Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plán činnosti republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2016

Plán činnosti republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2016
 

1. pololetí 2016 – plán činnosti

28. ledna 2016
„Kybernetická / informační kriminalita a možnosti její prevence“
 

25. února 2016
„Koncepce vězeňství v ČR do roku 2025, penitenciární a postpenitenciární péče, prevence recidivy“ - místo konání: věznice Příbram

 • Informace o Koncepci vězeňství v ČR do roku 2025 (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Poznatky z výzkumu sankční politiky ke vztahu trestání a recidivy (IKSP)
 • Užívání drog ve věznicích (ÚV – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky)
 • Realizace programů zacházení s odsouzenými v návaznosti na jejich identifikované rizikové oblasti (Vězeňská služba)
 • Možnosti systémového řešení umožňující vývoj a implementaci resocializačních programů pro pachatele trestných činů s cílem snížit rizika recidivy (Probační a mediační služba)
 • Prevence recidivy trestné činnosti u osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody – zpráva o stávající praxi přípravy odsouzených na moment propuštění a seznámení s výsledky realizace projektu Křehká šance (Probační a mediační služba; doplní i Vězeňská služba)
 • Postpenitenciární péče v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
   

31. března 2016

 • Schválení Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 Republikovým výborem pro zaslání do připomínkového řízení (Ministerstvo vnitra)
 • Informace o výsledcích dotačních řízení Ministerstva vnitra – Evropské krizové a asistenční linky 116 xxx, Prevence sociálně patologických jevů, Dobrovolnická služba (Ministerstvo vnitra)
 • Aktuální stav plnění usnesení vlády týkajících se projektu Systém včasné intervence a plán realizace SVI do budoucna (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Zpráva o současné praxi týmů pro mládež a informace o výsledcích zavádění a rozvoji týmů pro mládež v rámci vybraných soudních okresů (Probační a mediační služba)
 • Problematika nezletilých dětí bez doprovodu (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
   

28. dubna 2016

 • Schvalování návrhu na přidělení dotací v rámci Programu prevence kriminality v krajích a obcích (Ministerstvo vnitra)
 • Nové jevy v násilné kriminalitě (IKSP)
 • Řešení pokračujícího „domácího násilí“ mezi bývalými manželi a partnery, syndrom zavrženého rodiče a zneužívání nezletilých dětí jako prostředníků komunikace mezi rodiči (Policie ČR)
 • Informace o výsledcích dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast primární prevence rizikového chování na rok 2016, novinky v oblasti primární prevence na školách pro rok 2016 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
   

26. května 2016

 • Schválení Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 Republikovým výborem pro zaslání do Bezpečnostní rady státu a vlády ČR (Ministerstvo vnitra)
 • Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2015 až 2020, koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách (Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování)
 • Dotační programy Úřadu vlády v oblasti romské integrace (Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny)
 • Zpráva o stavu romské menšiny a naplňování Strategie romské integrace do roku 2020, metodika vyhodnocování a monitoringu Strategie romské integrace (Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny)
 • Příprava projektu Domovník – preventista z prostředků ESF OPZ (Ministerstvo vnitra)
 • Policejní specialisté v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách (Policie ČR)
   

30. června 2016

 • Informace o výsledcích dotačního řízení vnitroresortního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra (Ministerstvo vnitra)
 • Inovativní projekty prevence Policie ČR (Policie ČR)
 • Společenská odpovědnost, financování prevence kriminality státními a nestátními subjekty, systém financování prevence v rámci Policie ČR (Policie ČR)
 • Terorismus a bezpečnost státu, problematika „aktivního střelce“ a ochrany měkkých cílů – možnosti prevence kriminality (Policie ČR, Ministerstvo vnitra)

   

2. pololetí 2016 – plán činnosti

29. září 2016

„Protidrogová prevence a systém dotací v podmínkách ČR“ - monotematické jednání

 • Odhalování a postih drogové kriminality po přijetí trestního zákoníku (IKSP)
 • Sekundární drogová kriminalita a kriminalita páchaná v souvislosti s hazardem (ÚV – RVKPP)
 • Dotační programy ÚV – RVKPP na protidrogovou politiku
 • Dotační programy dalších členů RVPPK na protidrogovou prevenci (zejména MŠMT, MZ, příp. další)
 • Diskuse k zaměření dotačních programů – v diskusi by vystoupili i potenciální realizátoři preventivních projektů v oblasti protidrogové politiky z řad veřejné správy (Policie ČR, zástupci obcí, krajů, ASZ) 
   

27. října 2016

 • Informace o naplňování doporučení vyplývajících z materiálu „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy“ (MV + členové RVPPK)
 • Stárnutí populace, kriminalita páchaná na seniorech, senioři jako zvlášť zranitelné oběti (Policie ČR)
 • Vliv migrantů na kriminalitu v ČR (Policie ČR)
 • Realizace programů zacházení s odsouzenými v návaznosti na jejich identifikované rizikové oblasti (Vězeňská služba)
 • Postpenitenciární péče v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
   

24. listopadu 2016

 • Regionální rozložení a podmíněnost kriminality (IKSP)
 • Aplikace geografického informačního systému Policie ČR v přímém výkonu služby a jeho využití pro prevenci kriminality (Policie ČR)
 • Příprava projektu Mapy budoucnosti II – pilotní ověření analýz a predikce kriminality pro zefektivnění její prevence (MV)
 • Informace členů RVPPK o naplňování úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016 (MV + členové RVPPK)

Pozn.: V průběhu měsíce října či listopadu 2016 projedná RVPPK rovněž bod Schválení „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2017“ (MV). Vzhledem k množství již výše navržených bodů je ale možné, že materiál bude projednán způsobem per rollam.

vytisknout  e-mailem