Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa a předsednictví České republiky

Priority českého předsednictví v oblasti veřejné správy a eGovernmentu Činnost EUPAN - Evropská síť pro veřejnou správu  

Veřejná správa a předsednictví obecně

S ohledem na aktuální vývoj veřejné správy v zemích EU klade Česká republika během svého předsednictví velký důraz na zvyšování kvalitního výkonu veřejné správy. Toho lze dosáhnout jednak snižováním nadbytečných regulací a administrativní zátěže, a jednak profesionálním výkonem veřejné správy. Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, zaměření se na problematiku etiky a integrity, rovných příležitostí, mobility a strategického řízení ve veřejné správě významnou měrou přispívá ke stabilizaci, profesionalizaci a demokratizaci veřejné správy na všech úrovních.

Modernizace veřejné správy se neobejde bez využití informačních a komunikačních technologií směřujících k elektronizaci správních procesů a budování fungující elektronické veřejné správy jako nástroje snižování administrativní zátěže občanů. V souladu s mottem „Evropa bez bariér“ se české předsednictví v oblasti informační společnosti zaměří především na překonávání bariér za pomoci ICT. Hlavním tématem bude oblast začleňování do informační společnosti (tzv. e-Inclusion) včetně otázky přístupnosti ke zdrojům elektronických informací, zejména webových stránek (tzv. e-Accessibility). Cílem českého předsednictví bude podpora aktivit směřujících k jednomu z cílů Akčního plánu i2010 – zajistit do roku 2010 všem občanům možnost využívat služeb snadno přístupného e-Governmentu. Sociální inkluzi se budeme snažit vnímat nejen v evropském, ale i celosvětovém kontextu zejména ve vztahu k tzv. rozvíjejícím se ekonomikám. V návaznosti na aktivity Evropské komise bude podporováno pokračování komunitárního programu Safer Internet; zvláštní pozornost bude věnována rostoucímu povědomí veřejnosti o nelegálním a nežádoucím obsahu internetu a hrozbách, které tento obsah představuje především pro mladou generaci.

vytisknout  e-mailem