Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled základních právních předpisů upravujících působnost Ministerstva vnitra

Zkratky:
 • Sb. - Sbírka zákonů
 • Ú.l. - Úřední list
 • Ú.v. - Úřední věstník

  

Přehled základních právních předpisů upravujících působnost Ministerstva vnitra

 • č. 1/1993 Sb.
  Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

 • č. 2/1993 Sb.
  Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 309/1999 Sb.
  Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 2/1969 Sb.
  Zákon ČNR, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 85/1990 Sb.
  Zákon o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 412/2005 Sb.
  Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 128/2000 Sb.
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 172/1991 Sb.
  Zákon ČNR, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 129/2000 Sb.
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 131/2000 Sb.
  Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 312/2002 Sb.
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 314/2002 Sb.
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 387/2004 Sb.
  Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

 • 183/2006 Sb.
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • 89/2012 Sb.
  Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 127/2005 Sb.
  Zákon o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

 • 372/2011 Sb.
  Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 500/2004 Sb.
  Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 451/1991 Sb.
  Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 218/2000 Sb.
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 106/1999 Sb.
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 255/2012 Sb.
  Zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 340/2015 Sb.
  Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 35/2021 Sb.
  Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

  

Všeobecná vnitřní správa - Vnitřní věci

1. Ochrana veřejného pořádku

 • č. 250/2016 Sb.
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 273/2008 Sb.
  Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • č.361/2003 Sb.
  Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 553/1991 Sb.
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
   

2. Shromažďování a veřejné sbírky

 • č. 84/1990 Sb.
  Zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 117/2001 Sb.
  Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
   

3. Státní občanství a matriky

 • č. 186/2013 Sb.
  Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 301/2000 Sb.
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 115/2006 Sb.
  Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 21/2006 Sb.
  Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
   

4. Volby a referendum

 • č. 515/2002 Sb.
  Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

 • č. 247/1995 Sb.
  Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 130/2000 Sb.
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 491/2001 Sb.
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 62/2003 Sb.
  Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 22/2004 Sb.
  Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 118/2010 Sb.
  Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 275/2012 Sb.
  Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
   

5. Územní členění státu, sčítání lidu

 • č. 51/2020 Sb.
  Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

 • č. 347/1997 Sb.
  Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
   

6. Sdružování

 • č. 424/1991 Sb.
  Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 246/2017 Sb.
  Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
   

7. Státní symboly

 • č. 3/1993 Sb.
  Zákon o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 352/2001 Sb.
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  

Vnitřní správa

Archivnictví

 • č. 499/2004 Sb.
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   

Požární ochrana

 • č. 133/1985 Sb.
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 320/2015 Sb.
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 239/2000 Sb.
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 240/2000 Sb.
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 241/2000 Sb.
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  

Bezpečnostní úsek

1. Ochrana veřejného pořádku - viz všeobecná vnitřní správa

2. Evidence a jiné správní věci

 • č. 328/1999 Sb.
  Zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 329/1999 Sb.
  Zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 133/2000 Sb.
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 119/2002 Sb.
  Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

 • č. 325/1999 Sb.
  Zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 326/1999 Sb.
  Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 12/1997 Sb.
  Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 247/2000 Sb.
  Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 13/1997 Sb.
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  

Státní služba

 • č. 234/2014 Sb.
  Zákon o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

  

Ekonomika

 • č. 134/2016 Sb.
  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů

 • č. 563/1991 Sb.
  Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 89/1995 Sb.
  Zákon o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů

 • č. 586/1992 Sb.
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 155/1995 Sb.
  Zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 582/1991 Sb.
  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 187/2006 Sb.
  Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 219/2000 Sb.
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  

Informační a komunikační technologie (eGovernment)

 • č. 365/2000 Sb.
  Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 300/2008 Sb.
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 111/2009 Sb.
  Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 297/2016 Sb.
  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 250/2017 Sb.
  Zákon o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 99/2019 Sb.
  Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 12/2020 Sb.
  Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  

vytisknout  e-mailem