Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt

 • Povolení k trvalému pobytu občana EU
 • Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země
 • Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES
 • Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

Povolení k trvalému pobytu občana EU

English English

Povolení k trvalému pobytu občana EU

Jako občan EU můžete o povolení k trvalému pobytu požádat zejména

  

A) po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR.

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

Pro získání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky:

 1. 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR,

 2. K žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže,

 3. Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.
   

Podání žádosti

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:

 1. cestovní doklad / doklad totožnosti (je nutno předložit originál dokladu),

 2. doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu,

 3. fotografie,

 4. doklad o zajištění ubytování,

 5. Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.
   

Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále.

Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy. Předkládané dokumenty, vyhotovené v jiných jazycích, budou bez úředního překladu přijaty pouze tehdy, půjde-li o veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanu tohoto členského státu, a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016). Seznam takových veřejných listin, vydávaných jednotlivými členskými státy Evropské unie, je k dispozici na tomto odkazu.

Všechny ostatní předkládané listiny pak musí být předloženy v originálním znění s úředně ověřeným překladem. Překlady listin mohou být vyhotoveny osobou zapsanou v seznamech tlumočníků pro český jazyk nebo osobou zapsanou v obdobném seznamu v jiném členském státě EU, a to za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016.

  

B) po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR – jako tzv. blízký rodinný příslušník jiného občana EU

Jako občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, můžete po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR podat žádost o trvalý pobyt, pokud jste alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU. Musíte ovšem být tzv. blízkým rodinným příslušníkem.

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

Pro vydání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky:

 1. musíte být tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 2. 2 roky nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jste rodinným příslušníkem občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území,

 3. k žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže,

 4. nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.
   

Podání žádosti

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:

 1. cestovní doklad / doklad totožnosti (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 3. doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu,

 4. fotografie,

 5. doklad o zajištění ubytování,

 6. Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.
   

Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále.

Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy. Předkládané dokumenty, vyhotovené v jiných jazycích, budou bez úředního překladu přijaty pouze tehdy, půjde-li o veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanu tohoto členského státu, a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016). Seznam takových veřejných listin, vydávaných jednotlivými členskými státy Evropské unie, je k dispozici na tomto odkazu.

Všechny ostatní předkládané listiny pak musí být předloženy v originálním znění s úředně ověřeným překladem. Překlady listin mohou být vyhotoveny osobou zapsanou v seznamech tlumočníků pro český jazyk nebo osobou zapsanou v obdobném seznamu v jiném členském státě EU, a to za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016.
 

Řízení o žádosti

Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správním řádem, a případně dalšími souvisejícími zákony.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.

Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o Vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.
 

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

V případě kladného vyřízení Vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s Vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k trvalému pobytu. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete k převzetí vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní. K převzetí povolení se dostavte vždy osobně na příslušné pracoviště a s sebou si vezměte svůj cestovní doklad/doklad totožnosti. Lhůta pro převzetí povolení je 30 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí povolení k trvalému pobytu. Pokud si ve stanovené lhůtě povolení nepřevezmete, bude řízení zastaveno.

Bude vám vydán průkaz trvalého pobytu.

Průkaz trvalého pobytu vydávaný občanovi Evropské unie je veřejnou listinou, vydává se jako samostatný doklad s fotografií, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území. Vydává se na dobu platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky. zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu se na vás vztahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to včetně práv a povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají.
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 1. je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 2. se žadatel dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu (např. pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství),

 3. je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 4. žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,

 5. se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu,

 6. žadatel je zařazen do informačního systému smluvních států, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 7. žadatel nesplní všeobecné podmínky pro vydání povolení.
   

V případě zamítnutí žádosti, která Vám bude poštou, na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní, doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat opravný prostředek, a to v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí.

  

Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země

English English

Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země

Jako občan třetí země, který je rodinným příslušníkem občana EU, tedy včetně ČR, můžete požádat o vydání povolení k trvalému pobytu zejména po pěti letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR.
 

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

Pro vydání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky:

 1. musíte být rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 2. 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR,

 3. k žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže,

 4. nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.
   

Podání žádosti

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:

 1. cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 3. doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu,

 4. fotografie,

 5. doklad o zajištění ubytování,

 6. doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území, jste-li tzv. vzdáleným rodinným příslušníkem,

 7. Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.
   

Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.
 

Řízení o žádosti

Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správním řádem, a případně dalšími souvisejícími zákony.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.

Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím Vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. O možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též informováni ministerstvem.
 

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

Po kladném vyřízení žádosti je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně ke zpracování údajů nezbytných pro vydání karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní. Pokud se k sejmutí biometrických údajů nebo následně k převzetí dokladu nedostavíte, bude řízení zastaveno.

Karta trvalého pobytu a průkaz o povolení k pobytu jsou veřejnými listinami, vydávají se jako doklady obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Karta trvalého pobytu i průkaz o povolení k pobytu se vydávají s platností 10 let a jejich platnost lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu se na vás vztahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to včetně práv a povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají.
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání  povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 1. je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 2. se žadatel dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu (např. pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství),

 3. se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu,

 4. je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 5. žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,

 6. žadatel je zařazen do schengenského informačního systému, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,nebo

 7. žadatel nesplní všeobecné podmínky pro vydání povolení.
   

V případě zamítnutí žádosti Vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní, doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat opravný prostředek, a to v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí.

Jako občan třetí země a současně tzv. blízký rodinný příslušník státního občana ČR (§ 15a odst. 1 a 2) s trvalým bydlištěm na území nebo blízký rodinný příslušník občana EU, jemuž bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, můžete žádost o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podat také např. po dvou letech svého nepřetržitého přechodného pobytu na území, za předpokladu, že jste tímto rodinným příslušníkem alespoň jeden rok.
 

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 3. doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu,

 4. fotografie,

 5. doklad o zajištění ubytování,

 6. Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.

  

Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES

English English

Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES

Pokud jste rodinný příslušník občana EU - občan třetí země - a žádáte o povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu, MV ČR Vám v případě kladného rozhodnutí přizná právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území, pokud o to v žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu výslovně požádáte. V případě, že Vám tento status nebyl přiznán současně s povolením k trvalému pobytu, lze ho přiznat dodatečně po splnění podmínek pro jeho přiznání.
 

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES se nepřiznává občanům EU - jedná se o institut určený výhradě pro občany třetích zemí.

Podmínky pro přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

Pro udělení tohoto statusu musíte splnit tyto podmínky:

 1. 5 let nepřetržitého pobytu na území,

 2. z vaší strany nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku nebo k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného členského státu Evropské unie,

 3. prokázat zajištění prostředků k trvalému pobytu na území.
   

Podání žádosti

Žádost o dodatečné přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES se podává na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:

Náležitosti žádosti (s výjimkou cestovního dokladu) nesmí být starší 180 dnů. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.
 

Řízení o žádosti

Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správním řádem, a případně dalšími souvisejícími zákony.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.

Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. O možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též informováni ministerstvem.
 

Rozhodnutí o dodatečné přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

V případě kladného vyřízení Vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s Vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání průkazu o povolení k pobytu s vyznačeným záznamem „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES“. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete vyzváni k dostavení se písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní. K vydání tohoto průkazu se dostavte vždy osobně na příslušné pracoviště a s sebou si vezměte svůj cestovní doklad a průkaz o povolení k pobytu. Lhůta pro dostavení se je 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Jestliže jste rodinný příslušník občana EU – občan třetí země - bude Vám vedle vašeho průkazu o povolení k trvalému pobytu vystaven navíc biometrický průkaz o přiznání právního postavení rezidenta. Budete v této souvislosti vyzváni k poskytnutí biometrických údajů, následné verifikaci biometrických údajů a osobnímu převzetí průkazu za poplatek 500 Kč formou kolku.
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

Právní postavení rezidenta nelze přiznat cizinci, který je občanem EU.
 

Rozhodnutí o zrušení statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

MV ČR zruší platnost právního postavení rezidenta na území, aniž by tím rušilo platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže

 1. rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost státu, nebo

 2. jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného pobytu rezidenta na území na svém území z důvodu závažného porušení veřejného pořádku.
   

Platnost právního postavení rezidenta na území zanikne, pokud Vám bude zrušeno povolení k trvalému pobytu.

  

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

English English

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

  

vytisknout  e-mailem