Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU - občana třetí země

Jako občan třetí země, který je rodinným příslušníkem občana EU, tedy včetně ČR, můžete požádat o vydání povolení k trvalému pobytu zejména po pěti letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR.
 

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

Pro vydání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky:

 1. musíte být rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 2. 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR,

 3. k žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže,

 4. nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.
   

Podání žádosti

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny náležitosti uvedené níže:

 1. cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 3. doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu,

 4. fotografie,

 5. doklad o zajištění ubytování,

 6. doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území, jste-li tzv. vzdáleným rodinným příslušníkem,

 7. Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.
   

Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.
 

Řízení o žádosti

Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správním řádem, a případně dalšími souvisejícími zákony.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.

Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím Vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. O možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též informováni ministerstvem.
 

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

Po kladném vyřízení žádosti je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně ke zpracování údajů nezbytných pro vydání karty trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní. Pokud se k sejmutí biometrických údajů nebo následně k převzetí dokladu nedostavíte, bude řízení zastaveno.

Karta trvalého pobytu a průkaz o povolení k pobytu jsou veřejnými listinami, vydávají se jako doklady obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Karta trvalého pobytu i průkaz o povolení k pobytu se vydávají s platností 10 let a jejich platnost lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu se na vás vztahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to včetně práv a povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají.
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání  povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 1. je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 2. se žadatel dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu (např. pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství),

 3. se žadatel dopustil podvodného jednání s cílem získat povolení k trvalému pobytu,

 4. je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 5. žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,

 6. žadatel je zařazen do schengenského informačního systému, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,nebo

 7. žadatel nesplní všeobecné podmínky pro vydání povolení.
   

V případě zamítnutí žádosti Vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní, doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat opravný prostředek, a to v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí.

Jako občan třetí země a současně tzv. blízký rodinný příslušník státního občana ČR (§ 15a odst. 1 a 2) s trvalým bydlištěm na území nebo blízký rodinný příslušník občana EU, jemuž bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, můžete žádost o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podat také např. po dvou letech svého nepřetržitého přechodného pobytu na území, za předpokladu, že jste tímto rodinným příslušníkem alespoň jeden rok.
 

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie,

 3. doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu,

 4. fotografie,

 5. doklad o zajištění ubytování,

 6. Poplatek za podání žádosti ve výši 200,- Kč.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem