Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2021

25. března 2021:

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2021 – schválení návrhu dotací – MV
 • Projednání písemné informace rezortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů pro rok 2021 – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Zpráva o vývoji kriminality a její trendy – PČR (2020), IKSP (2019)
 • Zpráva o programech primární prevence v době epidemie koronaviru v roce 2020 – MŠMT (ve spolupráci s Klinikou adiktologie)

29. dubna 2021:

 • Projednání žádosti Generální inspekce bezpečnostních sborů o členství v RVPPK, případně další podněty na úpravu složení RVPPK – GIBS, MV
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí – závěrečné výsledky z roku 2020 a diskuse k dalšímu pokračování těchto výzkumů – IKSP, MV (lze také doplnit o výsledky celoevropského výzkumu obětí trestné činnosti, který dne 19. 2. 2021 prezentovala Agentura EU pro základní práva FRA)
 • Příprava témat na předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022 v oblasti prevence kriminality – jednotliví členové RVPPK, koordinace bodu MV
 • Informace o proběhlém on-line 14. Kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici (Kjótská deklarace a další závěry kongresu) – MV

27. května 2021:

(je rezervováno zařízení MV Spiritka, uvidíme, zda nám epidemiologická situace již dovolí prezenční jednání)

 • Kybernetická kriminalita v ČR z kriminologické perspektivy – IKSP
 • Bezpečnost v online prostředí – přesun aktivit do online vzhledem k současné situaci – PČR
 • Prevence v online prostředí se zaměřením na zranitelné oběti – děti a senioři (mj. projekt Senioři v síti) – PČR
 • Vzdělávací a preventivní aktivity Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost v oblasti kybernetické bezpečnosti/prevence kyberkriminality – NÚKIB
 • Kraje pro bezpečný internet – preventivní aktivity a možnosti jejich využití v působnosti členů RVPPK – zástupce KPBI

24. června 2021:

 • Příprava Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026 – seznámení s aktuálním textem Strategie před jeho zasláním k finálním připomínkám členů RVPPK před odesláním do meziresortního připomínkového řízení – MV
 • Aktuální témata kriminality páchané dětmi a na dětech vč. informace z pracovní skupiny k Systému včasné intervence a Týmům pro mládež – MV (ve spolupráci s MPSV a PMS)
 • Prezentace Metodiky identifikace oběti trestných činů – PČR
 • Představení nové přílohy metodického doporučení k duševním nemocem a duševnímu zdraví – MŠMT (ve spolupráci s autorkami přílohy)

Září 2021:

jednání RVPPK nebude svoláno, členové RVPPK jsou srdečně zváni na bohatý program v rámci Národních dnů prevence 6.-7. října 2021 v Plzni (v on-line či hybridní podobě), více viz webové stránky https://narodnidnyprevence.cz/.

21. října 2021 (čt 28. 10. je státní svátek, 27. i 29. 10. podzimní školní prázdniny):

 • Prezentace kriminality a trestání v médiích – charakter a problémy – IKSP
 • Informace o plnění akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace k říjnu 2021 a průběžná informace k plánu na rok 2022 – MS, PMS
 • Představení praktických zkušeností z provozu programových center v ČR (projekt Probační a mediační služby "Zpátky do života") – PMS
 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2020 a průběžná informace k plánu na rok 2021 – MS, VS ČR

25. listopadu 2021:

 • Aktuální situace v oblasti hraní hazardních her – ÚV (RVKPP)
 • Aktuální situace v oblasti užívání návykových látek – ÚV (RVKPP)
 • Nové aktivity Policie ČR v oblasti primární protidrogové prevence – PČR

Print  E-mail