Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES

Pokud jste rodinný příslušník občana EU - občan třetí země - a žádáte o povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu, MV ČR Vám v případě kladného rozhodnutí přizná právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území, pokud o to v žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu výslovně požádáte. V případě, že Vám tento status nebyl přiznán současně s povolením k trvalému pobytu, lze ho přiznat dodatečně po splnění podmínek pro jeho přiznání.
 

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES se nepřiznává občanům EU - jedná se o institut určený výhradě pro občany třetích zemí.

Podmínky pro přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

Pro udělení tohoto statusu musíte splnit tyto podmínky:

  1. 5 let nepřetržitého pobytu na území,

  2. z vaší strany nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku nebo k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného členského státu Evropské unie,

  3. prokázat zajištění prostředků k trvalému pobytu na území.
     

Podání žádosti

Žádost o dodatečné přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES se podává na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:

Náležitosti žádosti (s výjimkou cestovního dokladu) nesmí být starší 180 dnů. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.
 

Řízení o žádosti

Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správním řádem, a případně dalšími souvisejícími zákony.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.

Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. O možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též informováni ministerstvem.
 

Rozhodnutí o dodatečné přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

V případě kladného vyřízení Vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s Vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání průkazu o povolení k pobytu s vyznačeným záznamem „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES“. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete vyzváni k dostavení se písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní. K vydání tohoto průkazu se dostavte vždy osobně na příslušné pracoviště a s sebou si vezměte svůj cestovní doklad a průkaz o povolení k pobytu. Lhůta pro dostavení se je 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Jestliže jste rodinný příslušník občana EU – občan třetí země - bude Vám vedle vašeho průkazu o povolení k trvalému pobytu vystaven navíc biometrický průkaz o přiznání právního postavení rezidenta. Budete v této souvislosti vyzváni k poskytnutí biometrických údajů, následné verifikaci biometrických údajů a osobnímu převzetí průkazu za poplatek 500 Kč formou kolku.
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

Právní postavení rezidenta nelze přiznat cizinci, který je občanem EU.
 

Rozhodnutí o zrušení statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

MV ČR zruší platnost právního postavení rezidenta na území, aniž by tím rušilo platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže

  1. rezident na území závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo ohrozil bezpečnost státu, nebo

  2. jiný členský stát Evropské unie rozhodl o ukončení přechodného pobytu rezidenta na území na svém území z důvodu závažného porušení veřejného pořádku.
     

Platnost právního postavení rezidenta na území zanikne, pokud Vám bude zrušeno povolení k trvalému pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem