Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o účelu pobytu

 

English English

  Účel „studium“
Dokladem o účelu pobytu je zejména potvrzení školy o studiu či o přijetí ke studiu nebo doklad právnické osoby o studiu. Za účelem dosažení sjednocení dokladu potvrzujícího účel pobytu na území ČR vypracovalo MV ČR pro potřeby škol a dalších institucí formuláře Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu/o studiu (doc, 28 kB) a  Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání/o vzdělávání (doc, 33 kB), které lze pro tyto potřeby využít. Pokud budete využívat jiný doklad, v každém případě musí obsahovat identifikaci subjektu, který doklad vystavuje – název a sídlo subjektu, podpis oprávněné osoby včetně razítka subjektu, místo a datum vystavení potvrzení. Ve vztahu k žadateli musí doklad obsahovat jméno, příjmení, státní příslušnost a datum narození žadatele, délku předpokládaného vzdělávacího pobytu v ČR (od – do), název či druh vzdělávacího programu (blíže upřesnit formu studia – např. prezenční, kombinované, dálkové nebo počet hodin studia/týden apod.).
 
V případě žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC musí být splněna následující definice:
 • vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC,
 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole nebo v konzervatoři, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) uskutečňované v rámci výměnného programu v tuzemské hostitelské organizaci - § 64 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,  
 • studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole podle vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC, řada vysokých škol realizuje vzdělávací programy, které jsou „poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční až roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze na první pohled podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) [nebo c)] ZPC – týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol – ve věci tohoto typu vzdělávacích programů OAMP oslovilo MŠMT s žádostí o výklad a z vyjádření MŠMT lze dovodit, že tento druh „studia“ je možné rovněž považovat za studium dle § 64 ZPC, neboť i tito studenti jsou zapisováni do matriky studentů. OAMP tedy bude tento druh „studia“ považovat za studium dle § 64 odst. 1 písm. a) ZPC, avšak bude s ohledem na vyjádření MŠMT vyžadovat, aby v rámci potvrzení o studiu (o přijetí ke studiu) příslušná škola deklarovala, že student bude následně zapsán do matriky studentů,
 • účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou - § 64 odst. 1 písm. b) ZPC, v případě tohoto typu studia se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole / konkrétních akreditovaných studijních programů na vysoké škole tzn. v rámci správního řízení musí být (nejčastěji dokladem o účelu pobytu) jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k jehož budoucímu studiu má zmíněná jazyková (případně odborná) příprava sloužit. Studiem dle tohoto ustanovení tedy není jakýkoli jazykový kurz, u kterého škola do potvrzení uvede, že jde o kurz, který je určen „ke studiu akreditovaných studijních programů veřejné či soukromé vysoké školy“, ale musí být definováno k přípravě jakého/jakých konkrétního akreditovaného studijního programu je daný kurz určen,
 • účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy - § 64 odst. 1 písm. b) ZPC,
 • stipendijní pobyty [§ 64 odst. 1 písm. c) ZPC] realizované na základě:
 • platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
 • platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • stipendijního programu Evropské unie, nebo
 • stipendijního programu na základě rozhodnutí vlády České republiky,
 • odborná praxe (nesmí se jednat o odbornou praxi prováděnou za úplatu) určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto účelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR organizační složku - § 64 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,
 • odborná praxe (nesmí se jednat o odbornou praxi prováděnou za úplatu) a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 64 odst. 2 ZPC,
 • výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv - § 64 odst. 1 písm. f) ZPC.
 
V případě žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia dle § 30 odst. 1 ZPC musí být splněny stejné podmínky jako v případě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC,  nad rámec uvedeného se však může jednat o následující případy:
 • střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - § 64 odst. 1 písm. a) ZPC; pokud tedy jde o vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři, nemusí se jednat jen o vzdělání v rámci výměnného programu,
 • odborná praxe (včetně odborné praxe prováděné za úplatu) určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem a uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské či zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole, organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky nebo za tímto účelem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má v ČR organizační složku - § 64 odst. 1 písm. d) ZPC,
 • odborná praxe (včetně odborné praxe prováděné za úplatu) a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku - § 64 odst. 1 písm. e) ZPC,
 
V případě žádosti o dlouhodobé vízum za účelem ostatní dle § 30 odst. 1 ZPC se jedná o ostatní vzdělávací aktivity, které nejsou dle ZPC studiem např.:
 • Vzdělávání cizince v neakreditovaném studijním programu na veřejné či soukromé vysoké škole např. řada vysokých kol realizuje vzdělávací programy, které jsou „poskládány“ z částí jinak akreditovaných programů, jedná se zejména o krátkodobé cca půlroční až roční vzdělávací programy pro studenty ze zahraničních vysokých škol, které nelze podřadit pod § 64 odst. 1 písm. a) nebo c) ZPC – týká se výměnných pobytů, které pro partnerské vysoké školy v zahraničí pořádá většina českých veřejných i soukromých vysokých škol.
  • V případě, že dle vyjádření školy v potvrzení o studiu či o přijetí ke studiu bude student účastnící se takového vzdělávacího programu zapsán do matriky studentů, je splněn účel studium a nejedná se o účel „ostatní“,
  • V případě, že je takové studium realizováno na základě multilaterálních mezinárodních smluv (CEEPUS, MVF), bilaterálních mezinárodních smluv (dohod o kulturní spolupráci potažmo prováděcích protokolů k těmto dohodám), resortních smluv, usnesení vlády ČR k rozvojovým zemím a krajanům nebo programů EU, je splněn účel studium, nejedná se o účel „ostatní“;
 • Vzdělávání ve škole, která je akreditována nebo má akreditovaný studijní program v jiném státě než ČR – jde např. o vzdělávání na vysokých školách, které jsou akreditovány (realizují akreditované studijní programy) zejména v jiném členském státě EU a mají své pobočky na území ČR.
 • Účast na jazykových a odborných kurzech a programech, které neslouží k přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy – jde zejména o studium, ale také účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované soukromou vysokou školou (Pokud by kterákoliv soukromá vysoká škola pořádala přípravné kurzy českého jazyka, byť by měly sloužit jako příprava ke studiu např. jimi akreditovaného studijního programu, nelze takovou přípravu považovat za studium dle ZPC.)
 • účast na studijně poznávacích a jiných vzdělávacích kurzech a programech, které jsou prováděny institucemi, které nelze podřadit pod zákon č. 561/2004 Sb. (v případě základních, středních a vyšších odborných škol) nebo zákon č. 111/1998 Sb. (v případě vysokých škol).  
 
Účel „vědecký výzkum“
Dokladem o účelu pobytu je dohoda o hostování s výzkumnou organizací uzavřená dle § 30c zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (pdf, 781 kB), ve znění pozdějších předpisů.
 
Dohoda musí být uzavřena s výzkumnou organizací, která je vedena v Seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí vyhlášeném sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 391/2010 Sb.
 
Výzkumnou činností se rozumí též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí – pro účely žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu však vždy musí být předložena dohoda o hostování. Pokud takový akademický pracovník nebo hostující profesor hodlá působit u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace jako zaměstnanec pouze na základě pracovní smlouvy, nikoli na základě dohody o hostování, může požádat o zaměstnaneckou kartu za splnění podmínek dle § 98 písm. n, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
 
Účel „zaměstnání“
 
Dokladem o účelu pobytu v případě žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka bude např. pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce se zaměstnavatelem.
 
Od 24. 6. 2014 již povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání není vydáváno. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou. Podrobné informace o náležitostech žádosti o zaměstnaneckou kartu najdete zde.
 
 
Účel „podnikání“
Účel pobytu podnikání v rámci žádosti o udělení dlouhodobého víza či o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu cizinec prokáže dokladem o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence.
 
U cizince, který podniká nebo bude podnikat na základě živnostenského zákona jako osoba samostatně výdělečně činná, půjde o výpis z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 7 nebo 8 živnostenského zákona (pdf, 234 kB). Dokladem o účelu pobytu podnikání může být rovněž výpis z obchodního rejstříku, ale např. i doklad o zápisu do seznamu, který je podmínkou výkonu nezávislého povolání, popř. u občanů EU  pro účely potvrzení o přechodném pobytu osvědčení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 
Je-li žadatel statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva, který nezajišťuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti dané právnické osoby pro tuto právnickou osobu (tedy nemá za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání, aby mohl žádat o pobyt za účelem zaměstnání), bude dokladem o účelu pobytu výpis z obchodního rejstříku, ze kterého vyplývá jeho postavení statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva.
 
Účel „společné soužití rodiny/sloučení rodiny“
Dokladem o účelu pobytu bude zejména originál či ověřená kopie dokladu, z něhož vyplývá příbuzenský vztah k nositeli oprávnění ke sloučení rodiny (např. rodný list, oddací list, doklad o nezaopatřenosti, doklad o poručnictví, doklad prokazující osamělost cizince či jeho zdravotní stav).
Za manžela se považuje i partner tedy osoba, která prokáže, že vstoupila do úředně potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví (např. na základě zákona o registrovaném partnerství, ale i na základě obdobného zákona jiného státu). Za dítě manžela se považuje i dítě jednoho z partnerů nebo dítě svěřené do péče partnera.

 

vytisknout  e-mailem