Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2022

23. března 2022 (středa):

 • Stručná informace o stavu dotačních programů na rok 2022 (stav vyhlášení, finance) – všechny rezorty
 • Vize a tvorba rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ – MŠMT
 • Výzva na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 – MŠMT
 • Zpráva o vývoji kriminality a její trendy – IKSP (2020), PČR (2021)
 • Poznatky z vyhodnocení I. etapy realizace projektu „Otevřená věznice“ – IKSP

22. dubna 2022 (pátek):

 • Informace o proběhlém Dni bezpečného internetu dne 8. 2. 2022 – MV
 • Doporučení ministru vnitra ke zřízení Komise RVPPK ke koordinaci prevence kybernetické kriminality (v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2027) – MV
 • Boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (online i offline) v kontextu EU a CZ PRES (Strategie EU pro účinnější boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, návrh EK k nové evropské legislativě) – MV  
 • Rozšíření projektu Tvoje cesta onlinem – kyberbezpečí spojené s finanční gramotností – PČR
 • Informace Policie ČR o systému práce a vzdělávání v oblasti řešení kybernetické kriminality / kriminality páchané prostřednictvím informačních technologií na úrovni ÚSKPV PP ČR a KŘP – PČR

26. května 2022 (čtvrtek):

 • Informace o závěrečném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 a novém akčním plánu pro období 2022–2024 – ÚV (RVKPP)
 • Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech a nejnovější preventivní aktivity – MV, PČR
 • Aktuální vývoj v problematice Systému včasné intervence – MPSV, MV
 • Implementace Karty k identifikaci špatného zacházení s dětmi (KID karta) – MV, MZd
 • Priority pro Předsednictví ČR v Radě EU v oblasti protidrogové politiky – ÚV (RVKPP) 2022

Ve druhé polovině května 2022 předpokládáme schvalování dotací Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 (vyhlášení opožděno z důvodu rozpočtového provizoria) Komisí RVPPK a následně RVPPK. Dle situace proběhne buď per rollam, nebo fyzicky na jednání RVPPK.

Rovněž předpokládáme, že společně k Programu prevence kriminality na místní úrovni by došlo rovněž ke zpracování každoroční písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů pro rok 2022 – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV (opět časově posunuto – obvykle projednáváno na RVPPK na konci března – z důvodu rozpočtového provizoria a s tím souvisejících komplikací pro vyhlašování/proplácení dotací).

29. června 2022 (středa) – „výjezdní“ zasedání (Jankovcova, Praha 7)

 • Prezentace nově budovaných/modernizovaných Speciálních výslechových místností – PČR
 • Informace o proběhlém Evropském dni obětí trestné činnosti dne 22. 2. 2022 – PČR, PMS
 • Uplatnění restorativního přístupu v trestních případech – implementace Doporučení EU (2018) 8 o restorativní justici v rámci trestní justice ČR – PMS
 • Systém zajištění a provádění služeb pro oběti trestných činů s důrazem na kategorii zvlášť zranitelných obětí – PMS
 • Krátká informace o přípravě Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) na rok 2022 v rámci CZ PRES (bude věnováno problematice obětí trestné činnosti) – MV

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na 2. pol. 2022

27. září 2022 (úterý) – MV-Letná, místnost č. 088

 • Priority pro Předsednictví ČR v Radě EU politiky v oblasti závislostí – ÚV (RVKPP)
 • Informace o závěrečném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 a novém akčním plánu pro období 2022–2024 – ÚV (RVKPP)
 • Aktuální situace v oblasti závislostí – ÚV (RVKPP)
 • Digitální závislosti v České republice – ÚV (RVKPP)

25. října 2022 (úterý) – Policejní prezidium ČR, Strojnická 935/27, Praha 7 – Holešovice

 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2021 a průběžná informace k Akčnímu plánu na rok 2022 – 2. pol. 2022 – MS
 • Katalog preventivních činností a případů dobré praxe – viz úkol KA č. 4 PDP 4 – PP
 • Představení končené podoby výstupů projektu Mapy budoucnosti II – mapy kriminality pro obce a veřejnost, predikce kriminality pro PČR, vzdělávání zástupců obcí a PČR – PP, MV
 • Informace o proběhlém evropském měsíci kybernetické bezpečnosti včetně závěrů z 1. zasedání Kyberkomise – MV, NÚKIB

30. listopadu 2022 (středa) – MV-Letná, místnost č. 088

 • Poznatky z výzkumu Extremismus a předsudečná trestná činnost (referuje Mgr. J. Holas) – listopad 2022 – IKSP
 • Aktuální situace v oblasti extremismu, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2026 – MV
 • Systém zajištění a provádění programů zacházení s pachateli (dospělí, mládež) – aktuální podoba systémového zajištění a jeho další strategický rozvoj – září 2022 – PMS
 • Monitoring plnění cílů a opatření Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027 za rok 2022

Aktivity členů RVPPK v rámci CZ PRES:

 • 6. října 2022 – MV pořádá mezinárodní konferenci „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“. Konference proběhne v aj, bude tlumočena do čj, v Praze v Kongresovém centru.
 • 13.–14. října 2022 - Probační a mediační služba pořádá mezinárodní konferenci – Oběti trestných činů, možnosti restorativního přístupu v probaci a vězeňství. Ta bude zaměřena na oběti trestných činů v kontextu probace a vězeňství. Představí způsob práce s nimi a zaměří se na potřebu uplatňování restorativních principů. Nabídne také praktické workshopy, neformální společenské setkání a v panelové diskusi se dotkne směrnice EU o obětech trestných činů. Konference proběhne v Praze v Kongresovém centru.
 • 8.–9. prosince 2022 – MV pořádá Konferenci dobré praxe a vyhlášení Evropské ceny prevence kriminality (téma „Práce se zvlášť zranitelnou obětí kriminality“) v Kongresovém centru, v sále Panorama. Konference proběhne v aj, bude tlumočena do čj, v Praze v Kongresovém centru.

  

Print  E-mail