Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

BREXIT

Brexit information • Informace MV k brexitu 

 • Aktuality a důležitá upozornění
 • Obecné informace
 • Pobyt občanů UK od 1. ledna 2021
 • Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra
 • Informace pro britské občany žijící dlouhodobě v ČR
 • Tiskové zprávy
 • Často kladené otázky
 • Další odkazy

Aktuality a důležitá upozornění

English English

Aktuality a důležitá upozornění

 • V rámci jednání o budoucím partnerství Evropské unie se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska po brexitu byla dne 30. prosince 2020 podepsána mimo jiné dohoda o obchodu a spolupráci mezi těmito stranami. Tato dohoda je předběžně prováděna od 1. ledna 2021 a navázala bezprostředně na konec přechodného období dle výstupové dohody, které skončilo 31. prosince 2020. Dohoda mimo jiné upravuje policejní spolupráci a justiční spolupráci v trestních věcech.

  Pokud jde o ochranu osobních údajů, dohoda obsahuje přechodné ustanovení, které až na šest dalších měsíců umožňuje předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojeného království, pokud nedojde k podstatné změně platných britských předpisů nebo Evropská komise nepřijme rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů ve Spojeném království. Po tuto dobu se přenosy osobních údajů do Spojeného království nepovažují za přenosy do třetích zemí a nevztahují se tedy na ně příslušná omezení plynoucí zejména z nařízení 2016/679/EU (GDPR). Situace pro správce a zpracovatele osobních údajů se tedy momentálně nemění.   

  Je třeba upozornit, že dohoda nijak neupravuje otázky režimu občanů Spojeného království a členských států Evropské unie, kteří pobývali na území druhé strany před 1. lednem 2021. V tomto případě odkazujeme na úpravu ve výstupové dohodě a informace již v minulosti uvedené v této sekci (BREXIT).  

 • Přechodného období končí 31. prosince 2020. Ministerstvo vnitra proto vyzývá všechny občany Spojeného království a jejich rodinné příslušníky, kteří chtějí využívat výhod vyplývajících z výstupové dohody, aby neprodleně požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo v případě, že v ČR již žijí déle než 5 let, o povolení k trvalému pobytu

  Ministerstvo vnitra si zároveň doporučuje upozornit na nový režim od 1. 1. 2021 a související aspekty, včetně omezené mobility způsobené COVID-19 (více zde).

BrexitMap-CZ_-_20201113.jpg

  

Obecné informace

English English

Obecné informace

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie. V souladu s dohodou o vystoupení běželo do 31. prosince 2020 přechodné období, během nějž se na UK i nadále vztahovalo právo EU (více viz Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (pdf, 2,6 MB)). Přechodné období mělo zajistit, aby nedošlo ze dne na den k přetrhání klíčových politických a ekonomických vazeb mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Zároveň mělo poskytnout potřebný čas pro dojednání dohody o budoucích vztazích.

V rámci jednání o budoucím partnerství Evropské unie se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska po brexitu byla dne 30. prosince 2020 podepsána mimo jiné dohoda o obchodu a spolupráci mezi těmito stranami. Tato dohoda je předběžně prováděna od 1. ledna 2021 a navázala bezprostředně na konec přechodného období dle výstupové dohody, které skončilo 31. prosince 2020.

Průvodce pro britské občany žijící v ČR (pdf, 43 kB)

  

Pobyt občanů UK od 1. ledna 2021

English English

Pobyt občanů UK od 1. ledna 2021

PRÁVA OBČANŮ
Dosavadní pobytová práva vyplývající z Dohody o vystoupení zůstanou zachována pro občany UK, kteří legálně pobývali na území ČR před 31. prosincem 2020. Prokázat legální pobyt bude možné zejména potvrzením o přechodném pobytu, nebo povolením k trvalému pobytu vydaným pro občany UK před 1. únorem 2020, případně pobytovým dokumentem vydaným po 1. únoru 2020 ve stejném formátu s razítkem „EU Withdrawal Agreement“ na straně 2 u potvrzení u přechodného pobytu a na straně 4 u povolení k trvalému pobytu. Z tohoto důvodu je pro všechny občany UK dlouhodobě pobývající na území ČR důležité, aby po 31. prosinci 2020 byli držiteli potvrzení o přechodném pobytu, nebo v případě občanů pobývajících na území ČR déle než 5 let, povolení k trvalému pobytu.

O potvrzení o přechodném nebo trvalém pobytu lze požádat Ministerstvo vnitra ČR do 31. prosince 2020. Podat žádost bude možné v případě legálně pobývajících osob i po 1. lednu 2021, nicméně lze předpokládat delší dobu zkoumání těchto žádostí, potřebu podrobnějšího dokazování pro zamezení případů zneužití práv a podvodu, a vyšší míru správního uvážení při zjištění nedostatků žádosti.
 

VÍZA
Občané UK, kteří poprvé přicestují do ČR až po 31. prosinci 2020, budou spadat do kategorie občanů třetích zemí. Pro pobyty na území ČR delší než 90 dnů budou tito občané UK povinni požádat na zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt. ČR zahájí prostřednictvím svých zastupitelských úřadů příjem žádostí o dlouhodobé pobytové tituly ze strany občanů UK dne 1. ledna 2021. Občané UK budou oprávněni podat žádost o dlouhodobé pobytové tituly na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. žádost bude možné podat nejen prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Londýně, ale také například v rámci Evropské unie na zastupitelských úřadech ČR v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu.

Pokud se týká krátkodobých pobytů nepřesahujících 90 dnů během jakéhokoliv 180 denního období, občané UK budou pro cesty na území ČR povinni podat žádost o schengenské vízum pouze v případě, pokud cestují za výdělečným účelem. Do uvedených lhůt se počítá pobyt nejen v ČR, ale ve všech zemích Schengenského prostoru.
 

COVID-19
Dovolujeme si zároveň upozornit, že z důvodu koordinace EU k dočasnému omezení cestování do EU+ ze třetích zemí, může po 1. lednu 2021 nastat situace, že občané UK budou moci do EU/ČR přicestovat pouze v opodstatněných případech. Pokud nebude UK kvůli špatné epidemiologické situaci zařazena na seznam bezpečných zemí EU, osoby, které nejsou držiteli pobytového oprávnění nebo nespadají mezi kategorie výjimek, by nemohly do ČR přicestovat vůbec.
 

REŽIM NA HRANICÍCH
S účinností od 1. ledna 2021 nebudou moci státní příslušnici UK ani britští občané, kteří jsou beneficienty výstupové dohody, podstoupit hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Nebudou také moci využívat automatizované hraniční kontroly prostřednictvím systému easyGO.

Na hraničních přechodech je dostatečný počet zaměstnanců, nicméně s ohledem na letový plán lze očekávat zvýšení čekací doby ve frontách před přepážkami hraniční kontroly. Dalším důvodem, který bude prodlužovat čekací dobu, je provádění důkladné kontroly u státních příslušníků ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (Schengenského hraničního kodexu), která zahrnuje více úkonů.

Občané UK budou v budoucnu podléhat registraci v systému vstupu/výstupu (EES) a povinnosti mít cestovní povolení získané prostřednictvím Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). To však neplatí pro beneficienty práv z výstupové dohody – ti budou mimo působnost EES i ETIAS, protože budou mít právo volného pohybu a pobytu.

Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra

English English

Dopady brexitu v oblastech v působnosti Ministerstva vnitra

PRÁVA OBČANŮ

Po konci přechodného období jsou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, kteří pobývají v České republice i po 31. prosinci 2020, zachována jejich práva spojená s jejich pobytem. Pro zachování těchto práv je však nutné prokázat legální status na území České republiky, např. držením přechodného či trvalého pobytu.

V této souvislosti zveřejnila Česká republika doporučení pro občany Spojeného království pobývající v České republice, kteří zde chtějí pobývat i po 31. prosinci 2020 (doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem).
 

POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce donucovacích orgánů České republiky a Spojeného království probíhala během přechodného období po brexitu (na základě výstupové dohody) podle předpisů Evropské unie. Od 1. ledna 2021 se místo nich provizorně použije nově uzavřená dohoda o obchodu a spolupráci, která upravuje například využití údajů o otiscích prstů, profilech DNA nebo údajů o cestujících v letecké dopravě. Tato dohoda také stanoví podmínky spolupráce Spojeného království s Europolem a dalšími agenturami EU. V některých oblastech, jako je například pátrání po pachatelích, bude spolupráce probíhat prostřednictvím Interpolu nebo na základě mezinárodních smluv a vnitrostátních předpisů.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základem ochrany osobních údajů jsou v České republice i Spojeném království předpisy Evropské unie, které se na oba státy vztahovaly (na základě Výstupové dohody) i po brexitu až do 31. prosince 2020. Od 1.  ledna 2021 se na dobu nejvýše šesti měsíců použije přechodné ustanovení v prozatímně prováděné dohodě o obchodu a spolupráci. Podle tohoto ustanovení se na přenosy osobních údajů z EU do Spojeného království nepohlíží jako na přenosy do třetí země, pokud Spojené království podstatně nezmění své předpisy o ochraně osobních údajů nebo pokud Komise nepřijme rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v UK. Na přenosu osobních údajů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím se tedy po následujících nanejvýš šest měsíců nic podstatného nemění. ČR má zájem na tom, aby i po konci tohoto období byly předpisy na ochranu osobních údajů v Evropské unii a Spojeném království co nejvíce kompatibilní a aby přenos osobních údajů mezi Českou republikou a Spojeným královstvím byl co nejjednodušší. Podporuje proto přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů. V tomto směru bude však rozhodující posouzení skutečné úrovně ochrany osobních údajů v UK, které musí předložit Evropská komise.

Podle dostupných informací bude pro přenosy údajů opačným směrem platit v britském právu do konce roku 2024 přechodné ustanovení, podle kterého se EU, resp. členské státy, považují za jurisdikci, která chrání osobní údaje odpovídajícím způsobem.

  

Informace pro britské občany žijící dlouhodobě v ČR

Tiskové zprávy

Často kladené otázky

English English

Často kladené otázky

JAK MĚ OVLIVNÍ BREXIT?

Mám britské občanství stejně jako občanství jiného členského státu EU

 • Jako občané EU budete nadále mít právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii bez ohledu na Brexit. Rovněž Vám zůstane britské občanství. Více o právech občanů EU můžete nalézt v sekci: Občané EU a jejich rodinní příslušníci.
   

Co mám nyní udělat?

 • Pokud příslušným úřadům není známo, že máte občanství jiného státu EU a hodláte pobývat v České republice déle než tři měsíce, požádejte na pracovištích MV ČR o potvrzení o přechodném pobytu. Registrace přechodného pobytu není povinná, nicméně je více než doporučená, zejména v případě, kdy úřady nemají informaci, že Vaše právo volného pohybu pokračuje na základě občanství jiného členského státu.
   

Mám britské a české občanství

 • Jako čeští občané máte právo se svobodně pohybovat po území České republiky, na území vstoupit a území opustit. Všichni čeští občané jsou zároveň občany EU, proto nadále budete mít právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii bez ohledu na Brexit. Rovněž Vám zůstane britské občanství. Jako britští občané můžete navíc využít práv podle výstupové dohody (spojených např. s uznáváním profesních kvalifikací).
   

Mám britské občanství a jsem rodinný příslušník občana Evropské unie

 • Jako rodinní příslušníci občanů EU si nadále podržíte právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii, pokud svého rodinného příslušníka doprovázíte a následujete, a to bez ohledu na Brexit. Více informací o tom, kdo je rodinným příslušníkem občana EU, můžete nalézt v sekci: Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?
   

Co mám nyní udělat?

 • Pokud jste rodinnými příslušníky českého občana nebo občana jiného státu EU, který má v České republice povolen trvalý pobyt a žili jste v České republice alespoň 2 roky, požádejte si o povolení k trvalému pobytu.
   

Mám britské občanství a nejsem občanem jiného státu EU ani nejsem rodinný příslušník občana Evropské unie

Co mám nyní udělat?

  

PRÁVO POBYTU

Má nová dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím vliv na postavení občanů Spojeného království, kteří pobývali na území České republiky (členského státu Evropské unie) před 1. lednem 2021?

 • Ne, nová dohoda nijak neupravuje otázky režimu občanů Spojeného království, kteří pobývali na území České republiky (členského státu Evropské unie) před 1. lednem 2021. V tomto případě odkazujeme na úpravu ve výstupové dohodě a informace uvedené na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
   

Budu jako britský občan oprávněn pobývat v České republice?

 • Ano. Od 1. února 2020, kdy začalo běžet přechodné období, do 31. prosince 2020* bude s britskými občany nakládáno jako s EU občany. Ve smyslu práva volného pohybu a pobytu budou mít britští občané a jejich rodinní příslušníci stejný právní status jakoby Spojené království Velké Británie a Severního Irska bylo stále členem Evropské unie.
  Ministerstvo vnitra ČR v současné době připravuje legislativu, která zajistí vydávání příslušných průkazů k pobytu, které budou osvědčovat práva podle výstupové dohody po konci přechodného období. I po skončení přechodného období budou britští občané a jejich rodinní příslušníci, kteří v době přechodného období pobývali v České republice, z pohledu svých pobytových práv ve srovnatelné situaci, v jaké jsou v současnosti jako občané EU.
  Britští občané, kteří před přechodným obdobím ani během přechodného období nikdy nepobývali v České republice, budou od 1. ledna 2021* považováni za občany třetích zemí a budou se na ně vztahovat práva, povinnosti a typy řízení jako na ostatní občany třetích zemí bez práva volného pohybu.

  * Poznámka: Vycházíme ze současné situace v květnu 2020, kdy přechodné období trvá do konce roku 2020. Toto přechodné období může být prodlouženo do konce června 2020 společným rozhodnutím Evropské unie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o 1 či o 2 roky.
   

Vztahují se na mě práva uvedená ve výstupové dohodě?

 • Výstupová dohoda se vztahuje na všechny britské občany a všechny občany EU, kteří před přechodným obdobím a během něho využili svého práva volného pohybu jak ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, tak na území Evropské unie stejně jako na jejich rodinné příslušníky.
  Abyste mohli jako britští občané nebo jejich rodinní příslušníci využívat svá práva z výstupové dohody naplno, měli byste si požádat o potvrzení o přechodném pobytu či o povolení k trvalému pobytu.
   

Občané Velké Británie s přechodným pobytem, kteří spadají pod tzv. výstupovou dohodou nebudou muset při přechodu z přechodného na trvalý pobyt skládat zkoušku z českého jazyka. Tuto povinnost však budou mít Britové, kteří přechodný pobyt v ČR získají až po uplynutí tzv. přechodného období.

  

VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Co se pro mě změní při vstupu do České republiky do 31. prosince 2020 včetně?

 • Během přechodného období se pro britské občany a jejich rodinné příslušníky při vstupu do České republiky nic nemění. Britským občanům a jejich rodinným příslušníkům zůstává právo volného pohybu včetně práva vstupu na území. Neočekávejte žádné změny v procesu pasové kontroly během přechodného období, což platí například i o možnosti využití systému EasyGo na letištích.
   

Co se změní od 1. ledna 2021 při návratu či prvotním vstupu do České republiky?

 • Po konci přechodného období se na Vás (ať již se na Vás vztahuje výstupová dohoda či nikoliv) i na Vaše případné rodinné příslušníky ze třetích zemí při kontrolách na vstupu do ČR a výstupu z ČR použijí pravidla pro příslušníky třetích zemí. To znamená, že již nebudete moci využívat oddělených pruhů určených pro občany EU/EHP/CH ani systému EasyGo na letištích a budete se muset podrobit důkladné kontrole všech podmínek vstupu do schengenského prostoru. Připravte se na to, že pasová kontrola bude trvat déle, než tomu bylo dříve.

  

PRÁVO VOLIT

Mám pouze britské občanství, můžu v České republice volit?

 • Ne. Odchodem Velké Británie z EU Vám zaniklo právo volit a být volen v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Evropského parlamentu (v jiných volbách cizinců nemůžou hlasovat).
   

Mám britské a současně i české občanství, mohu volit v České republice?

 • Ano. Občané ČR mohou v České republice volit a být voleni ve všech volbách.
   

Mám britské občanství a současně i občanství jiného členského států EU, mohu volit?

 • Ano. Občané jiných členských států s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem na území ČR
  - můžou hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud požádají o zápis do dodatku k stálému seznamu voličů
  - můžou hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, pokud požádají o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

  Pokud jste byl v minulosti zapsán v dodatku k seznamu voličů (pro volby do zastupitelstev obcí) nebo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pro oba druhy voleb je nutno požádat o zápis zvlášť) a Vašemu obecnímu úřadu je známo, že máte občanství jiného státu EU, nemusíte nic dělat. Ve volbách, ve kterých jste volili v minulosti, můžete i nadále volit. Svůj zápis si můžete ověřit na příslušném obecním úřadě.
  Pokud jste byl v minulosti zapsán v dodatku k seznamu voličů (pro volby do zastupitelstev obcí) nebo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pro oboje volby je nutno požádat o zápis zvlášť) a Vašemu obecnímu úřadu není známo, že máte občanství jiného státu EU, musíte znovu požádat o zápis.

  

Další odkazy

vytisknout  e-mailem