Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2020
 

26. března 2020:

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 – schválení návrhu dotací – MV
 • Projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Zpráva o vývoji kriminality a její trendy – PČR, IKSP
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí – omnibusové šetření z roku 2019 a srovnání s omnibusovým šetřením z roku 2018 – IKSP
 • Projednání zaslaných podnětů ke struktuře Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 – MV
 • Stručná informace o schváleném novém střednědobém plánu výzkumné činnosti IKSP na léta 2020-2023 – IKSP (pozn.: může zaznít v rámci bodu Různé)
   

30. duben 2020:

 • Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 – schválení rozeslání do meziresortního připomínkového řízení – MV
 • Aktuální otázky zajištění péče o oběti trestných činů v ČR a spolupráce státních a nestátních organizací – PMS
 • Informace o výstupech z realizovaných EU projektů PMS – Podpora a rozvoj poradenství pro oběti pro oběti TČ – PMS
 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2019 – MS, VS ČR
 • Informace o proběhlém 14. Kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici – MV (pozn.: může zaznít v rámci bodu Různé)
   

28. května 2020:

 • Mapy budoucnosti II – informace o stavu realizovaného EU projektu před zahájením pilotního ověřování v praxi – MV, PČR
 • Informace o plnění akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace za rok 2019 a představení plánu 2020 – MS, PMS
 • Probace z pohledu pachatelů, veřejnosti a médií – IKSP
 • Informace o realizaci projektu restorativní justice „RJ – strategies for change“ – PMS
 • Metodické vedení sociální práce v agendě sociálních kurátorů ORP – MPSV
   

24. června 2020:

Pozor! Změna dne (středa) a místa – jednání se uskuteční ve středu v zařízení MV Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6-Břevnov), zajištěn oběd

 • Dokument „V síti“ o rizikovém chování na internetu – verze využitelná ve školním prostředí – MŠMT
 • Příprava Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 – podněty na konkrétní obsah, priority, cíle, první diskuse o struktuře a opatřeních do Akčního plánu – MV
   

24. září 2020:

 • Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2019 a 2020 – MV
 • Příčiny a podmínky trestní recidivy mladistvých – IKSP
 • Realizace Systému včasné intervence v informačních systémech MPSV a jeho naplňování v praxi – MPSV
 • Týmy pro mládež a jejich další fungování v návaznosti na výstupy EU projektu Rozvoj meziresortní spolupráce při řešení kriminality mládeže – PMS
   

29. října 2020:

 • Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 – schválení rozeslání do meziresortního připomínkového řízení – MV
 • Protidrogová prevence v práci Policie ČR – PČR
 • Užívání návykových látek v ČR – výsledky studie ESPAD a zpráva za rok 2019 – ÚV (RVKPP)
 • Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) – MŠMT
 • Informace o programových centrech a probačním domě připravovaných v rámci projektu Norských fondů – PMS
   

26. listopadu 2020:

 • Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám – podněty pro novou strategii od roku 2021 – MV
 • Představení Strategie romské integrace na léta 2021 až 2030 – ÚV (RVZRM)
 • Výstupy EU projektu Domovník – preventista v sociálně vyloučených lokalitách – MV
 • Nové metodiky pro práci v sociálně vyloučených lokalitách – monitorování sociálního vyloučení v obcích, participace v sociálním začleňování – MMR (ASZ)
 • Preventivní funkce sociální práce na ÚP ČR při řešení hmotné nouze a depistážní činnosti sociálních pracovníků na obci – MPSV
   

AKCE PRO ČLENY RVPPK NAD RÁMEC PLÁNU ČINNOSTI RVPPK:

 • 26. února 2020 od 13.30 h., nádraží Praha-Dejvice – prezentace projektů Revolution Train a To je zákon kámo! ZRUŠENO, NOVÝ TERMÍN PODZIM 2020 (bude upřesněno)
 1. Prezentace celého vlaku vč. filmů – 60 minut
 2. Prezentace návazného programu „To je zákon kámo!“
 3. Představení sběru dat a výstupů pro města
 4. Představení zpětných vazeb a hodnocení od pedagogů
 5. Diskuze

Celý program je koncipován na 150 minut – 2,5 hodiny.

 • 10. června 2020 – konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – „Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni“ – na programu mj. představení nových metodických postupů Policie ČR v oblasti prevence kriminality, organizační uspořádání, úkoly preventistů, priority v oblasti prevence kriminalityOdbor prevence kriminality, 9. 3. 2020

Print  E-mail