Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán činnosti republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2017

Plán činnosti RVPPK 2017

1. pololetí: (únor, březen, duben, květen, červen)


23. února 2017:

 • Situační prevence kriminality – činnost Poradního sboru MV, spolupráce s ÚNMZ, nové informativní materiály (MV)
 • Technická norma prevence kriminality na školách a školských zařízeních (MV)
 • Koncepce ochrany měkkých cílů (MV)
 • Schválení nového Statutu a Jednacího řádu Komise RVPPK pro hodnocení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni (MV)
 • Schválení pravidel pro předkládání a výběr projektů do soutěže RVPPK o Nejlepší projekt prevence kriminality (MV)
   

30. března 2017:

 • Program prevence kriminality na místní úrovni – schválení návrhu dotací (MV)
 • Romové a bezpečnost – styční důstojníci PČR pro menšiny, specialisté pro romskou komunitu, Domovník – preventista, APK – aktuální vývoj (MV, PČR)
 • Akční plán strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020 (ASZ)
 • Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám a čerpání dotací (ASZ)
 • Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 (RVZRM)
   

27. dubna 2017:

 • Pachatelé znásilnění a jejich delikty (IKSP)
 • Informace o novém Metodickém pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (MŠMT)
 • Systém výkaznictví a sběru dat ve školské primární prevenci rizikového chování (MŠMT)
 • Informace o preventivních filmech pro školy a jejich využití v oblasti primární prevence rizikového chování (MŠMT)
 • Vyhodnocení plnění Strategie prevence kriminality a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016 – schválení do meziresortního připomínkového řízení (MV)
   

25. května 2017:

 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 za rok 2016 (MSp + VS)
 • Otevřená věznice – pilotní projekt Věznice Jiřice (MSp + VS)
 • Dluhové poradenství pro vězněné osoby – pilotní projekt komplexního a aktivního dluhového poradenství, navazující dluhové poradenství v rámci PMS (MSp + VS + PMS)
 • Kontinuita zaměstnávání, činnost multidisciplinárních týmů, propojení penitenciární a postpenitenciární péče, příp. další návaznosti (MSp + VS, PMS + MPSV)
   

29. června 2017:

 • Efektivita probace na snižování recidivy (IKSP)
 • Implementace Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 (MSp + PMS)
 • Komise pro podmínečné propuštění jako součást posuzování připravenosti vězněných na podmíněné propuštění – rozšiřování a inovace praxe v rámci projektu Křehká šance II (PMS + VS ČR)
 • Koncepce prevence kriminality v Policii ČR na léta 2017 až 2019 (PČR)
 • Dotační programy MV v oblasti prevence kriminality – domácí násilí, linky 116 xxx, dobrovolnická služba, korupce, bezpečnostní dobrovolník, vnitroresort + nový SUZ + nový Kvasiny (MV) – bude připravená písemná informace, ústní projednání dle času

Plán činnosti RVPPK na 2. pololetí 2017


27. září 2017: (pozor - středa, ve čtvrtek je státní svátek)

 • Novela zákona o obětech trestných činů (č. 56/2017 Sb.) účinná od 1. dubna 2017 – přehled změn a první zkušenosti s aplikací (MSp + v diskusi zkušenosti dalších členů RVPPK  - PČR, PMS a další)
 • Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež (MPSV)
 • Dítě a zákonný zástupce v trestním řízení (PČR – ÚSKPV)
 • Metodika Práce se zvlášť zranitelnou obětí ve Speciální výslechové místnosti a poučení dětského svědka před výslechem v SVM (PČR – ÚSKPV)
   

26. říjen 2017:

 • Aktuální stav realizace aktivit v rámci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na Systém včasné intervence (MPSV)
 • Ochranné opatření zabezpečovací detence (VS)
 • Aktuální situace v oblasti odborného zacházení s pachateli v průběhu výkonu trestu – prevence radikalizace a extremistických projevů v chování (PMS, VS ČR, PČR)
 • Aktuální informace k postpenitenciární péči v ČR, návaznost na penitenciární péči (MPSV)
   

29. listopad 2017: (pozor – středa + jiná místnost - č. 088)

 • Účinnost trestní politiky z hlediska recidivy (IKSP)
 • Vyhodnocení zavádění prvků moderních technologií v Krajském ředitelství policie Středočeského kraje (PČR)
 • Hazardní hraní v ČR za rok 2016 (RVKPP)
 • Prevence kriminality příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ČR (MO, PČR, ? host z GIBS)

vytisknout  e-mailem