Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2018

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2018
 

1. pololetí:

22. února 2018:

 • Prezentace závěrů z průzkumu veřejného mínění „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ z roku 2017 – MV
 • Analýza „Možnosti evidence místa a času spáchání přestupků a evidence přestupků spáchaných mládeží rozšířením údajů evidovaných v rámci evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“ – MSp
 • Přestupky na úseku drog, alkoholu a tabáku a jejich monitorování – ÚV (RVKPP)
 • Informace o aktualizovaných přílohách Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – kyberšikana, vandalismus, záškoláctví - MŠMT
   

12. dubna 2018: pozn.: z důvodu posunutí podávání přihlášek do dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni do 15. 2. 2018, bude dotační komise RVPPK zasedat ve dnech 9. – 10. 4. 2018, RVPPK pak hned následně

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – schválení návrhu dotací - MV
 • Projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů – MV; MŠMT; ÚV (RVZRM, RVKPP); MZd  - jednotlivými resorty bude zpracována písemná informace, v případě zájmu k ní proběhne ústní diskuse
 • Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež – východiska, problematické aspekty – MPSV, PČR
 • Výsledky výzkumu obětí trestných činů – IKSP, informace PMS o dosavadních výsledcích projektu „Proč zrovna já II“ zaměřeného na práci s oběťmi trestných činů - PMS
 • Projekt „Nebuďte slepí k domácímu násilí II. a III.“ - PČR
   

23. května 2018: výjezdní zasedání ve Věznici Jiřicepozn.: termín přizpůsoben možnostem Věznice Jiřice

 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 za rok 2017 – MSp, VS
 • Zaměstnání jako faktor desistence – IKSP
 • Informace o Otevřené věznici – pilotním projektu realizovaném ve Věznici Jiřice – MSp, VS
 • Prohlídka Otevřené věznice Jiřice – MSp, VS
   

28. června 2018:

 • Naplňování Strategie a Akčního plánu boje proti sociálnímu vyloučení na léta 2016 – 2020 za rok 2017 a aktuální problémy v této oblasti – ÚV (ASZ)
 • Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017 a aktuální úkoly ve vztahu k prevenci kriminality a sociálně patologickým jevům – ÚV (RVZRM)
 • Projekty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách a činnosti Policie ČR ve vztahu k menšinám – MV, PČR
 • Potírání nenávistných projevů na internetu, prevence a identifikace radikalizace, boj proti šikaně na sociálních sítích - PČR

2. pololetí 2018:

27. září 2018 (čtvrtek)

 • Trendy vývoje kriminality v roce 2017 (s nástinem aktuálního vývoje v roce 2018) – IKSP, Policie ČR x Sonda do problematiky postižení seniorů exekucemi - IKSP  
 • Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017 a aktuální úkoly ve vztahu k prevenci kriminality a sociálně patologickým jevům – ÚV (RVZRM)
 • Situace v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní v ČR za rok 2017 – ÚV (RVKPP)
 • Návrh systémových projektů tzv. Norských fondů na propojení penitenciární a postpenitenciární péče, příp. další novinky v oblasti postpenitenciární péče – MSp ve spolupráci s VS, PMS, příp. další dle zájmu (např. MPSV)

25. října 2018 (čtvrtek)

 • Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2017 a 2018 – MV
 • Informace o činnosti meziresortní pracovní skupiny pro primární prevenci rizikového chování a pracovních skupin pro přípravu nové Národní strategie primární prevence rizikového chování – MŠMT
 • Výstupy klíčové aktivity č. 1 IP MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ -  minimální síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, příklady dobré praxe v oblasti preventivních služeb pro ohrožené děti a rodiny – MPSV
 • Výsledky činnosti týmů pro mládež a jejich rozvoj v ČR – projekt PMS 2016-2020 - PMS

Pozn.: Základním bodem programu bude projednání materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2017 a 2018“, který bude vypracován společně se členy RVPPK a před jednáním RVPPK připomínkován. U ostatních bodů programu prosíme, vedle obecných informací o pracích na nových strategiích a výstupech projektu, zaměřit se blíže na problematické aspekty vyplývající z prvně uvedeného materiálu.
 

28. listopadu 2018 (středa)

Program listopadového jednání bude finalizován v návaznosti na obsah, závěry a doporučení materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2017 a 2018“.

Členy RVPPK byla navržena celá řada dalších bodů, týkajících se situace dětí a mladistvých, např.:

 • Situace dětí s uloženou ochrannou výchovou umístěných ve školských zařízeních pro výkon ochranné výchovy – MŠMT (podnět MPSV)
 • Situace dětí s uloženým ochranným léčením – MZd (podnět MPSV)
 • Představení a projednání možností realizace a financování Komunitního terénního programu, který je v hl. m. Praze realizován v MČ Praha 21 organizací Neposeda – podnět Asociace krajů ČR (AK)
 • Problémy, do kterých se mohou dostat mladí dospělí, kteří studují a po konfliktu s rodiči jsou vyhozeni z bytu, dostupnost sociálních služeb pro ně – MPSV (podnět AK)
 • Problematika mladých, kteří opouští nabytím zletilosti nějakou formu ústavní péče (dětský domov, dětský domov se školou apod.), dostupnost služeb (domy na půl cesty, podporované bydlení, finanční poradenství apod.) – MPSV (podnět AK)
 • Probační programy pro děti a mládež a jejich specifika – programová centra PMS (podnět AK)
 • Útoky na mládež a seniory – PČR
 • Představení  projektu „Nenech to být“ zaměřeného na prevenci a řešení šikany ve školách – MŠMT
 • Závislosti (alkohol, tabák, nelegální drogy, hazard, internet a sociální sítě) mezi dětmi a mladistvými – ÚV (RVKPP)

Konkrétní program bude zvolen po říjnovém RVPPK z navržených - či dle nových závěrů aktuálních a potřebných bodů – týkajících se dětí a mladistvých, a to právě s ohledem na závěry materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2017 a 2018“ tak, aby byla řešena ta nejpotřebnější a nejaktuálnější témata.

V případě, že problematika dětí a mladistvých bude vyčerpána již na říjnovém jednání a nebude potřeba věnovat mu všechny body jednání, bude zvolen program z jiných navržených témat /mj. Zkušenosti z praxe elektronického monitoringu odsouzených (PMS), Informace o celorepublikovém projektu na prevenci majetkové trestné činnosti „Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ (PČR, MV), Sonda do problematiky postižení seniorů exekucemi (IKSP), Vliv prevence na úseku BESIP u trestných činů v dopravě v souvislosti s alkoholem a návykovými látkami (PČR), Probační program pro nezodpovědné řidiče vč. řízení pod vlivem návykových látek (PMS) apod./.

vytisknout  e-mailem