Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GDPR

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ODBOREM AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA

podle čl. 12 až čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR")
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
Elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
IČO - 00007064
 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21/OBP
170 34 Praha 7
Elektronická adresa: poverenec@mvcr.cz
 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů odborem azylové a migrační politiky (dále jen "OAMP") probíhá zejména na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen "zákon o azylu"), zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (dále jen "zákon o pobytu cizinců") a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"). Jde o zpracování osobních údajů v případech stanovených zákony nebo tehdy, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro Ministerstvo vnitra ze zákonů. OAMP zpracovává osobní údaje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR z titulu plnění právní povinnosti a dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z titulu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 

Kdy dochází ke zpracování osobních údajů na OAMP

  • při vedení správního řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (pobytová oprávnění);
  • při vedení správního řízení dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (mezinárodní ochrana) Ministerstvo vnitra má dle § 71 zákona o azylu povinnost vést evidenci žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, osob požívající doplňkové ochrany, azylantů, včetně místa jejich pobytu, vydaných průkazů a dalších údajů uvedených v § 71 zákona o azylu. Osobami oprávněnými ke vstupu do uvedené evidence jsou zaměstnanci, v rámci plnění svých pracovních úkolů při řízení o mezinárodní ochraně. Do evidence je umožněn přístup i osobám na základě obecných právních předpisů (dle § 71 odst. 9 zákona o azylu), či na základě dohod uzavřených s Ministerstvem vnitra (zaměstnanci krajských soudů a Nejvyššího správního soudu);
  • při výrobě průkazu o povolení k pobytu, cizineckého pasu nebo cestovního dokladu;
  • při vedení řízení, ve kterých je Ministerstvo vnitra nadřízeným orgánem vůči Policii České republiky;
  • v Informačním portálu pro cizince provozovaném na primární adrese frs.gov.cz, prostřednictvím kterého je cizincům umožněno objednat si termín návštěvy na pracoviště OAMP a získávat informace o správních řízeních vedených o nich dle zákona o pobytu cizinců;
  • při registraci na adaptačně-integrační kurzy provozované na primární adrese https://frs.gov.cz/;
  • při provozování telefonní linky Klientského centra pro poskytování informací cizincům.
     

Subjekty osobních údajů

Na OAMP se zpracovávají zejména osobní údaje cizinců žádajících o pobytové oprávnění nebo o mezinárodní ochranu a osobní údaje poživatelů mezinárodní ochrany. Na OAMP se pak v některých případech zpracovávají osobní údaje rodinných příslušníků cizinců, zmocněných či právních zástupců cizinců a zaměstnavatelů cizinců.
 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození) a kontaktních údajů (místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo) též údaje biografické (např. místo narození, státní příslušnost, pohlaví, rodinný stav, manžel, partner, děti) a administrativní (např. čísla a platnost dokladů). V řízeních o žádostech o pobytová oprávnění nebo mezinárodní ochranu mezi zpracovávané osobní údaje náleží též zvláštní kategorie osobních údajů (zejm. biometrické údaje, údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci), jakož i údaje o trestní minulosti, o vízech nebo povoleních k pobytu. Při využívání telefonní linky Klientského centra pro poskytování informací cizincům dochází ke zpracování hlasového záznamu hovoru.
 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytnuty příjemci osobních údajů pouze na základě právního předpisu, který takovou možnost zakotvuje. Jde zpravidla o předání osobních údajů jinému státnímu orgánu pro umožnění plnění jeho v zákoně zakotvených úkolů.

V případě řízení o mezinárodní ochraně je příjemcem osobních údajů i právní zástupce nebo zmocněnec žadatele na základě udělené plné moci, nebo osoby, které prokázaly právní zájem nahlížet do spisu. Vzhledem k výjimečnosti řízení o mezinárodní ochraně MV neposkytuje osobní údaje subjektu údajů třetím osobám z důvodu jejich ochrany zejména vůči státním orgánům země původu (viz § 19 odst. 2 zákona o azylu).
 

Ochrana zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby, a jsou chráněny v souladu s vnitřními předpisy MV upravujícími problematiku osobních údajů. Zaměstnanci Ministerstva vnitra oprávnění nakládat s osobními údaji jsou povinni vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních i po skončení služebního případně pracovního poměru.
 

Doba uložení osobních údajů na OAMP

Doba uložení dokumentů je upravena v nařízení Ministerstva vnitra č. 12/2019, spisový řád, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.  Po uplynutí skartační lhůty jsou dokumenty, které obsahují osobní údaje zařazeny do skartačního řízení a jsou následně zlikvidovány, ledaže jde o dokumenty vybrané podle zákona k archivaci. Uložení osobních údajů je tedy pouze dočasné, na nezbytně nutnou dobu.

Pro likvidaci údajů v případě řízení o mezinárodní ochraně platí lhůty stanovené v § 71 odst. 13, 14, 15 a 16 zákona o azylu.

Pro uchovávání osobních údajů žadatelů o vydání, změnu nebo zrušení platnosti oprávnění k pobytu na území ČR platí lhůty stanovené v § 160 zákona o pobytu cizinců.

Osobní údaje zpracovávané v Informačním portálu pro cizince se uchovávají ve lhůtě odvozené od § 87r odst. 4 zákona o pobytu cizinců, kdy tato lhůta počíná běžet ode dne posledního přihlášení do klientské části Informačního portálu pro cizince.

Hlasový záznam hovoru Klientského centra pro poskytování informací cizincům je uchováván s ohledem na lhůtu stanovenou § 175 správního řádu.
 

Práva subjektu údajů (osoby, o jejíž osobní údaje jde)

Subjekt údajů má ve vztahu k osobním údajům, které se ho týkají, právo na přístup k nim podle čl. 15 GDPR, právo na jejich opravu podle čl. 16 GDPR, právo na jejich výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení jejich zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na jejich přenositelnost k jinému správci osobních údajů podle čl. 20 GDPR. Ve všech těchto oblastech se může subjekt údajů obrátit na výše uvedené kontaktní údaje Ministerstva vnitra.

Subjekt údajů má také právo podat ve vztahu ke zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky:qkbaa2n
IČO:70837627

  

vytisknout  e-mailem