Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán činnosti republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2014

27. února

 1. Informace o realizaci standardizovaných programů zacházení s odsouzenými a o realizaci programů přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – VS
 2. Návrh systémové změny souvisejících zákonů s cílem rozšířit možnosti alternativních způsobů oddlužování osob, které se ocitly v obtížné sociální situaci včetně pachatelů trestné činnosti“ – PMS
 3. Metodika – manuál k projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ – MV
 4. Projednání „Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2013“ a schválení do meziresortního připomínkového řízení – MV
 5. Projednání a schválení Plánu činnosti RVPPK na rok 2014 – MV
 6. Různé 

27. března
 1.  Vývojové trendy v projevech extremismu v ČR – PP ČR
 2. „Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na    léta 2012 až 2015 za rok 2013“ – informace o výsledcích meziresortního připomínkového    řízení a schválení k odeslání vládě – MV
 3. Informace o loňském ročníku Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) – MV
 4. Informace o loňském ročníku soutěže „Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a     obcí“ – MV
 5. Informace o výsledcích dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na domácí násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech – MV
 6. Projednání a schválení dotací na projekty Programu prevence kriminality pro rok 2014 – MV
 7. Různé 
 
24. dubna 
 1. Informace o plnění úkolů v resortu zdravotnictví vyplývajících z Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 – 2018 – MZd
 2. Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech – průběžné vyhodnocení realizace společného projektu MV ČR a Policie ČR od r. 2009 (spolupráce s interními a externími subjekty, vzdělávání, osvěta, inovace, kazuistiky) – PP ČR
 3. Informace o provozu evropské krizové linky 116 000 zřízené pro rodiče ztracených dětí – MV
 4. Inovace standardů vybavení speciálních výslechových místností v rámci Policie ČR (zkvalitnění práce Policie ČR s ohledem na zvlášť zranitelné oběti – realizace podpořených vnitroresortních projektů) – PP ČR
 5. Informace o strategii romské integrace do roku 2020 – RVZRM
 6. Různé
 
29. května 
 1. Zjištění vyplývající z výzkumu domácího násilí – IKSP
 2. Aktuální trendy trestné činnosti páchané na seniorech – PP ČR
 3. Zákon o obětech trestných činů – zkušenosti s komplexní právní úpravou pomoci obětem trestných činů – MS, PP ČR
 4. Analýza stávající právní úpravy prevence kriminality a návrhy možného dalšího postupu –   IKSP
 5. Různé
  
26. června
 1. Trendy kriminality v roce 2013 ve srovnání s předchozím obdobím – IKSP
 2. Problematika internetové/informační kriminality z pohledu Policie ČR – PP ČR
 3. Projekt „E-Synergie“ (2011–2014) – snižování rizika spojená s virtuální komunikací s ohledem na mladou generaci („kyberšikana“) – Pedagociká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 4. Souhrnná informace o aktivitách aliance proti dluhům za rok 2013 – PMS
 5. Různé 
 
25. září 
 1. Národnostní menšiny – problematika začleňování z pohledu Policie ČR – PP ČR
 2. Preventivní projekty zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit,   zejména „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ – MV
 3. Informace o aktuální bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách – Agentura pro sociální začleňování
 4. Různé 
 
30. října 
 1. Sociální kurátoři v praxi – MPSV
 2. Informace o průběhu projektu „Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů“ – MV
 3. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2013 – SZ
 4. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 – RVZRM
 5. Různé
 
27. listopadu
 1. Problematika kriminálních analýz, map kriminality, predikce kriminality a jejich využitelnost pro práci policejních preventistů v souvislosti s navrhovanou koncepcí analytických pracovišť v Policii ČR (zpracovanou odborem analýz ÚSKPV PP ČR) – PP ČR
 2. Názory veřejnosti, tisku a vězeňské populace na sankční politiku v ČR – IKSP
 3. Informace o projektu „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“ – MV
 4. Informace o průběhu projektu „Vytvoření jednotného systému v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení na úrovni územních samosprávných celků“ – MV
 5. Různé 

 

vytisknout  e-mailem