Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2019
 

28. březen 2019, od 9:30

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – schválení návrhu dotací – MV
 • Projednání písemné informace resortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů – MV; MSp; MŠMT; ÚV (RVZRM, RVKPP); MZd
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí – podrobnější data z roku 2017 a srovnání s omnibusovým šetřením z roku 2018 – IKSP
 • Vývoj a specifika trestné činnosti v roce 2018 – Policie ČR
 • Projekt Mapy budoucnosti II – zahájení projektu zaměřeného na predikce kriminality, sdílení dat mezi Policií ČR a obcemi a mapy kriminality pro veřejnost – MV


25. duben 2019, od 9:30

 • Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2018 – schválení rozeslání do meziresortního připomínkového řízení – MV
 • „Představení nových příloh metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování – témata Alkohol, Tabák, Návykové látky.“ – MŠMT
 • Aktivity Policie ČR v oblasti prevence drogové kriminality (návazný program To je zákon, kámo!, akce HAD, alkohol a drogy za volantem, příp. další) – Policie ČR
 • Projekt zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům (zhodnocení aktivit, představení mobilní aplikace ad.) – Policie ČR
 • Stručná informace k dosavadním výsledkům projektu Běh se žlutou stužkou – PMS


30. května 2019, od 9:30
možnost výjezdního zasedání ve výchovném ústavu, bude dále konzultováno s MŠMT a MPSV

 • Využívání rodiněprávních opatření (předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte, umístění do ústavní výchovy) k účelům zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládež) – MS, MPSV
 • Problematika umísťování dětí do školských režimových zařízení z důvodu užívání návykových látek či závislosti na návykových látkách – RVKPP, MŠMT, MPSV
 • Situace dětí s uloženým ochranným léčením – vývojové trendy v této oblasti (statistiky režim zařízení z hlediska podpory prevence, podpora MZd na tomto úseku) – MZd
 • Informace o připravovaném projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“ – MPSV


27. červen 2019, od 9:30

 • Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách z pohledu občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny – RVZRM
 • BRIZOLIT – Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality – představení doporučení – zástupci Západočeské univerzity v Plzni x alternativně Práce Policie ČR ve vztahu k menšinám – PČR, MV
 • Přínosy prevence sociálně patologických jevů: finanční dopady předčasných odchodů ze vzdělávání na veřejné rozpočty – ASZ
 • Projekty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách – 10 let asistentů prevence kriminality, pilotní projekt Domovník – preventista, otázka dalšího financování – MV


26. září 2019, od 9:30
možnost výjezdního zasedání do ženské věznice Světlá nad Sázavou

 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 za rok 2018 – VS
 • Zkušenosti z práce s odsouzenými v rámci programu zvyšující odpovědnost pachatelů vůči obětem (Victim Impact Trainning) – PMS
 • Provázanost peniterciální a postpeniterciální péče a institut podmíněného propuštění prezentovaný prostřednictvím Odborné platformy pro PP – možná legislativní a nelegislativní opatření k zefektivnění PP – PMS
 • prezentace k PR akci PMS s názvem "Restorativní týden" – osvětová, na prevenci kriminality zaměřená akce pro širokou a odbornou veřejnost – PMS
 • Informace o výkonu trestu odnětí svobody odsouzených žen ve Věznici Světlá nad Sázavou + prohlídka Věznice Světlá nad Sázavou


31. říjen 2019, od 9:30

 • Kriminální historie pachatelů závažné trestné činnosti – IKSP
 • Dosavadním zkušenosti PMS z implementace elektronického monitorovacího systému v praxi ČR – PMS
 • Vyhodnocení činnosti Vězeňské služby České republiky v protidrogové politice za rok 2018 – VS
 • Norské fondy – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – mentoring a Zajištění návaznosti péče o uživatele drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody formou case managementu – MSp, VS, PMS


28. listopad 2019, od 9:30

 • Prevence kriminality v rámci sociálních služeb – MPSV
 • Implementace Systému včasné intervence do systému práce OSPOD – MPSV
 • Využívání rodinných skupinových konferencí – IKSP
 • Situace v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní se zdůrazněním na situaci mezi dětmi a mladistvými – RVKPP
 • Sekundární drogová kriminalita – RVKPP, IKPSOdbor prevence kriminality, 4. 4. 2019

vytisknout  e-mailem