Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přechodný pobyt

English English

Osvědčení o registraci

Osvědčení o registraci není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto osvědčení požádá či nikoliv.

Osvědčení o registraci se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

Žádost o vydání Osvědčení o registraci se podává na území České republiky na pracovišti Ministerstva vnitra, a to na řádně vyplněném tiskopisu s názvem "Žádost občana EU o vydání osvědčení o registraci". S ohledem na možné následné kontakty s pracovištěm MV ČR se doporučuje žádost podat na pracovišti příslušném dle místa hlášeného pobytu žadatele.

Náležitosti žádosti:

Jde-li o rodinného příslušníka občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, bude žádost o vydání osvědčení o registraci doložena:

Náležitosti žádosti o vydání osvědčení o registraci nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být vždy předloženy v originále.

Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy. Předkládané dokumenty, vyhotovené v jiných jazycích, budou bez úředního překladu přijaty pouze tehdy, půjde-li o veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanu tohoto členského státu, a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016). Seznam takových veřejných listin, vydávaných jednotlivými členskými státy Evropské unie, je k dispozici na tomto odkazu.

Všechny ostatní předkládané listiny pak musí být předloženy v originálním znění s úředně ověřeným překladem. Překlady listin mohou být vyhotoveny osobou zapsanou v seznamech tlumočníků pro český jazyk nebo osobou zapsanou v obdobném seznamu v jiném členském státě EU, a to za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016.

Žádost se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

V kladném případě je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně k vyzvednutí Osvědčení o registraci. Toto osvědčení bude vydáno s dobou platnosti na deset let ode dne jeho vydání. Platnost osvědčení o registraci nemůže být prodloužena. V případě, že cizinec nepožádá o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky a platnost jeho osvědčení o registraci skončí, bude nutné podat žádost o vydání nového osvědčení.

Pro upřesnění je třeba uvést, že osvědčení o registraci bylo do 1. srpna 2021 označováno jako potvrzení o přechodném pobytu. Vydaná potvrzení o přechodném pobytu se od 2. srpna 2021 považují za osvědčení o registraci a zůstávají platná až do doby skončení jejich platnosti. Ministerstvo vnitra na tomto místě dále upozorňuje, že ke dni 31. prosince 2019 skončí platnost všech potvrzení o přechodném pobytu vydaných občanům Evropské unie přede dnem 1. ledna 2010. 

MV ČR po schválení žádosti o potvrzení o registraci pro cizince automaticky vyžádá rodné číslo a po poskytnutí rodného čísla jej cizinci přidělí (kromě cizinců, kterým bylo již rodné číslo přiděleno, včetně občanů Slovenské republiky narozených do roku 1993).

Kontaktní místa pro podání žádostí v hlavním městě Praha.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 27. srpna 2021

vytisknout  e-mailem