnutí každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu
(§ 16 písm. f) zákona)
 
starosta*)
45 dnů
21. dubna  2009
(úterý)
Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá Českému statistickému úřadu
(§ 23 odst. 6 zákona a § 5 odst. 1 a 3 vyhlášky)
 
Státní volební komise
45 dnů
před druhým dnem voleb
22. dubna  2009
(středa)
Zápis do evidence obyvatel
(§ 5 odst. 1 a
§ 6 odst. 1
zákona)
 
občan jiného členského státu, který chce hlasovat nebo kandidovat na území České republiky
41 dnů
(20 dnů před 1. zasedáním okrskové volební komise)

25. dubna  2009
(sobota)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
(§ 18 odst. 7 zákona)
starosta*)
40 dnů
26. dubna  2009
(neděle)
Podání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
(§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.)
 
voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky
40 dnů
26. dubna  2009
(neděle)
Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(§ 29 odst. 1, 2 a 3 zákona)
 
občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území České republiky
40 dnů
26. dubna  2009
(neděle)
Zanesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle § 28 odst. 1 písm. a) až d) zákona - první fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

obecní úřad
 
30 dnů
6. května  2009
(středa)
Uzavření zvláštních seznamů voličů a jejich neprodlené předání Ministerstvu zahraničních věcí
(§ 6 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb.)
 
zastupitelský úřad
30 dnů
6. května  2009
(středa)
Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
(§ 18 odst. 3 zákona)
 
politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
30 dnů
6. května  2009
(středa)
Možnost domáhat se rozhodnutí soudu ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(§ 55 zákona)
 
volič
 
před 1. zasedáním okrskové volební komise
tj. před 21. dnem
před 15. květnem 2009
(pátek)
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 18 odst. 3 zákona)
 
starosta*)
 
21 dnů
15. května  2009
(pátek)
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
(§ 16 písm. d) zákona)
 
starosta*)
 
20 dnů
16. května  2009
(sobota)
Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra
(§ 6 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb.)
 
Ministerstvo zahraničních věcí
 
20 dnů
16. května  2009
(sobota)
Zanesení voličů, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zákona č. 133/2000 Sb., ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody - druhá fáze sestavování seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu
(§ 28 odst. 2 zákona)
 
obecní úřad
 
20 dnů
16. května  2009
(sobota)
Zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené zákonem na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu
(§ 23 odst. 7 zákona)
 
Ministerstvo vnitra
 
16 dnů
20. května  2009
(středa)
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
(§ 59 odst. 1 zákona)
 
starosta*)
 
16 dnů - 48 hodin
20. května 2009 -3. června 2009 do 14.00 hod.
(středa - středa)
Bezplatné vyhrazení poskytnutého vysílacího času kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem
(§ 59 odst. 4 zákona)
 
Český rozhlas a Česká televize
 
15 dnů
21. května  2009
(čtvrtek)
Vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu, byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem - třetí fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(§ 28 odst. 3 zákona)
 
obecní úřad
 
15 dnů
21. května  2009
(čtvrtek)
Informování žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu o tom, jak byla jeho žádost vyřízena
(§ 29 odst. 4 zákona)
 
obecní úřad
 
15 dnů
21. května  2009
(čtvrtek)
Sdělení kontaktní adresy Českému statistickému úřadu
(§ 46 odst. 1 zákona)
 
politická strana, politické hnutí, koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
 
15 dnů
21. května  2009
(čtvrtek)
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 32 odst. 2 zákona)
 
starosta*)
 
15 dnů
21. května  2009
(čtvrtek)
Poslední den pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu
(§ 30 odst. 2 zákona)
 
volič
 
nejdříve 15 dnů
21. května  2009
(čtvrtek)
Zahájení vydávání voličských průkazů
(§ 30 odst. 2 zákona)
 
obecní úřad, zastupitelský úřad
 
3 dny
2. června  2009
(úterý)
Dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 26 odst. 4 zákona)
 
starosta*)
 
3 dny až do ukončení hlasování
2. června 2009 –
6. června 2009
do 14.00 hod.

(úterý - sobota)
Zákaz zveřejňování výsledků volebních a předvolebních průzkumů
(§ 59 odst. 3 zákona)
 
fyzické a právnické osoby
 
2 dny
3. června  2009
(středa)
Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra, požádali o vydání voličského průkazu, nebo ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(§ 28 odst. 4 zákona)
 
obecní úřad
 
2 dny
3. června  2009
(středa)
Uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, předání kopií tohoto seznamu okrskovým volebním komisím
(§ 31 zákona, § 2 odst. 2 vyhlášky)
 
obecní úřad
 
48 hodin před zahájením voleb
3. června  2009 do 14.00 hod.
(středa)
Vzdání se kandidatury písemným prohlášením
(§ 24 odst. 1 zákona)
 
kandidát
 
48 hodin před zahájením voleb
3. června  2009 do 14.00 hod.
(středa)
Odvolání kandidatury kandidáta písemným prohlášením
(§ 24 odst. 1 zákona)
 
zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
 
48 hodin před zahájením voleb do zahájení hlasování
3. června  2009 14.00 hod. - 5. června 2009 do 14.00 hod.
(středa - pátek)
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb
(§ 24 odst. 3 zákona)
 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“)
 
před zahájením voleb
do 5. června 2009 do 14.00 hod.
(pátek)
Informování předsedů okrskových volebních komisí o okamžiku uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie
(§ 40 odst. 1 zákona)
 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů a starostů*)
 
1. den voleb do zahájení hlasování
5. června  2009 do 14.00 hod.
(pátek)
Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
(§ 26 odst. 4 zákona)
 
starosta*)
 
1. den voleb ve 14.00 hod.
5. června 2009 ve 14.00 hod.
(pátek)
 
Zahájení hlasování
(§ 34 odst. 2 zákona)
předseda okrskové volební komise
 
od zahájení hlasování do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování
5. června  2009 od 14.00 hod. do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování
Zákaz poskytování informací o průběhu voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali
(§ 59 odst. 6 zákona)
 
okrsková volební komise
 
dny voleb
5. a 6. června 2009
(pátek - sobota)
Zákaz agitace ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
(§ 59 odst. 5 zákona)
 
 
 
1. den voleb ve 22.00 hod.
5. června 2009 ve 22.00 hod.
(pátek)
Ukončení hlasování 1. dne voleb
(§ 3 odst. 3 a § 38 odst. 4 zákona)
 
předseda okrskové volební komise
 
2. den voleb
v 8.00 hod.
6. června 2009 v 8.00 hod.
(sobota)
Opětovné zahájení hlasování
(§ 3 odst. 3 a § 38 odst. 2 zákona)
 
předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise
 
 
2. den voleb
ve 14.00 hod.
6. června 2009 ve 14.00 hod.
(sobota)
Ukončení hlasování
(§ 3 odst. 3 a § 40 odst. 1 zákona)
 
předseda okrskové volební komise
 
2. den voleb po ukončení hlasování
6. června 2009
po 14.00 hod.

(sobota)
Zajištění volební dokumentace
(§ 40 odst. 1 a 2 zákona)
 
okrsková volební komise
 
po uzavření posledních volebních místností na území Evropské unie
 
7. června 2009
v ??? hodin
(neděle)
Zahájení sčítání hlasů
(§ 40 odst. 1 zákona)
okrsková volební komise
 
neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb Státní volební komisí
 
Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb v denním periodickém tisku a zároveň jejich zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením data uveřejnění v denním periodickém tisku
(§ 49 odst. 3 zákona)
 
Státní volební komise
 
po podepsání zápisu
 
Zaslání souhrnných informací o výsledku voleb v písemné podobě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické podobě
(§ 46 odst. 2 zákona)
 
Český statistický úřad
 
10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí
 
Možnost podat návrh na neplatnost volby kandidáta k Nejvyššímu správnímu soudu podle zvláštního právního předpisu.
(§ 57 odst. 1 zákona)
každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována
 
 
15. den po vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí
 
Ukončení činnosti okrskové volební komise
(§ 50 zákona)
 
         
*) § 17 odst. 1 a 2 zákona - Neplní-li starosta a místostarosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a místostarosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené zákonem, a to i po stanovené lhůtě, starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu, v jehož územním obvodu se obec nachází. Pokud tak starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu neučiní nebo neplní-li úkoly stanovené mu zákonem podle § 16, zajistí plnění těchto úkolů ředitel krajského úřadu. V době nepřítomnosti starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 místostarosta. V době nepřítomnosti ředitele krajského úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 osoba určená k jeho zastupování.
 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky:
 
·      § 12 odst. 2 písm. k) zákona – Český statistický úřad předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich zpracování
·      § 23 odst. 9 zákona - Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo vnitra ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.
·      § 26 odst. 2 zákona – Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise.
·      § 36 odst. 8 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
·      § 45 odst. 4 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin od zahájení sčítání hlasů podle § 40 zákona, popřípadě ve lhůtě stanovené podle § 45 odst. 2 zákona, může být celkový výsledek voleb zpracován bez těchto volebních okrsků. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku hlasování z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.
·      § 51 odst. 1 zákona - Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Evropského parlamentu do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že byli zvoleni.
·      § 51 odst. 2 zákona - Státní volební komise vydá osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi do 7 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti volby kandidáta (§ 57 zákona).
·      § 60 odst. 1 zákona – Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny do dne předcházejícího dni voleb mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy.
·      § 6 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci od okrskových volebních komisí s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku. Obecní úřad volební dokumentaci zpřístupní na žádost Nejvyššího správního soudu. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu, ostatní hlasovací lístky zničí.
·      § 10 odst. 5 vyhlášky - Odměnu za výkon funkce a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

vytisknout  e-mailem