Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GDPR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOREM AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA
podle čl. 12 až čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“))

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
Elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
IČO – 00007064

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21/OBP
170 34 Praha 7
Elektronická adresa: obp@mvcr.cz


Jaký je účel a právní základ zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů odborem azylové a migrační politiky probíhá zejména na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jde tedy o zpracování osobních údajů v případech stanovených zákony nebo tehdy, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro Ministerstvo vnitra ze zákonů. Osobní údaje tedy mohou být využity pouze k plnění úkolů podle zákona.

Ke zpracovávání osobních údajů dochází především při vedení řízení o žádostech o pobytová oprávnění nebo o mezinárodní ochranu a při souvisejících řízeních. Dále jsou osobní údaje zpracovávány při vedení řízení, ve kterých je Ministerstvo vnitra nadřízeným orgánem vůči policii, při výrobě průkazu o povolení k pobytu, cizineckého pasu nebo cestovního dokladu, při zpracování údajů ohlašovaných cizinci a také při zpracování údajů o přestupcích podle výše uvedených zákonů.

Tato zpracování se týkají zejména cizinců žádajících o pobytové oprávnění nebo o mezinárodní ochranu a poživatelů mezinárodní ochrany, případně zaměstnavatelů a rodinných příslušníků. Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě adresních a identifikačních údajů též údaje biografické (např. místo narození, občanství, pohlaví, rodinný stav, manžel, partner, děti) a administrativní (např. čísla a platnost dokladů). V řízeních o žádostech o pobytová oprávnění nebo mezinárodní ochranu mezi zpracovávané osobní údaje náleží též údaje tzv. citlivé (zejm. biometrické, o rasovém či etnickém původu, politické názory, náboženské vyznání, filozofické přesvědčení, údaje o zdravotním stavu, o sexuálním životě nebo sexuální orientaci), jakož i údaje o trestní minulosti, o vízech nebo povoleních k pobytu.
 
Kdo jsou případnými příjemci osobních údajů – komu mohou být osobní údaje předány?
Osobní údaje mohou být poskytnuty příjemci osobních údajů pouze na základě právního předpisu, který takovou možnost zakotvuje. Jde zpravidla o předání osobních údajů jinému státnímu orgánu pro umožnění plnění jeho v zákoně zakotvených úkolů.

V případě řízení o mezinárodní ochraně je příjemcem osobních údajů i právní zástupce nebo zmocněnec žadatele na základě udělené plné moci, nebo osoby, které prokázaly právní zájem nahlížet do spisu.

Ministerstvo vnitra dle § 71 zákona o azylu má povinnost vést evidenci žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, osob požívající doplňkové ochrany, azylantů, včetně místa jejich pobytu, vydaných průkazů a dalších údajů uvedených v § 71 zákona o azylu. Osobami oprávněnými ke vstupu do uvedené evidence jsou zaměstnanci, v rámci plnění svých pracovních úkolů při řízení o mezinárodní ochraně. Do evidence je umožněn přístup i osobám na základě obecných právních předpisů (dle § 71 odst. 9 zákona o azylu), či na základě dohod uzavřených s Ministerstvem vnitra (zaměstnanci krajských soudů a Nejvyššího správního soudu). Zaměstnanci Ministerstva vnitra oprávnění nakládat s osobními údaji jsou povinni dbát na správnost zpracovaných osobních údajů, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních i po skončení služebního případně pracovního poměru.

Vzhledem k výjimečnosti řízení o mezinárodní ochraně MV neposkytuje osobní údaje subjektu údajů třetím osobám z důvodu jejich ochrany zejména vůči státním orgánům země původu (viz § 19 odst. 2 zákona o azylu).

Jak dlouhou dobu budou osobní údaje u odboru azylové a migrační politiky uloženy?
Doba uložení dokumentů obsahujících osobní údaje je upravena v nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.  Po uplynutí skartační lhůty jsou dokumenty, které obsahují osobní údaje zařazeny do skartačního řízení a jsou následně zlikvidovány, ledaže jde o dokumenty vybrané podle zákona k archivaci. Uložení osobních údajů je tedy pouze dočasné, na nezbytně nutnou dobu.

Pro likvidaci údajů v případě řízení o mezinárodní ochraně platí lhůty v § 71 odst. 13, 14, 15 a 16 zákona o azylu. Dále Ministerstvo vnitra uchovává osobní údaje žadatelů o vydání, změně nebo zrušení platnosti oprávnění k pobytu na území ČR, a to ve lhůtách daných § 160 zákona o pobytu cizinců.

Jaká jsou práva subjektu údajů (osoby, o jejíž osobní údaje jde)?
Subjekt údajů má ve vztahu k osobním údajům, které se ho týkají, právo na přístup k nim podle čl. 15 GDPR, právo na jejich opravu podle čl. 16 GDPR, právo na jejich výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení jejich zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na jejich přenositelnost k jinému správci osobních údajů podle čl. 20 GDPR. Ve všech těchto oblastech se může subjekt údajů obrátit na výše uvedené kontaktní údaje Ministerstva vnitra.

Subjekt údajů má také právo podat ve vztahu ke zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky:qkbaa2n
IČO:70837627

vytisknout  e-mailem