Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2019

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2019
 

28. březen 2019, od 9:30

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – schválení návrhu dotací – MV
 • Projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů – MV; MSp; MŠMT; ÚV (RVZRM, RVKPP); MZd
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí – podrobnější data z roku 2017 a srovnání s omnibusovým šetřením z roku 2018 – IKSP
 • Vývoj a specifika trestné činnosti v roce 2018 – Policie ČR
 • Projekt Mapy budoucnosti II – zahájení projektu zaměřeného na predikce kriminality, sdílení dat mezi Policií ČR a obcemi a mapy kriminality pro veřejnost – MV


25. duben 2019, od 9:30

 • Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2018 – schválení rozeslání do meziresortního připomínkového řízení – MV
 • „Představení nových příloh metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování – témata Alkohol, Tabák, Návykové látky.“ – MŠMT
 • Aktivity Policie ČR v oblasti prevence drogové kriminality (návazný program To je zákon, kámo!, akce HAD, alkohol a drogy za volantem, příp. další) – Policie ČR
 • Projekt zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům (zhodnocení aktivit, představení mobilní aplikace ad.) – Policie ČR
 • Stručná informace k dosavadním výsledkům projektu Běh se žlutou stužkou – PMS


30. května 2019, od 9:30
možnost výjezdního zasedání ve výchovném ústavu, bude dále konzultováno s MŠMT a MPSV

 • Využívání rodiněprávních opatření (předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte, umístění do ústavní výchovy) k účelům zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládež) – MS, MPSV
 • Problematika umísťování dětí do školských režimových zařízení z důvodu užívání návykových látek či závislosti na návykových látkách – RVKPP, MŠMT, MPSV
 • Situace dětí s uloženým ochranným léčením – vývojové trendy v této oblasti (statistiky režim zařízení z hlediska podpory prevence, podpora MZd na tomto úseku) – MZd
 • Informace o připravovaném projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“ – MPSV


27. červen 2019, od 9:30

 • Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách z pohledu občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny – RVZRM
 • BRIZOLIT – Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality – představení doporučení – zástupci Západočeské univerzity v Plzni x alternativně Práce Policie ČR ve vztahu k menšinám – PČR, MV
 • Přínosy prevence sociálně patologických jevů: finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání na veřejné rozpočty – ASZ
 • Projekty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách – 10 let asistentů prevence kriminality, pilotní projekt Domovník – preventista, otázka dalšího financování – MV


26. září 2019, od 9:30
možnost výjezdního zasedání do ženské věznice Světlá nad Sázavou

 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 za rok 2018 – VS
 • Zkušenosti z práce s odsouzenými v rámci programu zvyšující odpovědnost pachatelů vůči obětem (Victim Impact Trainning) – PMS
 • Provázanost peniterciální a postpeniterciální péče a institut podmíněného propuštění prezentovaný prostřednictvím Odborné platformy pro PP – možná legislativní a nelegislativní opatření k zefektivnění PP – PMS
 • prezentace k PR akci PMS s názvem "Restorativní týden" – osvětová, na prevenci kriminality zaměřená akce pro širokou a odbornou veřejnost – PMS
 • Informace o výkonu trestu odnětí svobody odsouzených žen ve Věznici Světlá nad Sázavou + prohlídka Věznice Světlá nad Sázavou


31. říjen 2019, od 9:30

 • Kriminální historie pachatelů závažné trestné činnosti – IKSP
 • Dosavadním zkušenosti PMS z implementace elektronického monitorovacího systému v praxi ČR – PMS
 • Vyhodnocení činnosti Vězeňské služby České republiky v protidrogové politice za rok 2018 – VS
 • Norské fondy – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – mentoring a Zajištění návaznosti péče o uživatele drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody formou case managementu – MSp, VS, PMS


28. listopad 2019, od 9:30

 • Prevence kriminality v rámci sociálních služeb – MPSV
 • Implementace Systému včasné intervence do systému práce OSPOD – MPSV
 • Využívání rodinných skupinových konferencí – IKSP
 • Situace v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní se zdůrazněním na situaci mezi dětmi a mladistvými – RVKPP
 • Sekundární drogová kriminalita – RVKPP, IKPS

vytisknout  e-mailem