Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přechodný pobyt

  • Osvědčení o registraci
  • Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Osvědčení o registraci

English English

Osvědčení o registraci

Osvědčení o registraci není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto osvědčení požádá či nikoliv.

Osvědčení o registraci se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

Žádost o vydání Osvědčení o registraci se podává na území České republiky na pracovišti Ministerstva vnitra, a to na řádně vyplněném tiskopisu s názvem "Žádost občana EU o vydání osvědčení o registraci". S ohledem na možné následné kontakty s pracovištěm MV ČR se doporučuje žádost podat na pracovišti příslušném dle místa hlášeného pobytu žadatele.

Náležitosti žádosti:

Jde-li o rodinného příslušníka občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, bude žádost o vydání osvědčení o registraci doložena:

Náležitosti žádosti o vydání osvědčení o registraci nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být vždy předloženy v originále.

Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy. Předkládané dokumenty, vyhotovené v jiných jazycích, budou bez úředního překladu přijaty pouze tehdy, půjde-li o veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanu tohoto členského státu, a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016). Seznam takových veřejných listin, vydávaných jednotlivými členskými státy Evropské unie, je k dispozici na tomto odkazu.

Všechny ostatní předkládané listiny pak musí být předloženy v originálním znění s úředně ověřeným překladem. Překlady listin mohou být vyhotoveny osobou zapsanou v seznamech tlumočníků pro český jazyk nebo osobou zapsanou v obdobném seznamu v jiném členském státě EU, a to za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016.

Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

V kladném případě je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně k vyzvednutí Osvědčení o registraci. Toto osvědčení bude vydáno s dobou platnosti na deset let ode dne jeho vydání. Platnost osvědčení o registraci nemůže být prodloužena. V případě, že cizinec nepožádá o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky a platnost jeho osvědčení o registraci skončí, bude nutné podat žádost o vydání nového osvědčení.

Pro upřesnění je třeba uvést, že osvědčení o registraci bylo do 1. srpna 2021 označováno jako potvrzení o přechodném pobytu. Vydaná potvrzení o přechodném pobytu se od 2. srpna 2021 považují za osvědčení o registraci a zůstávají platná až do doby skončení jejich platnosti. Ministerstvo vnitra na tomto místě dále upozorňuje, že ke dni 31. prosince 2019 skončí platnost všech potvrzení o přechodném pobytu vydaných občanům Evropské unie přede dnem 1. ledna 2010. 

MV ČR po schválení žádosti o potvrzení o registraci pro cizince automaticky vyžádá rodné číslo a po poskytnutí rodného čísla jej cizinci přidělí (kromě cizinců, kterým bylo již rodné číslo přiděleno, včetně občanů Slovenské republiky narozených do roku 1993).

Kontaktní místa pro podání žádostí v hlavním městě Praha.

  

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

English English

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU (kdo je rodinným příslušníkem občana EU – viz oddíl kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník zde), se podává na tiskopisu Žádost rodinného příslušníka občana EU o vydání povolení k přechodnému pobytu.

Žádost bude doložena:

  • cestovním dokladem,

  • dokladem potvrzujícím, že je rodinným příslušníkem občana EU,

  • fotografiemi,

  • dokladem o zdravotním pojištění, v případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků dokladem o cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní péče na celou dobu předpokládaného pobytu na území ČR

  • dokladem o zajištění ubytování na území ČR,

  • dokladem o pobytu občana Evropské unie na území (nevyžaduje se, pokud bylo občanu EU vydáno osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu nebo pokud je žadatel rodinným příslušníkem občana České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu na území ČR),

  • dokladem o úhrnném měsíčním příjmu rodiny po sloučení (pouze v případě žádostí tzv. vzdálených rodinných příslušníků) - prostředky k pobytu na území se v tomto případě prokazují obdobně jako v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území; při vymezení společně posuzovaných osob (členů rodiny) se postupuje analogicky. Podrobnější informace týkající se této náležitosti naleznete na této stránce.

Náležitosti žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty také musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.

Žádost se podává na území osobně na kterémkoli pracovišti MV ČR, a to do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Pokud se cizinec stane tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem občana EU. Pokud se cizinec stane tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu na území a má jiné oprávnění k pobytu, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uplynutí platnosti tohoto oprávnění. 

V případě tzv. vzdáleného rodinného příslušníka není možné žádost podat v době, kdy žadatel není oprávněn pobývat na území, dále v době, kdy setrvává na území na základě výjezdního příkazu nebo je-li držitelem krátkodobého víza (vyjma krátkodobého víza uděleného rodinnému příslušníkovi občana EU dle § 20 zákona č. 326/1999 Sb.). 

S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu.

Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Pobyt na území v době, kdy je vedeno správní řízení o podané žádosti
Tzv. blízký rodinný příslušník občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, který sám není občanem Evropské unie, který na území České republiky pobývá společně s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky, a který podal žádost
o vydání povolení k přechodnému pobytu na území, je oprávněn na území České republiky pobývat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti.

Tzv. vzdálený rodinný příslušník občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, který sám není občanem Evropské unie, který na území České republiky pobývá společně s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky, a který podal žádost
o vydání povolení k přechodnému pobytu na území, je oprávněn na území České republiky pobývat na území České republiky toliko do dne, kdy mu bude oznámeno (doručeno) rozhodnutí o jeho žádosti.

Ministerstvo vnitra České republiky může oprávnění výše uvedených rodinných příslušníků k pobytu na území osvědčit vízovým štítkem, který se vyznačí do cestovního dokladu ve formě víza k pobytu nad 90 dnů, a to s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení
o podané žádosti; to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu na území. Platnost vízového štítku nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti (v případě tzv. blízkého rodinného příslušníka), nebo dnem oznámení (doručení) rozhodnutí o žádosti (v případě tzv. vzdáleného rodinného příslušníka).
 

Po kladném vyřízení žádosti je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně ke zpracování údajů nezbytných pro vydání pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů.

Pobytová karta se rodinnému příslušníku občana EU vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU, nejdéle na 5 let. Průkaz o povolení k pobytu se vydává rodinnému příslušníku občana EU s dobou platnosti nejdéle na tři roky.

MV ČR vydá cizinci zároveň s povolením automaticky také rodné číslo.

  

vytisknout  e-mailem