Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2020

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2020

26. března 2020:

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 - schválení návrhu dotací - MV
 • Projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů - MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Zpráva o vývoji kriminality a její trendy - PČR, IKSP
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí - omnibusové šetření z roku 2019 a srovnání s omnibusovým šetřením z roku 2018 - IKSP
 • Projednání zaslaných podnětů ke struktuře Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 - MV
 • Stručná informace o schváleném novém střednědobém plánu výzkumné činnosti IKSP na léta 2020-2023 - IKSP (pozn.: může zaznít v rámci bodu Různé)
   

30. duben 2020:

 • Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 - schválení rozeslání do meziresortního připomínkového řízení - MV
 • Aktuální otázky zajištění péče o oběti trestných činů v ČR a spolupráce státních a nestátních organizací - PMS
 • Informace o výstupech z realizovaných EU projektů PMS - Podpora a rozvoj poradenství pro oběti pro oběti TČ - PMS
 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2019 - MS, VS ČR
 • Informace o proběhlém 14. Kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici - MV (pozn.: může zaznít v rámci bodu Různé)
   

28. května 2020:

 • Mapy budoucnosti II - informace o stavu realizovaného EU projektu před zahájením pilotního ověřování v praxi - MV, PČR
 • Informace o plnění akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace za rok 2019 a představení plánu 2020 - MS, PMS
 • Probace z pohledu pachatelů, veřejnosti a médií - IKSP
 • Informace o realizaci projektu restorativní justice "RJ - strategies for change" - PMS
 • Metodické vedení sociální práce v agendě sociálních kurátorů ORP - MPSV
   

24. června 2020:

Pozor! Změna dne (středa) a místa - jednání se uskuteční ve středu v zařízení MV Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6-Břevnov), zajištěn oběd

 • Dokument "V síti" o rizikovém chování na internetu - verze využitelná ve školním prostředí - MŠMT
 • Příprava Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 - podněty na konkrétní obsah, priority, cíle, první diskuse o struktuře a opatřeních do Akčního plánu - MV
   

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na 2. pololetí roku 2020

24. září 2020:

 • Užívání návykových látek v ČR - výsledky studie ESPAD a zpráva za rok 2019 - ÚV (RVKPP)
 • Protidrogová prevence v práci Policie ČR - PČR
 • Informace o programových centrech a probačním domě připravovaných v rámci projektu Norských fondů - PMS
 • Metodické vedení sociální práce v agendě sociálních kurátorů ORP - MPSV
   

5. listopadu 2020:

 • Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2019 a 2020 - MV
 • Příčiny a podmínky trestní recidivy mladistvých - IKSP
 • Realizace Systému včasné intervence v informačních systémech MPSV a jeho naplňování v praxi - MPSV
 • Týmy pro mládež a jejich další fungování v návaznosti na výstupy EU projektu Rozvoj meziresortní spolupráce při řešení kriminality mládeže - PMS
   

26. listopadu 2020:

 • Představení Strategie romské integrace na léta 2021 až 2030 - ÚV (RVZRM)
 • Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám - začlenění tématu nové Strategie prevence kriminality - MV
 • Výstupy EU projektu Domovník - preventista v sociálně vyloučených lokalitách - MV
 • Nové metodiky pro práci v sociálně vyloučených lokalitách - monitorování sociálního vyloučení v obcích, participace v sociálním začleňování - MMR (ASZ)
 • Preventivní funkce sociální práce na ÚP ČR při řešení hmotné nouze a depistážní činnosti sociálních pracovníků na obci - MPSV

  

AKCE PRO ČLENY RVPPK NAD RÁMEC PLÁNU ČINNOSTI RVPPK:

 • 23. září 2020 - konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - "Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni" - na programu mj. představení nových metodických postupů Policie ČR v oblasti prevence kriminality, organizační uspořádání, úkoly preventistů, priority v oblasti prevence kriminality

  

  

Odbor prevence kriminality, 9. září 2020

Print  E-mail