Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

 • Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality
 • Statut a jednací řád RVPPK
 • Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality
 • Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality
 • Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality
 • Tiskové zprávy

Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality

Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality

Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen "Republikový výbor") je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra usnesením vlády ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality. Republikový výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti a je svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku. Republikový výbor se řídí Statutem a Jednacím řádem schváleným vládou České republiky.

Předmětem činnosti Republikového výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správy.  Republikový výbor rovněž předkládá vládě České republiky Strategii prevence kriminality pro stanovené období. Každoročně vyhodnocuje cíle a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality a předkládá vládě České republiky zprávu o jejich plnění. Schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality pro územní samosprávné celky.

Republikový výbor má 28 členů. Činnost sekretariátu zajišťuje odbor Ministerstva vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra, výkonným místopředsedou náměstek ministra vnitra, v jehož gesci je oblast prevence kriminality. Dalšími členy jsou zástupci:

 • Asociace krajů České republiky
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
 • Ministerstva pro místní rozvoj – odboru pro sociální začleňování (Agentura)
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní politiky
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní legislativy
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra – ředitel odboru, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – vedoucí oddělení, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – oblast bezpečnostní politiky
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Nejvyššího státního zastupitelství
 • Policejního prezidia České republiky – oblast vnější služby
 • Policejního prezidia České republiky – oblast služby kriminální policie a vyšetřování
 • Policejního prezidia České republiky – republikový koordinátor prevence kriminality Policie ČR
 • Probační a mediační služby České republiky
 • Soudcovské unie České republiky
 • Svazu měst a obcí České republiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
   

Předseda Republikového výboru zřídil Komisi pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen "Komise"), jako poradního orgánu Republikového výboru. Při své činnosti Komise hodnotí žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality. Návrhy Komise na přidělení dotace schvaluje Republikový výbor.

  

Statut a jednací řád RVPPK

Statut a jednací řád RVPPK

STATUT
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“) je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality.
   

Čl. 2
Působnost Výboru

 1. Předmětem činnosti Výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správy.
 2. Výbor plní zejména tyto úkoly

a)    koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti prevence kriminality  jako součásti politiky vnitřní bezpečnosti státu
a  veřejného pořádku,
b)    předkládá vládě České republiky Strategii prevence kriminality, jako výchozí dokument, který stanovuje priority preventivní politiky pro stanovené období, 
c)     každoročně vyhodnocuje cíle a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality
a předkládá vládě České republiky zprávu o jejich plnění, 
d)   schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality pro územní samosprávné celky, výši poskytnutých dotací a vyhodnocuje účinnost Programu,
e)    projednává informace o dalších dotačních programech resortů zastoupených ve Výboru v oblasti prevence kriminality,
f)   v součinnosti s vyššími územně samosprávnými celky se metodicky podílí na posuzování, zpracování a realizaci projektů prevence kriminality respektujících místní podmínky, 
g)     podle potřeby doporučuje relevantní legislativní a další (např. technické) normy týkající se prevence kriminality,
h)    podílí se na vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality, především manažerů prevence kriminality krajů a obcí,
i)  spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, odbornými profesními sdruženími, s akademickou sférou, vědecko-výzkumnými institucemi a dalšími subjekty v oblasti prevence kriminality, a rovněž s hromadnými sdělovacími prostředky,
j)    posiluje mezinárodní spolupráci v oblasti prevence kriminality.
 

Čl. 3
Složení Výboru

 1.      Členy Výboru jsou předseda, výkonný místopředseda a další členové. Výbor se skládá z 28 členů.
 2.     Předsedou Výboru je ministr vnitra, výkonným místopředsedou je náměstek ministra vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality.
 3.      Dalšími členy Výboru jsou zástupci
 • Asociace krajů České republiky
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
 • Ministerstva pro místní rozvoj – Odboru pro sociální začleňování (Agentura)
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní politiky
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní legislativy
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra – ředitel odboru, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – vedoucí oddělení, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – oblast bezpečnostní politiky
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Nejvyššího státního zastupitelství
 • Policejního prezidia České republiky – oblast vnější služby
 • Policejního prezidia České republiky – oblast služby kriminální policie a vyšetřování
 • Policejního prezidia České republiky – republikový koordinátor prevence kriminality Policie ČR
 • Probační a mediační služby České republiky
 • Soudcovské unie České republiky
 • Svazu měst a obcí České republiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

jmenovaní osobami stojícími v čele vysílajících subjektů.

       4.    Členství ve Výboru končí

a)    ukončením pracovního nebo služebního poměru jmenovaného člena,
b)     ukončením výkonu funkce v případě členů, jejichž členství je z tohoto Statutu na funkci/pozici  vázáno,
c)     odstoupením člena,
d)     odvoláním osobou, která člena jmenovala
e)     úmrtím člena.  

     5.   Při plnění úkolů je Výbor oprávněn vyžadovat od členů a institucí, které člen zastupuje, součinnost nezbytnou k zabezpečení uložených úkolů.
 

Čl. 4
Předseda Výboru


        Předseda Výboru

a)   zodpovídá za činnost Výboru vládě České republiky,
b)   jedná jménem Výboru a zastupuje jej navenek,
c)   předkládá vládě zprávy, informace a materiály vyplývající z působnosti Výboru,
d)   zřizuje podle aktuálních potřeb pracovní skupiny a komise k řešení konkrétních problémů souvisejících s činností Výboru,
e)  na doporučení Výboru, v případě neplnění uložených úkolů, může požádat osobu stojící v čele vysílajícího subjektu o odvolání stávajícího člena Výboru a jmenování nového člena Výboru,
f)   svolává jednání Výboru a předsedá mu, pokud tímto nepověří výkonného místopředsedu nebo jiného člena Výboru.
 

Čl. 5
Výkonný místopředseda Výboru

        Výkonný místopředseda Výboru

a)   v době nepřítomnosti předsedy Výboru nebo z jeho pověření plní úkoly předsedy Výboru, zejména svolává a předsedá zasedání Výboru a zve na něj podle potřeby hosty, pokud tímto nepověřil jiného člena Výboru,
b)   na základě pověření předsedy Výboru zastupuje Výbor navenek a jedná jeho jménem,
c)   vykonává další činnosti, které mu uložil předseda Výboru.
 

Čl. 6
Člen Výboru

       Člen Výboru

a)   plní úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality, plánu činnosti Výboru a usnesení Výboru, předkládá k tomu potřebné                podklady, informace a materiály,
b)   účastní se zasedání Výboru, jednání pracovních skupin či komisí, do kterých je jmenován,
c)   nemůže-li se člen výjimečně zasedání zúčastnit, omluví se předem sekretariátu Výboru; přitom může zaslat písemné vyjádření            k jednotlivým bodům programu,
d)  se může nechat na zasedání Výboru zastoupit v plném rozsahu práv a povinností zástupcem, který je v pracovním nebo                    služebním poměru k témuž vysílajícímu subjektu. Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Výboru prokázat             písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Výboru.
 

Čl. 7
 Sekretariát Výboru

   1. Úkoly související s činností sekretariátu Výboru zajišťuje odbor Ministerstva vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality. Za plnění úkolů odpovídá ředitel daného odboru.

    2. Sekretariát Výboru zejména

a)   zajišťuje organizační a administrativní práce spojené s činností Výboru,
b)   soustřeďuje a připravuje podklady a informace potřebné pro činnost Výboru,
c)   sleduje plnění závěrů a usnesení ze zasedání Výboru,
d)   sleduje, analyzuje a archivuje informace týkající se činnosti Výboru,
e)   polupracuje s organizacemi a institucemi při řešení úkolů Výboru, zabezpečuje mezinárodní spolupráci.
 

Čl. 8
Komise Výboru

 1. Na doporučení Výboru zřizuje předseda Výboru komise k plnění specifických dlouhodobých úkolů. Komise připravují podklady pro jednání a rozhodování Výboru.
 2. Komise se řídí vlastním Statutem a Jednacím řádem, které schvaluje na svém zasedání Výbor. 
 3. Komise jsou složeny z věcně příslušných odborníků, které jmenuje předseda Komise.
 4. Předseda komise má právo účasti na zasedání Výboru, pokud není členem Výboru.
   

Čl. 9
Pracovní skupiny Výboru

 1. Výbor může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny k řešení aktuálních úkolů v působnosti Výboru nebo vyplývajících z usnesení Výboru.
 2. Pracovní skupiny nemají vlastní Statut a řídí se přiměřeně jednacím řádem Výboru.
   

Čl. 10
Jednání Výboru

 1. Způsob jednání Výboru upravuje Jednací řád.
 2. Zasedání Výboru se konají podle potřeby, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku.
   

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, na základě jeho schválení usnesením vlády České republiky ze dne 16. listopadu  016 č. 1007 a změněný usnesením vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 400 a usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 276.JEDNACÍ ŘÁD
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY


Čl. 1
Úvodní ustanovení
   Jednací řád Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“), který upravuje způsob jednání Výboru.


Čl. 2
Svolání zasedání

 1. Výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti. Plán činnosti schvaluje Výbor vždy na následující pololetí. Výbor je svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně šestkrát v průběhu kalendářního roku.
 2. Svolávání Výboru je upraveno Statutem Výboru. Zasedání se svolává písemnou pozvánkou, kterou vyhotovuje a elektronicky rozesílá sekretariát Výboru, a to nejpozději 10 dní před zahájením zasedání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo zasedání, program zasedání, případně jsou k ní připojeny i podklady k projednávaným bodům programu, pokud jsou k dispozici.
 3. Mají-li být písemné materiály členům Výboru rozeslány na zasedání spolu s pozvánkou, musí být sekretariátu Výboru postoupeny nejpozději 1 den před termínem rozesílání pozvánek. V ostatních případech posílají členové Výboru písemné podklady sekretariátu nejpozději 3 pracovní dny před zasedáním Výboru. Sekretariát Výboru podklady neprodleně rozešle členům Výboru. Předkládání písemných podkladů až na samotném zasedání Výboru se děje pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
 4. Pokud to vyžaduje povaha projednávaného tématu, mohou být přizváni hosté, kteří jsou přítomni zpravidla při projednávání bodu programu, který se jich týká. Přizvaní hosté nemají hlasovací právo.
   

Čl. 3
Průběh zasedání Výboru

 1. Řízení zasedání Výboru je upraveno Statutem Výboru.
 2. Zasedání Výboru jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak.
 3. Se souhlasem Výboru je možné činit změny programu oproti schválenému plánu činnosti, pokud to okolnosti vyžadují.
 4. Ze zasedání Výboru pořizuje sekretariát Výboru písemný zápis, který obsahuje průběh, stanoviska, závěry, doporučení a usnesení Výboru. Může se pořizovat i zvukový záznam.
 5. Vyhotovený písemný zápis ze zasedání zasílá sekretariát Výboru všem členům Výboru k případným připomínkám. Pokud o opravu zápisu žádá člen Výboru, předloží písemně nově navrhované znění do dvou pracovních dnů od rozeslání zápisu. Po vypořádání připomínek je zápis zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra, pokud Výbor nerozhodl jinak.
   

Čl.  4
Hlasování Výboru

     1.   Výbor přijímá své závěry hlasováním, a to formou

 • usnesení, týkají-li se závěry institucí zastoupených ve Výboru,
 • doporučení, týkají-li se závěry ostatních subjektů.

    2.   Výbor hlasuje o každém bodu zasedání zvlášť.
   3.  Každý člen Výboru anebo delegovaný zástupce člena Výboru má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
    4.   Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru nebo jejich delegovaných zástupců.
    5.   Usnesení a doporučení jsou Výborem přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Výboru anebo jejich delegovaných zástupců.
   6.   Není-li Výbor usnášeníschopný, nebo vyžadují-li to jiné důležité okolnosti, může Výbor přijímat usnesení či doporučení per rollam. Návrh rozesílá sekretariát Výboru, který zároveň určí datum, do kterého je třeba zasílat vyjádření. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů Výboru.
 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017, na základě jeho schválení usnesením vlády České republiky ze dne 16. listopadu č. 1007.

  

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2023

30. BŘEZNA 2023 (čtvrtek) – budova MV – Centrotex

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2023 – schválení návrhu dotací – OPK MV
 • Projednání písemné informace o stavu dotačních programů na rok 2023 (stav vyhlášení, finance) – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Trendy kriminality s ohledem na dopady COVIDu-19 v roce 2021 – IKSP
 • Vývoj registrované kriminality za rok 2022 – PP ČR (ÚSKPV)
 • Proběhlé aktivity k Evropskému dni obětí (připadl letos na 22. 2. 2023) – PČR + PMS

27. DUBNA 2023 (čtvrtek) – budova MV – Letná

 • Přehled statistických výstupů na úseku mravnost mládež za rok 2022 – PP ČR (ÚSKPV + NCOZ)
 • Problematika pohlavního zneužívání dětí v návaznosti na Předsednictví ČR v Radě EU – OPK MV
 • Plnění opatření Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027 v rámci strategického cíle „Kriminalita páchaná dětmi a na dětech“ – spolupráce na přípravě materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2020–2022“, potřebná součinnost při plnění jednotlivých opatření, cíle a aktivity pro rok 2023; pátrání po pohřešovaných dětech – Pomněnkový den, Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, aplikace ECHO a spolupráce s Amber Alert EU – OPK MV
 • Podpora dětských advokačních center (DAC) a implementace karty identifikace dítěte (KID) – OPK MV
 • Krátká informace o Metodickém doporučení pro činnost bezpečnostních sborů č. 3/2021, které se zaměřuje na problematiku zaznamenávání fyzického násilí Vězeňskou službou ČR – GIBS

25. KVĚTNA 2023 (čtvrtek) – budova MV – Letná

 • Prezentace toolboxu ke zvlášť zranitelným obětem trestných činů – identifikace, prevence sekundární viktimizace, prevence opakované viktimizace + příklady dobré praxe z EU (vytvořeno EUCPN pod vedením CZ PRES) – OPK MV
 • Kyberkriminalita a kyberprevence – PP ČR (odbor prevence a OHK ÚSKPV)
 • Aktivity MV v oblasti kyberprevence, činnost Kyberkomise, Den bezpečnějšího internetu 2023 a připravovaný „kyberblok“ v rámci Národních dnů prevence v Ostravě – OPK MV
 • Aktivity NÚKIB pro rok 2023 – NÚKIB

20. ČERVNA 2023 (úterý) – výjezdní zasedání Vzdělávací zařízení Pardubice

 • Prevence majetkové trestné činnosti – Evropský den proti vloupání, představení nového umístění projektu Zabezpečte se na webu, videa k Evropskému dni proti vloupání + nejnovější trendy v oblasti vloupání do obydlí a rekreačních zařízení – PP ČR (odbor prevence a OOK ÚSKPV) + OPK MV
 • Projekt bezpečnostního výzkumu „Měření úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality“ (představení projektu od jeho realizátorů, navázání potřebných spoluprací), připravované školení EUCPN k evaluacím v prevenci kriminality – OPK MV
 • Dotační programy prevence kriminality ve vztahu k uprchlíkům z Ukrajiny – OPK MV

27. ZÁŘÍ 2023 (středa) – budova MV-Letná (088)

 • Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2020–2022 – OPK MV
 • Systém včasné intervence – aktuální vývoj, výsledky jednání pracovní skupiny – OPK MV
 • Problematika dětí bez doprovodu – aktuální situace, problémy a řešení ve spojení s uprchlickou vlnou z Ukrajiny – MPSV
 • Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi v rámci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 – OPK MV
 • Nástroje MPSV pro řešení problematiky bezdomovectví a sociálního bydlení – MPSV

31. ŘÍJNA 2023 (úterý) – budova MV – Letná (088)

 • Plnění úkolů Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027 – pokyny k tvorbě vyhodnocení za léta 2022 a 2023 a případné návrhy na její aktualizaci – OPK MV
 • Poznatky k zacházení s pachateli domácího násilí v partnerských vztazích – výzkum – IKSP
 • Oběti domácího násilí – nabízené možnosti pomoci v rámci jednotlivých resortů – MŠMT + ostatní členové RVPPK
 • Informace MPSV týkající se ochrany práv dětí v souvislosti s problematikou domácího násilí včetně informace o probíhajícím výzkumu – MPSV
 • Proškolování policie v oblasti identifikace obětí trestných činů a domácího násilí – e-learning k problematice domácího násilí – ŘSPP PP ČR
 • Prezentace o realizaci a výstupech projektu Mluvme o domácím násilí – PP ČR (odbor prevence a ŘSPP)

30. LISTOPADU 2023 (čtvrtek) – Spiritka

 • Aktuální výsledky z výzkumu obětí trestné činnosti – IKSP
 • Seznámení s prvními zkušenostmi provozu Probačního domu – 6měsíční program zacházení s podmíněně propuštěnými – PMS
 • Akční plány Koncepce probace a mediace 2023–2024 – PMS, MSp
 • Revize Koncepce vězeňství do roku 2025 – VS
 • Aktuální situace v oblasti závislostí v ČR – ÚV (RVKPOZ)
 • Představení kampaně primární protidrogové prevence – PP ČR (odbor prevence, ŘSDP a NPC)
 • Aktivity NÚKIB v rámci Festivalu bezpečného internetu a další letošní aktivity – NÚKIB

Externí akce:

 • 19.–21.  června: X. kriminologické dny v Praze
 • 20. června: Běh se žlutou stužkou
 • 21. června: Evropský den proti vloupání
 • 10. –11. října: Národní dny prevence OstravaStarší plány činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality

  

Odbor prevence kriminality, 12. září 2023

  

Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

Předseda

 • Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, ministr vnitra

Výkonný místopředseda

 • PhDr. Jan PAĎOUREK, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

Tajemnice

 • Ing. Helena LINHARTOVÁ, Ministerstvo vnitra
  odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
  e-mail: helena.linhartova@mvcr.cz

  

Členové

Mgr. Nina ADAMCOVÁ Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
e-mail: n.adamcova@nukib.cz
Ing. Eva BALHAROVÁ Ministerstvo financí
odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví

eva.balharova@mfcr.cz

JUDr. Michal BARBOŘÍK 

Ministerstvo vnitra
ředitel odboru prevence kriminality
e-mail: michal.barborik@mvcr.cz

Mgr. Kateřina BĚLOHLÁVKOVÁ

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
vedoucí oddělení projektů prevence kriminality
e-mail: katerina.belohlavkova@mvcr.cz

Mgr. Tereza ČERNÍKOVÁ Úřad vlády České republiky
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
e-mail: cernikova.tereza@vlada.cz

Mgr. Jaroslav DOSKOČIL

Ministerstvo obrany
sekce státního tajemníka
oddělení kontroly služebních a pracovních vztahů
e-mail: doskocij@army.cz

Mgr. Petr FOREJT

Ministerstvo spravedlnosti
odbor legislativní
vedoucí oddělení trestně právní legislativy
e-mail: pforejt@msp.justice.cz

Mgr. Jana HAVLÍKOVÁ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor základního vzdělávání a mládeže
oddělení základního vzdělávání
e-mail: jana.havlikova@msmt.cz  

Mgr. Eva HEISSLEROVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
oddělení koncepce financování sociálních služeb
e-mail: eva.heisslerova@mpsv.cz

plk. PhDr. Pavel HORÁK, PhD. Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky
odbor výkonu vazby a trestu
ředitel

phorak@grvs.justice.cz

Bc. Petra HUBKOVÁ Ministerstvo pro místní rozvoj 
odbor pro sociální začleňování (Agentura)
e-mail: petra.hubkova@mmr.cz
plk. Mgr. Josef JEŽEK Generální inspekce bezpečnostních sborů
vedoucí oddělení vnějších vztahů a legislativy
e-mail: prevence@gibs.cz
Úřad vlády České republiky
vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
plk. Mgr. Vladimír LUKÁŠEK

Policejní prezidium České republiky
ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (pověřen zastupováním)
e-mail: vladimir.lukasek@pcr.cz

PhDr. Andrea MATOUŠKOVÁ

Probační a mediační služba
ředitelka
e-mail: amatouskova@pms.justice.cz

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Policejní prezidium České republiky
Kancelář policejního prezidenta
odbor prevence
e-mail: zuzana.pidrmanova@pcr.cz

Mgr. Martina RICHTROVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor rodinné politiky a ochrany práva dětí
e-mail: martina.richtrova@mpsv.cz
plk. Mgr. Petr SEHNOUTKA Policejní prezidium České republiky
ředitel Služby pořádkové policie
e-mail:  petr.sehnoutka@pcr.cz

PhDr. Miroslav SCHEINOST

Institut pro kriminologii a sociální prevenci
ředitel
e-mail: mscheinost@iksp.justice.cz

 Mgr. Helena ŠENKOVÁ

Nejvyšší státní zastupitelství
kabinet nejvyššího státního zástupce
e-mail: hsenkova@nsz.brn.justice.cz

Mgr. Radek ŠUBRT

Ministerstvo vnitra
ředitel odboru bezpečnostní politiky
e-mail: radek.subrt@mvcr.cz 

Ing. Bc. Pavel TUČEK Asociace krajů České republiky
Krajský úřad Olomouckého kraje
e-mail: p.tucek@olkraj.cz

Ing. Štěpánka TYBURCOVÁ

Ministerstvo zdravotnictví
odbor zdravotních služeb
e-mail: Stepanka.Tyburcova@mzcr.cz

Mgr. Zuzana URSOVÁ

Soudcovská unie České republiky
Krajský soud v Hradci Králové
e-mail: zursova@ksoud.hrk.justice.cz

Mgr. Richard VEREŠ Svaz měst a obcí České republiky
e-mail: richard.veres@slezska.cz
JUDr. Jiří VORÁLEK Ministerstvo spravedlnosti
Sekce boje proti korupci, odbor milostí a inspekce, oddělení inspekce
e-mail: jvoralek@msp.justice.cz

  

Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality

Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality

STATUT

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“) je poradním orgánem Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Republikový výbor“), zřízena ve smyslu čl. 8 Statutu Republikového výboru.

Čl. 2
Předmět činnosti Komise

 1. Komise posuzuje projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „Program“) realizovaného na základě Strategie prevence kriminality v České republice pro dané období.
 2. Při své činnosti hodnotí žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu.
 3. Komise předkládá ke schválení Republikovému výboru návrhy na přidělení dotace.  

Čl. 3 
Složení Komise

 1. Komise má 11 členů, kterými jsou předseda a další členové.
 2. Předsedou je ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra nebo jím pověřený zástupce z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  
 3. Členy komise jsou dále zástupci

a) Ministerstva vnitra – odbor bezpečnostní politiky
b) Policejního prezidia ČR
c Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
d) Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
e) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
f) Kanceláře Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny,
g) Probační a mediační služby České republiky
h) Úřadu vlády České republiky – Odbor sociálního začleňování (Agentura)
i) Asociace krajů České republiky
j) Svazu měst a obcí České republiky.

      4.   Členové jsou jmenováni předsedou Komise na základě návrhu osob stojících v čele vysílajícího subjektu.

Čl. 4
Předseda Komise

 1. Předseda zodpovídá za činnost Komise.
 2. Předseda svolává a řídí jednání Komise. V případě, že se nemůže jednání Komise zúčastnit, písemným zmocněním deleguje kompetentního zástupce, který ho v plném rozsahu zastoupí.
 3. Předseda Komise schvaluje přizvání dalších odborníků nebo hostů zabývajících se dotační problematikou. Přizvaní se nestávají členy Komise a nemají hlasovací právo.
 4. Předseda Komise má právo účasti na zasedání Republikového výboru, pokud není jeho členem.
 5. Předseda předkládá jménem Komise Republikovému výboru návrhy na přidělení dotace.

Čl. 5
Člen Komise

 1. Člen Komise je povinen účastnit se jednání Komise a podílet se na přípravě potřebných podkladů pro přidělení dotace.
 2. Člen Komise může být při jednáních výjimečně zastoupen. Pokud se ze závažných důvodů nemůže jednání zúčastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi Komise a zaslat k projednávané problematice písemné vyjádření nebo zajistit vyslání zástupce vybaveného písemným zmocněním vyjadřovat se a hlasovat v plném rozsahu práv a povinností člena Komise.
 3. Členství v Komisi končí odstoupením člena, odvoláním předsedou Komise na základě návrhu osoby stojící v čele vysílajícího subjektu, nebo úmrtím člena.

Čl. 6
Jednání Komise

Komise se při svém jednání řídí Jednacím řádem Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality na místní úrovni pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu.

                                                                                                                       

JEDNACÍ ŘÁD

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Komise Republikového výboru pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“) je vnitřním předpisem Komise, který upravuje způsob jejího jednání.
 2. Úkoly související s činností Komise zajišťuje sekretariát, kterým je oddělení projektů prevence kriminality odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.Čl. 2
Svolávání jednání Komise

 1. Jednání Komise se koná po uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotace, případně podle potřeby. Jednání svolává předseda Komise prostřednictvím sekretariátu.
 2. Jednání Komise se svolává písemnou pozvánkou, a to elektronicky nejpozději 10 dní před zahájením jednání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo jednání, program jednání, případně materiály k projednání (pokud nebyly členům doručeny dříve).

Čl. 3
Jednání Komise

 1. Jednání Komise je neveřejné, pokud není rozhodnuto jinak.
 2. Komise je způsobilá jednat a přijímat návrhy na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „Program“), pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů nebo jejich zástupců s příslušným zmocněním.
 3. Jednání Komise řídí její předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání jím zplnomocněný zástupce. Z rozhodnutí předsedy Komise se jednání mohou zúčastnit rovněž pozvaní hosté k bodu, který se jich týká a pracovníci sekretariátu Komise.
 4. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis podepsaný předsedou a členy Komise
  (v případě nepřítomnosti předsedy na jednání jeho zplnomocněný zástupce). Zápis musí obsahovat datum jednání, prezenční listinu, záznam výsledků hlasování, stručné závěry a shrnutí návrhů pro rozhodnutí Republikového výboru. Případné výhrady k zápisu uplatňují členové Komise bezodkladně.
 5. Návrhy Komise pro potřeby rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci poskytnutí nebo neposkytnutí finančních prostředků mají formu protokolu, který je přílohou zápisu.
 6. Zápis včetně protokolu a dalších příloh je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 7. Návrh na přidělení finančních prostředků předkládá předseda Komise Republikovému výboru, který jej schvaluje svým usnesením.

Čl. 4
Hlasování Komise

 1. O návrhu na přidělení dotace na projekt a o její výši rozhoduje Komise hlasováním podle kritérií uvedených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu.
 2. Rozhodnutí komise je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů nebo jejich zástupců s příslušným zmocněním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jím zplnomocněného zástupce.
 3. Hlasování je veřejné. Do zápisu se uvádí poměr hlasování, neuvádí se výsledky hlasování jednotlivých členů.

Čl. 5
Střet zájmů

 1. Členové Komise předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v nestranný a nezávislý výkon funkce člena Komise, a ve kterých by mohli být vystaveni možnému střetu svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu funkce člena Komise.
 2. Členové Komise se zejména nesmí účastnit vyhodnocení žádostí o podporu takových projektů, na jejichž realizaci či přípravě se oni či osoba jim blízká vlastní činností podílí, nebo vyhodnocení žádostí žadatelů, v jejichž orgánech oni nebo osoba jim blízká působí nebo k nimž je váže pracovní nebo jiný obdobný právní vztah.
 3. Za tímto účelem podepisuje člen Komise čestné prohlášení o nepodjatosti.
 4. V případě, že se člen Komise vyskytne ve výše uvedené či podobné situaci, ohlásí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi Komise.
 5. V takovém případě nesmí o žádosti hlasovat. Pokud se tak usnese Komise, tak musí opustit jednací místnost a nesmí ani jakkoliv zasahovat do projednávání žádosti. Stejným způsobem se postupuje i v případě, kdy se Komise usnese, že lze mít důvodné pochybnosti o nepodjatosti člena Komise.

Čl. 6
Mlčenlivost

   Členové Komise jsou povinni zachovávat o projednávaných žádostech a o průběhu jednání mlčenlivost. To se netýká informací, které následně Ministerstvo vnitra zveřejňuje (po jejich zveřejnění). Za tímto účelem podepisuje člen Komise čestné prohlášení o mlčenlivosti.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut a Jednací řád nabyl účinnosti schválením Republikovým výborem dne 16. března 2018 a mění tak Statut a Jednací řád schválený Republikovým výborem dne
  22. února 2017.
 2. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem Komise se přiměřeně použije  Jednací řád  Republikového výboru.

  

Tiskové zprávy

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

  

Archiv tiskových zpráv od roku 2012

  

Odbor prevence kriminality, 8. listopadu 2022

  

Print  E-mail