Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

 • Základní informace
 • Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
 • Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
 • Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
 • Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Základní informace

English English

Základní informace

Co je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Toto povolení (na rozdíl od karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance) se vydává cizincům (státním příslušníkům třetích zemí), kteří jsou již držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU. Musí se tedy jednat o cizince, kteří jsou zaměstnáni v zemi, která není členským státem EU, byli převedeni do jednoho ze států EU, kde se stali držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a z tohoto členského státu EU byli následně vnitropodnikově převedeni do České republiky, kde hodlají pobývat déle než 90 dnů.

Cizinec, kterému Ministerstvo vnitra ČR vydalo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, je oprávněn:

 • pobývat na území ČR a zároveň

 • vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden.
   

Pokud by měl být držitel povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU převeden na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty v České republice na dobu kratší než 90 dnů, nemusí žádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, protože k pobytu na území České republiky by byl oprávněn na základě § 18 písm. d) bod 5 zákona č. 326/1999 Sb. a k výkonu práce by byl oprávněn na základě § 98 písm. s) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se vydává na dobu převedení na území členských států EU, avšak maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu a 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států EU, nejdéle však na dobu 3 let pro manažera a specialistu a nejdéle na dobu 1 roku pro zaměstnaného stážistu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU činí 90 dnů.

Pro koho je karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU určena?

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je určena pro vnitropodnikově převedené manažery, specialisty a zaměstnané stážisty, kteří jsou držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie.

Zjednodušeně je vnitropodnikovým převedením dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to z funkční součásti nadnárodní společnosti v zemi, která není členským státem EU, do její funkční součásti nalézající se v členském státě EU.

Manažerem se podle § 42k odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se podle § 42k odst. 4 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se podle § 42k odst. 5 zák. č. 326/1999 Sb. rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území ČR za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro

 • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a

 • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU (resp. v případě rodinných příslušníků občanů států EHP a Švýcarska držiteli průkazu o povolení k pobytu pro cizince) nebo o její vydání požádali.

Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

English English

Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se podává osobně a cizinci je dáno na výběr, zda žádost podá na zastupitelském úřadu nebo odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud cizinec hodlá svou žádost podat odboru azylové a migrační politiky, je povinen tak učinit v době, kdy je oprávněn pobývat přechodně na území České republiky [k přechodnému pobytu bude cizinec v dané situaci nejčastěji oprávněn podle § 18 písm. d) bodu 5 zákona č. 326/1999 Sb., tzn. v době platnosti povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU, popřípadě podle § 18 písm. a), tzn. v rámci tzv. bezvízového pobytu, vždy však nejdéle 90 dnů ode dne vstupu cizince na území České republiky].

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a pokud to výslovně umožňují podmínky tohoto vládou schváleného programu, může za cizince na území ČR u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podat žádost na základě plné moci obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".

K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se předkládá:

 • platný cestovní doklad,

 • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem EU,

 • vysílací dopis, který obsahuje

  • potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států EU, že cizinec bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území ČR,

  • uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a

  • potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států EU,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů:

  • doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec převeden, nebo

  • doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Všechny přikládané doklady musí být předloženy buď v originále, nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nutně vždy předloženy cestovní doklad a povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem EU. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací tyto náležitosti žádosti:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • vysílací dopis,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání.

Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

English English

Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Řízení o žádosti

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se podává osobně a cizinci je dáno na výběr, zda žádost podá na zastupitelském úřadu nebo odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud cizinec hodlá svou žádost podat odboru azylové a migrační politiky, je povinen tak učinit v době, kdy je oprávněn pobývat přechodně na území České republiky [k přechodnému pobytu bude cizinec v dané situaci nejčastěji oprávněn podle § 18 písm. d) bodu 5 zákona č. 326/1999 Sb., tzn. v době platnosti povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU, popřípadě podle § 18 písm. a), tzn. v rámci tzv. bezvízového pobytu, vždy však nejdéle 90 dnů ode dne vstupu cizince na území České republiky].

Podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU má mj. za důsledek, že se povolení vydané jiným členským státem považuje za platné do doby rozhodnutí o žádosti podané v České republice.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele, aby se dostavil k pohovoru nebo k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí oprávnění k pobytu na území České republiky. Prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány také písemnosti vyhotovené MV ČR.

Řízení o žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správního řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, správní orgán cizince vyzve k odstranění vad žádosti a řízení o takové žádosti může být usnesením přerušeno. MV ČR/zastupitelský úřad může cizince v průběhu řízení vyzvat k pohovoru, požádat ho o doplnění náležitostí, resp. ho písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat jeho otisky prstů či pořizovat jeho obrazový záznam.

Předkládání náležitostí žádosti

Dodávání do žádosti lze provést osobně, prostřednictvím zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách.

Doklad vydaný cizím státem musí splňovat podmínky vyššího ověření (superlegalizace), popř. apostily, pokud nejde o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku vyššího ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Pokud jste v průběhu řízení vyzváni k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, můžete dodat vše danému zastupitelskému úřadu, ale není vyloučeno, abyste poslali doplnění doporučenou poštou přímo Ministerstvu vnitra.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR (žádost byla podána ve vašem zastoupení obchodní korporací, která je účastníkem vládou schváleného programu), dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu uvedenou ve výzvě nebo na adresu pracoviště, kde byla žádost podána.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.

Nedoložení náležitostí ve stanovených lhůtách je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance platí obecné lhůty podle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

Fikce platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU

Pokud jste podal žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU, vaše povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané jiným členským státem EU se považuje na území České republiky za platné až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU.

Vyhovění žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání karty) vás Ministerstvo vnitra ČR nebo zastupitelský úřad ČR, na kterém jste podali žádost, kontaktuje a pozve vás na jedno ze svých pracovišť za účelem pořízení biometrických údajů nutných ke zhotovení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU.

Bezprostředně po pořízení biometrických údajů vám bude vydáno „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU“. Na základě tohoto potvrzení můžete být zaměstnáván již ode dne vydání potvrzení do dne ukončení řízení o žádosti (vydání biometrické karty).

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je nejčastěji vydávána na dobu trvání vnitropodnikového převedení na území členských států EU, nejdéle však na 3 roky v rámci celkového převedení v EU v případě manažera a specialisty a nejdéle na 1 rok v rámci celkového převedení v EU v případě zaměstnaného stážisty. Platnost karty lze opakovaně prodloužit, nejdéle však na celkovou dobu 3 let v případě manažera a specialisty a 1 roku v případě zaměstnaného stážisty.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů. Změnu podmínek, na základě kterých vám byla karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydána, jste povinen hlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.

Zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

MV ČR žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance zamítne, např. jestliže

 • MV ČR zjistí, že obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení,

 • obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, není osobou bezdlužnou,

 • obchodní korporaci, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,

 • na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byl prohlášen konkurs,

 • cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti,

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání této karty (např. v případě žádosti zaměstnaného stážisty není prokázáno vysokoškolské vzdělání),

 • cizinec se na požádání zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti, nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,

 • cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • cizinec je zařazen do schengenského informačního systému,

 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenkých států,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance neopustí území ČR nebo že tuto kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,

 • cizinec se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců.
   

V případě zamítnutí žádosti vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MV ČR o zamítnutí Vaší žádosti.

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

V případě zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení žádosti Ministerstvu vnitra ČR.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje, a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.

Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání.

Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

English English

Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Dobu platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání této karty, a to na dobu vnitropodnikového převedení, nejdéle však na celkovou dobu v členských státech EU, která činí 3 roky v případě manažera a specialisty a 1 rok v případě zaměstnaného stážisty.

Žádost o prodloužení doby platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat v době platnosti stávající karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, nejdříve však 120 dnů před skončením její platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Zákon o pobytu cizinců, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti ve stanovené lhůtě, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžiku podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Žádost o prodloužení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".

K žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je cizinec povinen doložit:

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze následující náležitosti nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • potvrzení obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, že údaje obsažené v dříve předkládaném vysílacím dopisu jsou nadále platné, s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,

 • doklad o tom, že má cizinec nadále požadovanou odbornou kvalifikaci, popřípadě že splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání,

 • povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem Evropské unie.
   

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na pracoviště odboru azylové a migrační politiky MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu (tzn. karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU), a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Fikce platnosti dosavadní karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. "překlenovacím štítkem".

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

English English

Zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

MV ČR rozhodnutím zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance mimo jiné, pokud:

 • o to její držitel požádá,

 • náležitosti předložené k žádosti o její vydání nebo prodloužení její platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • byl její držitel pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 • její držitel neplní účel, pro který byla karta vydána,

 • obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž je cizinec převeden, byly založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení,

a dále mimo jiné, pokud:

 • není splněna některá z podmínek pro vydání této karty,

 • její držitel nemá na území zajištěno ubytování,

 • jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu jeho odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

 • je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu,

 • její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 • obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, přestane být osobou bezdlužnou,

 • obchodní korporaci, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byla po vydání karty pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,

 • na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž je její držitel převeden, byl prohlášen konkurs,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU. Při posuzování přiměřenosti Ministerstvo vnitra přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

Ostatní důvody pro zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou uvedeny zde.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území ČR vycestovat.

Ministerstvo o vydání rozhodnutí o zrušení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU a o důvodech tohoto rozhodnutí vyrozumí rovněž obchodní korporaci, v níž nebo do níž je cizinec převeden.

Print  E-mail