Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Tento článek je pouze stručným popisem dlouhodobých pobytů. Pro více informací o pobytech, případně o jednotlivých účelech dlouhodobých pobytů, navštivte Informační portál pro cizince.

Základní informace: Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu jste oprávněn podat na území na pracovišti MV ČR, pokud:

 • na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů a

 • hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok

 • a trvá-li zároveň stejný účel pobytu (jsou výjimky např. u modré karty, zaměstnanecké karty, sloučení rodiny, vědců).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR (studium, vědecký výzkum, společné soužití rodiny, rezident jiného členského státu EU, investování, zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance).

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území a prodloužení doby jeho platnosti jste obecně povinen podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu. Připadne-li poslední den platnosti dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním dnem, kdy můžete žádost o prodloužení doby platnosti tohoto povolení k dlouhodobému pobytu podat, je nejbližší následující pracovní den. V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v poslední den této lhůty k poštovní přepravě.

Výše uvedené neplatí pro žádosti, které musíte podat osobně (žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o "změnu účelu" povolení k dlouhodobému pobytu) – takové žádosti je nutno podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky, a to nejpozději v poslední den platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či víza k pobytu nad 90 dnů (tzv. dlouhodobého víza).

Skutečnost, že posledním dnem lhůty je neúřední pracovní den, nelze obecně považovat za důvod na vůli nezávislý, který cizinci brání v podání žádosti. Z tohoto důvodu, prosíme, podávejte žádosti s časovým předstihem.

V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

  

Oprávnění pobývat na území v průběhu řízení o žádosti

Jestliže byla žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu (včetně žádosti o "změnu účelu" dlouhodobého pobytu) či o jeho prodloužení podána na území a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pobytu cizinců (např. ve stanovených lhůtách) a doba dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu  uplyne před rozhodnutím o žádosti, považuje se toto dosavadní vízum či povolení k pobytu za platné až do právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti (tedy například i  po dobu řízení o včasně podaném odvolání). Dříve, než právní mocí rozhodnutí o žádosti však toto oprávnění může skončit v důsledku pravomocného odsouzení k trestu vyhoštění, vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, podáním žádosti o mezinárodní ochranu nebo specificky u zaměstnaneckých karet marným uplynutím 60ti dnů od skončení pracovněprávního vztahu.

Toto oprávnění k pobytu se osvědčuje štítkem dlouhodobého víza vyznačeným  do cestovního  dokladu žadatele, jde o  tzv. "překlenovací štítek".

Žádost podávejte na vyplněném formuláři (pdf, 815 kB), ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené jednotlivě pro vybrané účely pobytů. Vždy však předkládejte originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad, matriční doklady a doklad o účelu pobytu musí být předložen v originále. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

  

Správní poplatek

Přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podléhá správnímu poplatku. Poplatek se hradí formou kolkové známky. Neuhradíte-li správní poplatek při podání žádosti nebo jen z části, budete vyzván k jeho zaplacení v 15ti denní lhůtě.  Nezaplacení správního poplatku v této lhůtě je důvodem pro zastavení řízení o Vaší žádosti, a to i v případě, že jste správní poplatek zaplatil jen z části. Přehled správních poplatků naleznete zde. V případě žádostí  o dlouhodobý pobyt, změnu jeho účelu nebo o prodloužení dlouhodobého pobytu podaných před 15. srpnem 2017, je správní poplatek vybírán až při převzetí průkazu o povolení k pobytu. Správní poplatek není možné na pracovištích uhradit v hotovosti.

  

Řízení o žádosti

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu a žádost o "změnu účelu" povolení k dlouhodobému pobytu jste povinen podat osobně (pouze u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit.).

Žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu nejste povinen podat osobně, postačuje tedy, když v poslední den zákonné lhůty předáte žádost poštovní přepravě.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, vyzývá ho k pohovoru, informuje ho o důvodech zamítnutí žádosti nebo ho vyzve, aby se dostavil k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu.

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 2 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů. Pokud je řízení přerušeno, nebo jste byl vyzván k odstranění vad žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, budete vyzván k jejich odstranění v určité lhůtě. Po tuto dobu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o Vaší žádosti. MV ČR / zastupitelský úřad vás v průběhu řízení může vyzvat k pohovoru, požádat vás o doplnění náležitostí, snímat vaše otisky prstů či pořizovat váš obrazový záznam.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti.
  

Vyhovění žádosti o povolení pobytu

V případě kladného posouzení vaší žádosti vás pracoviště MV ČR / zastupitelský úřad, na kterém jste žádost podal, kontaktuje.

Pokud v době předpokládaného rozhodnutí o vaší žádosti podané v Schengenu nebudete na území Schengenu, informujte o tom dané pracoviště MV ČR / zastupitelský úřad.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě obdržíte vízum nad 90 dní za účelem převzetí povolení k pobytu, se kterým přicestujete do ČR a do 3 pracovních dnů se dostavíte na pracoviště MV ČR ke splnění ohlašovací povinnosti a sejmutí biometrických údajů nutných pro vydání průkazu o povolení k pobytu. Nedostavíte-li se v této lhůtě na pracoviště ministerstva vnitra, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno a budete muset z území ČR vycestovat.

Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, se dozvíte z rozhodnutí o udělení povolení k dlouhodobému pobytu, které vám předá zastupitelský úřad.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.

  

Důvody pro nevydání povolení k dlouhodobému pobytu

MV ČR žádost o dlouhodobý pobyt zamítne, např. jestliže

 1. cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nepředloží ve stanovené lhůtě doklady, nebo

 2. cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého pobytu nepravdivě, nebo

 3. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

 4. je nežádoucí osobou, nebo

 5. je zařazen do Schengenského informačního systému, nebo

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR, nebo

 7. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

 8. cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 9. se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

 10. před vyznačením povolení k dlouhodobému pobytu nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, nebo

 11. nesplní zákonem stanovené podmínky pro udělení povolení, nebo

 12. jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného povolením k dlouhodobému pobytu neopustí území nebo že povolení k dlouhodobému pobytu hodlá zneužít k jinému účelu, nebo

 13. cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle zákona o pobytu cizinců;

 14. cizinec neplnil účel dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území, ledaže prokáže, že se jednalo o neplnění účelu po dobu přechodnou a ze závažných důvodů;

 15. cizinec se dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu například tím, že uzavřel účelové manželství, jeho účelovým prohlášením bylo určeno otcovství k dítěti nebo byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace;

 16. je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území nebo jeho pobyt na území není v zájmu ČR;

 17. cizinec není osobou trestně zachovalou.

  

vytisknout  e-mailem