Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastoupení

English English

  • Zastoupení zákonným zástupcem
Za způsobilého k právním úkonům se dle § 178 zákona o pobytu cizinců považuje cizinec starší 15 let, který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.
 
V rozsahu, v jakém nemá žadatel o pobyt procesní způsobilost, musí být dle §32 odst. 1 správního řádu zastupován zákonným zástupcem. Za cizince staršího 15 let tedy může jednat jeho zákonný zástupce pouze na základě plné moci. Způsobilost k právním úkonům podle zákona o pobytu cizinců, která vzniká dosažením 15 let, však není totožná s dosažením zletilosti (věku 18 let). Pokud tedy zákon o pobytu cizinců hovoří o nezletilém cizinci, jde o cizince mladšího 18 let.
 
Cizinci mladšímu 15 let, který nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat anebo nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona, ustanoví MV ČR opatrovníka podle §32 odst. 2 písm. a) správního řádu.
 
  • Zastoupení na základě plné moci 
V řízeních o žádosti o povolení k pobytu na území ČR se může nechat žadatel zastupovat na základě písemné plné moci nebo plné moci udělené ústně do protokolu, a to jak obecným zmocněncem, tak advokátem (§33 a §34 správního řádu).
 
V řízení může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocněnec však může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj za účastníka jednala (tzv. substituční plná moc). Možnost udělení substituční plné moci musí být výslovně uvedena v původní plné moci, kterou vystavil účastník zmocněnci. 
Plná moc musí vždy obsahovat podpis zmocnitele (tedy účastníka řízení) a měla by splňovat obecné náležitosti podání ve smyslu §37 odst. 2 správního řádu. Nutnou náležitostí plné moci však není podpis zmocněnce, kterým stvrzuje, že plnou moc přijímá.
 
Plná moc (zmocnění) může být udělena k jednomu úkonu (např. k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí) nebo na celé řízení o žádosti. V těchto případech není nutné úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci. I obecně koncipovaná plná moc (typicky advokátské plné moci) může být přijata jako plná moc k řízení o žádosti o povolení k pobytu (tedy pouze k danému jednomu řízení o jedné žádosti, které končí nabytím právní moci rozhodnutí ve věci), pokud je v ní zahrnuto zmocnění k zastoupení ve správním řízení, a to bez požadavku úředního ověření podpisu.
 
Úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci je nutné pouze pro případ generální plné moci (viz §33 odst. 2 písm. c) správního řádu), tedy plné moci udělené pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou v budoucnu zahájena. Taková plná moc (např. zahrnující zmocnění k zastupování ve všech věcech týkající se pobytu cizince) však musí být do zahájení řízení uložena u MV ČR nebo udělena do protokolu. Musí být tedy účastníkem řízení, resp. jeho zástupcem, projevena vůle, aby tato plná moc byla založena u MV ČR a použita jako plná moc pro všechna řízení týkající se pobytu cizince.
Veškeré písemnosti se doručují zmocněnci, který je také oprávněn účastnit se všech úkonů, kterých se účastní zmocnitel (např. výslech).
 
Zmocněnec se může v průběhu řízení zastupování vzdát nebo zastoupený může plnou moc vypovědět. Vzdání se zastupování nebo vypovězení plné moci musí být učiněno písemnou formou nebo do protokolu tak, aby se tato výpověď/protokol mohl/a stát součástí spisu. Od té doby se doručuje pouze (dříve zastoupenému) účastníkovi řízení. Plná moc na jednoho zmocněnce může být nahrazena plnou mocí na zmocněnce jiného. V tom případě se dále doručuje pouze novému zmocněnci, neboť účastník může mít pouze jednoho zmocněnce
 
Dle §34 odst. 2 správního řádu se písemnosti doručují pouze zástupci, s výjimkou případů, kdy má zastoupený v řízení něco osobně vykonat. To znamená, že pokud je nutné, aby zastoupený účastník řízení něco osobně vykonal (doručuje se např. předvolání k výslechu, výzva k převzetí dokladu o povolení k pobytu apod.) musí být doručováno jak účastníkovi řízení, tak jeho zástupci.
 
Dle §33 odst. 4 správního řádu jestliže se v řízení o žádosti zmocněnci nedaří doručovat, nepovažuje se písemnost za doručenou uložením podle §24 odst. 1 správního řádu, ale písemnost se zmocněnci doručí veřejnou vyhláškou. O tomto postupu, jakož i o obsahu doručované písemnosti, se vyrozumí zastoupený žadatel.

 

vytisknout  e-mailem