Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osnova pro zpracování zdůvodnění a životopisu pro účely žádosti o trvalý pobyt

Žádáte-li jako příslušník české krajanské komunity v zahraničí o povolení k trvalému pobytu na území České republiky, přiložte ke své žádosti zdůvodnění, jehož součástí bude také životopis. Zdůvodnění a životopis musí být sepsány čitelně, nejlépe v českém jazyce. V případě, že budou napsány v cizím jazyce, musí být k žádosti o trvalý pobyt doloženy s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Požadované zdůvodnění a životopis zpracujte podle těchto osnov:
 
Zdůvodnění
Podle vlastního uvážení můžete jako odůvodnění uvést jakékoli údaje nad rámec životopisu. Zejména uveďte, v jakých skutečnostech vidíte další důvody hodné zvláštního zřetele, které by podle Vás mělo Ministerstvo vnitra vzít v úvahu při posuzování Vaší žádosti o trvalý pobyt, a to především:
 • jaké důvody, vyjma českého původu, Vás vedou k tomu, že hodláte opustit svou zemi a trvale přesídlit do České republiky;
 • máte-li v České republice nějaké plány týkající se Vašeho pracovního uplatnění, nebo zda máte přislíbeno zaměstnání, nebo jste již v České republice zaměstnán/a;
 • zda máte k České republice přetrvávající vazby s příbuznými, jsou-li občany České republiky anebo mají v ČR povolení k trvalému pobytu;
 • zda a v jakém rozsahu ovládáte český jazyk (slovem/písmem), případně další jazyky.
 
Životopis
 • Vaše jméno, příjmení (rodné příjmení, dřívější příjmení), datum a místo narození;
 • Vaše bydliště (pokud jste se ve svém životě stěhoval/a, napište také kdy a kde všude jste bydlel/a dříve);
 • jméno, příjmení, rok a místo narození Vašeho otce a matky;
 • jména, příjmení a místa narození Vašich prarodičů a případně i dalších předků, pokud je znáte. Je-li Vám to známo, uveďte také, ve kterém roce a ze kterého místa na území dnešní České republiky odešli Vaši předkové do ciziny;
 • Váš rodinný stav (jestli jste svobodný/á, vdaná, ženatý, rozvedený/á, vdova, vdovec);
 • jméno, příjmení, datum a místo narození manžela/manželky;
 • jména, příjmení, data a místa narození Vašich dětí;
 • jména a příjmení dalších rodinných příslušníků, kteří by v případě udělení trvalého pobytu chtěli žít s Vámi v České republice (uveďte rodinou vazbu);
 • vzdělání – uveďte jaké školy, kde a kdy jste absolvoval/a (základní, střední, vysoká);
 • současná případně původní profese (zaměstnání), resp. další dovednosti, o kterých se domníváte, že byste je mohl/a využít při svém pobytu v České republice (např. řidičský průkaz, jazykové znalosti, počítačové znalosti atd.);
 • zda jste se ve své zemi nějakým způsobem účastnil/a na činnosti české krajanské komunity.
I když to není podmínkou, je vhodné pro podporu údajů uvedených v odůvodnění žádosti a v životopisu tyto prokázat příslušnými listinnými doklady, které máte případně k dispozici (pokud tyto doklady nejsou v českém jazyce, doložte je ověřeným překladem do českého jazyka) - např. doklady o absolvování uváděné školy, potvrzení příslušného krajanského spolku o účasti na činnosti komunity, potvrzení o zaměstnání nebo o jeho příslibu atd.
 
Na závěr napište větu: „Prohlašuji, že údaje uvedené ve zdůvodnění a v životopisu jsou pravdivé a úplné“ a připojte svůj vlastnoruční podpis, datum a přesnou adresu.

vytisknout  e-mailem