Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Náměty pro plán činnosti RVPPK pro rok 2024

28. března (čtvrtek)

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2024 – schválení návrhu dotací – OPK MV
 • Projednání písemné informace o stavu dotačních programů na rok 2024 (stav vyhlášení, finance) – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Analýza vývoje kriminality v roce 2022 – IKSP
 • Vývoj registrované kriminality za rok 2023 – PP ČR (ÚSKPV)
 • Představení průběžných prací na projektu bezpečnostního výzkumu „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality“, provázání s činností Pracovní skupiny RVPPK pro tuto oblast – OPK MV, Accendo + MBI (realizátoři projektu)
 • Představení kampaně Velké odhalení – NÚKIB

24. dubna (středa)

 • Informace k aktuálnímu stavu vyhodnocení a aktualizace Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022–2027 za roky 2022 a 2023 před předložením vládě ČR – OPK MV
 • Problematika ochrany měkkých cílů se zaměřením na preventivní přístupy – PČR (ŘSPP + odbor prevence – preventivní a vzdělávací aktivity, linie pořádkové policie – výcvik, prvosledové hlídky); OBP MV (systém ochrany měkkých cílů v ČR – koncepce, dotace); OPK MV (technické normy prevence kriminality a navazující aktivity, psychologická rovina z pohledu pachatele i obětí)
 • Revize Koncepce vězeňství do roku 2025 – VS
 • Prevence kriminality na lokální úrovni – první výstupy z šetření IKSP – IKSP

Per rollam – 2. polovina května 2024

 • Schválení materiálu Vyhodnocení plnění Strategie prevence kriminality k 31. 12. 2023 (za období 2022–2023) – OPK MV

28. května (úterý)

 • Aktuální EU legislativa související s činností RVPPK (pohlavní zneužívání dětí, oběti, domácí a genderově podmíněné násilí, obchodování s lidmi ad.) – MSp, OPK MV
 • Pátrání po pohřešovaných dětech – Pomněnkový den 2024, Národní koordinační mechanismus, aplikace ECHO ad. – OPK MV, PČR (ÚSKPV + odbor prevence)
 • Inovativní přístupy v oblasti monitorování výskytu návykových látek v populaci – ÚV (RVKPOZ)
 • Změna mandátu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) – ÚV (RVKPOZ)
 • Prevence kriminality ve vztahu k romské mládeži – příklady dobré praxe – ÚV (RVZRM)
 • Problematika zneužívání návykových látek ve vztahu k romské mládeži – příklady dobré praxe – ÚV (RVZRM)

27. června (čtvrtek)

 • Násilná kriminalita dětí mladších 15 let – IKPS
 • Hlavní výsledky výzkumu situace v oblasti delikvence i viktimizace žáků (na základních i středních školách v Praze) – doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., katedra sociologie FF UK
 • Práce s původci násilí – OPK MV + Asociace organizací
 • Centra dětství bez násilí – OPK MV + organizace
 • Představení dosavadních prací projektu bezpečnostního výzkumu „Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi“ – OPK MV, Accendo + FF UK
   

2. pol. 2024:

26. září (čtvrtek), 31. října (čtvrtek), 28. listopad (čtvrtek)
Předběžný přehled témat (bez časového určení)

 • Prezentace projektu ADIKTS a ZKRATKY – PP (odbor prevence + ŘSDP + NPC)
 • Výsledky výzkumu účinnosti podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem na recidivu a desistenci pachatelů – IKSP (zařadit na listopad)
 • Informace o prvních zkušenostech z projektu obecně prospěšných prací – podpora znevýhodněných pachatelů při výkonu trestu – PMS
 • Virtuální násilí – IKSP
 • Aktuální situace v oblasti závislostí – ÚV (RVKPOZ)
 • Prezentace aktivit a postupů v rámci plnění úkolů v problematice „Profesionální přístup PČR k oznamovatelům" – PP (ŘSPP)
 • Pátrání po osobách, databáze DNA eFamilia, projekty Identify me (Interpol), NCMEC ad. – ÚSPKV, OPK MV
 • Preventivní působení v rámci výkonu sociální práce s jednotlivcem i se skupinami osob – MPSV
 • Koncepce vězeňství do roku 2025 – průběžná informace o plnění – VS
 • Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 - PMS
 • Aktivity NÚKIB za rok 2024 – NÚKIB
 • Prezentace činnosti komisí a pracovních skupin RVPPK v roce 2024 – OPK MV
 • Mezirezortní spolupráce k tématu dětského duševního zdraví – navrhlo MŠMT
 • Postupné naplňování AP realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2023–2025 – MŠMT
 • Teze MPSV k novému zákonu o ochraně dětí a podpoře rodin – MPSV

  

Starší plány činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality:

  

Odbor prevence kriminality, 22. března 2024

  

Print  E-mail