Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2020

26. března 2020:

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 - schválení návrhu dotací - MV
 • Projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů - MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Zpráva o vývoji kriminality a její trendy - PČR, IKSP
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí - omnibusové šetření z roku 2019 a srovnání s omnibusovým šetřením z roku 2018 - IKSP
 • Projednání zaslaných podnětů ke struktuře Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 - MV
 • Stručná informace o schváleném novém střednědobém plánu výzkumné činnosti IKSP na léta 2020-2023 - IKSP (pozn.: může zaznít v rámci bodu Různé)
   

30. duben 2020:

 • Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 - schválení rozeslání do meziresortního připomínkového řízení - MV
 • Aktuální otázky zajištění péče o oběti trestných činů v ČR a spolupráce státních a nestátních organizací - PMS
 • Informace o výstupech z realizovaných EU projektů PMS - Podpora a rozvoj poradenství pro oběti pro oběti TČ - PMS
 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2019 - MS, VS ČR
 • Informace o proběhlém 14. Kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici - MV (pozn.: může zaznít v rámci bodu Různé)
   

28. května 2020:

 • Mapy budoucnosti II - informace o stavu realizovaného EU projektu před zahájením pilotního ověřování v praxi - MV, PČR
 • Informace o plnění akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace za rok 2019 a představení plánu 2020 - MS, PMS
 • Probace z pohledu pachatelů, veřejnosti a médií - IKSP
 • Informace o realizaci projektu restorativní justice "RJ - strategies for change" - PMS
 • Metodické vedení sociální práce v agendě sociálních kurátorů ORP - MPSV
   

24. června 2020:

Pozor! Změna dne (středa) a místa - jednání se uskuteční ve středu v zařízení MV Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6-Břevnov), zajištěn oběd

 • Dokument "V síti" o rizikovém chování na internetu - verze využitelná ve školním prostředí - MŠMT
 • Příprava Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2025 - podněty na konkrétní obsah, priority, cíle, první diskuse o struktuře a opatřeních do Akčního plánu - MV
   

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na 2. pololetí roku 2020

24. září 2020:

 • Užívání návykových látek v ČR - výsledky studie ESPAD a zpráva za rok 2019 - ÚV (RVKPP)
 • Protidrogová prevence v práci Policie ČR - PČR
 • Informace o programových centrech a probačním domě připravovaných v rámci projektu Norských fondů - PMS
 • Metodické vedení sociální práce v agendě sociálních kurátorů ORP - MPSV
   

5. listopadu 2020:

 • Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy za léta 2019 a 2020 - MV
 • Příčiny a podmínky trestní recidivy mladistvých - IKSP
 • Realizace Systému včasné intervence v informačních systémech MPSV a jeho naplňování v praxi - MPSV
 • Týmy pro mládež a jejich další fungování v návaznosti na výstupy EU projektu Rozvoj meziresortní spolupráce při řešení kriminality mládeže - PMS
   

26. listopadu 2020:

 • Představení Strategie romské integrace na léta 2021 až 2030 - ÚV (RVZRM)
 • Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám - začlenění tématu nové Strategie prevence kriminality - MV
 • Výstupy EU projektu Domovník - preventista v sociálně vyloučených lokalitách - MV
 • Nové metodiky pro práci v sociálně vyloučených lokalitách - monitorování sociálního vyloučení v obcích, participace v sociálním začleňování - MMR (ASZ)
 • Preventivní funkce sociální práce na ÚP ČR při řešení hmotné nouze a depistážní činnosti sociálních pracovníků na obci - MPSV

  

AKCE PRO ČLENY RVPPK NAD RÁMEC PLÁNU ČINNOSTI RVPPK:

 • 23. září 2020 - konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR - "Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni" - na programu mj. představení nových metodických postupů Policie ČR v oblasti prevence kriminality, organizační uspořádání, úkoly preventistů, priority v oblasti prevence kriminality

  

  

Odbor prevence kriminality, 9. září 2020

  

vytisknout  e-mailem