Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán činnosti republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2015

26. únor

 1. Projednání a schválení Plánu činnosti RVPPK na rok 2015 – MV
 2. Schválení harmonogramu k vyhodnocení „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015“ a ke zpracování další „Strategie prevence kriminality na léta 2016 až 2020“ – MV
 3. Projednání „Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014“ a schválení materiálu
  do meziresortního připomínkového řízení – MV
 4. Bezpečnost dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – MŠMT
 5. Informace z realizovaného výzkumu „Sankční politika pohledem praxe“ – IKSP
 6. Dotační programy Úřadu vlády k podpoře romské integrace– ÚVZRM
 7. Různé
 26. březen
 1. Problematika zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů – zhodnocení stávající praxe v ČR – PMS
 2. Extremismus a užívání návykových látek – možnosti prevence – ÚV ČR
 3.  „Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014“ – informace o výsledcích meziresortního připomínkového řízení a schválení k odeslání vládě – MV
 4. Připravované změny v oblasti inkluzivního vzdělávání na úrovni základního školství i předškolní přípravy – MŠMT
 5. Projednání a schválení dotací na projekty Programu prevence kriminality pro rok 2015MV
 6. Informace o výsledcích jednání dotační komise k dotačnímu programu „Prevence sociálně patologických jevů“ – MV
 7. Různé
30. duben 
 1. Výsledky národního kola Evropská cena prevence kriminality a představení vítězného projektu – MV
 2. Poznatky z viktimologického výzkumného šetření - IKSP
 3. Informace o dotačním řízení MŠMT na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 – MŠMT
 4. Užívání drog ve vězeňské populaci – ÚV ČR
 5. Projednání a schválení priorit a hlavních témat pro zpracování nové Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 – členové RVPPK
 6. Různé
28. květen 
 1. Informace o využívání policejních specialistů při výslechu dětských obětí (Pokyn policejního prezidenta č. 167/2010) a využívání speciálních výslechových místností v praxi – PP a MV
 2. Fungování týmů pro mládež v ČR – aktuální situace v ČR a konkrétní výsledky týmů pro mládež v Brně-venkov, Plzni-město, Opavě a Náchodě (projekt ESF Na správnou cestu) – PMS
 3. Vyhodnocování situace dítěte a rodiny, tvorba individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) ve vztahu k sociální kuratele pro děti a mládež – MPSV
 4. Prevence násilí a podpora bezpečnosti pro děti rozvojem žádoucích vzorců chování činnostní formou – C.A.T.S. program – MZd
 5. Různé
25. červen
 1. Informace o poznatcích z výzkumu sexuálně motivované násilné kriminality – IKSP
 2.  Vzdělávání v oblasti prevence kriminality v rezortu Ministerstva obrany ČR – MO
 3. Prevence recidivy prostřednictvím sociálních kurátorů – MPSV
 4. Strategie romské integrace do roku 2020 – RVZRM
 5. Projednání a připomínkování podkladových materiálů jednotlivých členů RVPPK
  k vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 a ke zpracování nové Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 – členové RVPPK
 6. Různé 

24. září 
 1. Projednání pracovní verze vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 a Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 pro  mezirezortní připomínkové řízení – členové RVPPK 
 2. Preventivní projekty zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit, především projekt „Asistent prevence kriminality II. a „Domovník – preventista“ – MV
 3. Informace o rozšíření Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování – MŠMT
 4. Průběžná informace o realizaci projektu Zavádění policejních specialistů pro práci v sociálně vyloučených lokalitách – PP ČR
 5. Průběžná zpráva o realizaci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti – Úřad vlády ČR
 6. Různé
29. říjen 
 1.  Informace o průběhu realizace projektu OPLZZ „Mezioborovým vzděláváním ke      zvýšení bezpečnosti seniorů“ – MV
 2.  Výsledky dokončeného projektu „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení   efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na   analýze a predikci kriminality“ – MV
 3.  Informace k vývojovým trendům kriminality v České republice – IKSP
 4.   Schválení obou materiálů po vypořádání mezirezortního připomínkového řízení
   a předložení Výboru pro vnitřní bezpečnost Bezpečnostní rady státu, popř. následně      rovněž Bezpečnostní radě státu – členové RVPPK
 5.   Schválení osnovy a harmonogramu úkolů pro zpracování Zprávy o plnění úkolů      vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 za rok   2014 a úkoly na rok 2015 – MV
 6.  Různé
26. listopad
 1.  Poznatky z výzkumu preventivních aktivit a uplatňování systému včasné intervence   – IKSP
 2.  Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2014 – SZ
 3. Elektronický monitorovací systém pro trestní justici – možnosti jeho využití v kontextu zvýšení bezpečnosti a ochrany osob – MSp
 4.  Informace o Koncepci vězeňství v České republice do roku 2025 – VS
 5. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2014 – RVZRM
 6. Různé

 

 

 

vytisknout  e-mailem