Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, zprostředkování kontaktu. 

 • Evidence obyvatel, trvalý pobyt
 • Registr obyvatel
 • Jméno a příjmení
 • Manželství
 • Registrované partnerství
 • Matriky - matriční úřady
 • Rodná čísla
 • Cizinci (Foreigners)
 • Státní občanství České republiky
 • Zbraně, střelivo a munice
 • Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB
 • Využívání archivních informací
 • Zprostředkování kontaktu
 • Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)
 • Zpracování osobních údajů

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Registr obyvatel

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek. Zapsaná mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem České republiky a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze do matriční knihy narození zapsat více jmen.

  

Příjmení

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

Občan České republiky může užívat více příjmení pouze za těchto podmínek:

 1. nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněn je užívat podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), anebo
 2. prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným, anebo
 3. prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nebo
 4. jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení, nebo
 5. nabyl-li je v souvislosti s osvojením.
   

Rodné příjmení podle zákona o matrikách

Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození

 • při narození dítěte podle § 14 zákona o matrikách,
 • při určení nebo popření otcovství k dítěti podle § 16 odst. 2 a 3, § 16a a § 19 odst. 2 a 7 zákona o matrikách,
 • při osvojení dítěte,
 • v souvislosti se změnou pohlaví, nebo
 • při uzavření manželství rodičů po narození dítěte.
   

Rodným příjmením se dále rozumí příjmení

 • uvedené v jazyce národnostní menšiny podle § 26 odst. 3 zákona o matrikách,
 • ve znění po provedení opravy zápisu příjmení v matriční knize podle § 50 zákona o matrikách,
 • užívané v nesprávné podobě, které bude na základě svého prohlášení fyzická osoba nadále používat podle § 58 odst. 5 zákona o matrikách,
 • po změně provedené na základě žádosti podle § 69a odst. 1 a 2 nebo podle § 69b zákona o matrikách, nebo
 • uvedené v podobě podle prohlášení podle § 70a zákona o matrikách.

  

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 30. května 2024

  

Manželství

Registrované partnerství

Matriky - matriční úřady

Rodná čísla

Cizinci (Foreigners)

Cizinci (Foreigners)

  

Odbor azylové a migrační politiky, 3. července 2023

  

Státní občanství České republiky

Státní občanství České republiky

  

  

  

  

  

  

Další informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí), zastupitelské úřady České republiky v zahraničí nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonních číslech 974 817 438, nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz.

  

Za správnost odpovídá

 • Ministerstvo vnitra
 • odbor všeobecné správy
  oddělení státního občanství
  nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4,
  E-mail: obcanmat@mvcr.cz
  Tel.: 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)

  

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 4. března 2024

  

Zbraně, střelivo a munice

Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB

Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB

Archiv bezpečnostních složek na své stránce modernizoval vyhledávaní v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti zveřejněných podle zákona č. 107/2002 Sb. Údaje byly převzaty Archivem od ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Archiv bezpečnostních složek převzal taktéž od Ministerstva vnitra ČR kopie pravomocných rozsudků, kterými se určuje neoprávněnost evidence některých osob uvedených v seznamech. Údaje k těmto osobám jsou opatřeny poznámkou.

K dispozici je také vyhledávání v archivních pomůckách, kterého součástí je seznam objektových svazků rozvědky státní bezpečnosti (I. správa).

Časová prodleva mezi převzetím původního vyhledávače od ministerstva vnitra a spuštěním v současné podobě byla způsobena programovou synchronizací s modernější verzí internetové aplikace Archivu.

Více se dozvíte na stránkách Archivu bezpečnostních složek:

  

Využívání archivních informací

Využívání archivních informací

Archiválie jsou záznamy, které byly vybrány k trvalému uchování vzhledem k době jejich vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům a byly vzaty do evidence archiválií. Ukládají se ve veřejných archivech a archivech soukromých, jimž byla pro jejich činnost udělena Ministerstvem vnitra akreditace.

Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.

Na základě žádosti předkládají zpracované archiválie po vyplnění badatelského listu badatelům ke studiu v badatelnách archivů.

Archiváři vyhledávají archiválie podle požadavků jejich původců a další archiválie potřebné k řešení úkolů veřejnoprávních i dalších institucí. Podílejí se tak na výkonu státní správy i na vědecko výzkumné činnosti kulturně vědeckých institucí.

Na základě žádosti zhotovují rešerše z archiválií pro badatele i veřejnoprávní instituce a oprávněné právnické osoby, pořizují výpisy, opisy a kopie archiválií, které zpoplatňují.

Archivy provádějí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

  

Kdo a za jakých podmínek

Do archiválií může nahlížet kdokoli.

K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie starší třiceti let pokud zveřejnění jejich údajů není chráněno zvláštními právními předpisy. Ke studiu se předkládají i archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé státní bezpečnosti, společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a archiválie, které byly jako dokumenty před převzetím do evidence archiválií veřejně přístupné.

O případných námitkách žadatele, jemuž bylo odepřeno nahlížení do archiválií rozhodne na základě jeho podání příslušný správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby. Bližší informace podá ředitel příslušného státního oblastního archivu, příp. Národního archivu.

Před zahájením studia v badatelně archivu vyplní badatel badatelský list a prokáže pracovníkovi pověřenému dozorem v badatelně svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či jiným osobním dokladem.

  

Jak a kam se obrátit

Vzhledem k tomu, že žadatelům o předložení archiválií není vždy zřejmá návaznost uložení archiválií na síť archivů, která vychází z jejich územní nebo věcné působnosti, badatelům se doporučuje, aby před podáním žádosti o studium požádali archiv o informaci, zda je pravděpodobné, že požadované archiválie jsou ve zpracovaných archivních souborech a dotazem zjistili i možnosti studijní návštěvy nebo podání žádosti o vyhledání a předložení archiválií.

Více o archivech zde.

  

Co musíte předložit předložit:

Nemusíte předkládat nic.

Formuláře

Při návštěvě archivu nemusíte vyplnit ani předkložit žádný formulář.

  

Poplatky

Poplatky

Archiválie jsou badatelům předkládány k nahlížení bez poplatků. Správní úkony jsou zpoplatňovány podle zákona o správních poplatcích. Služby poskytované veřejnými archivy jsou účtovány podle Ceníku služeb, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.

  

Právní úprava

 • Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a předpisy související.

  

Kde získáte bližší informace

 • Ministerstvo vnitra
  archivní správa
  Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6,
  telefon: 233 320 274, 233 341 049, 974 835 071
  fax: 233 341 049,
  e-mail: arch@mvcr.cz
  Archivní správa poskytuje informace o archivní síti České republiky.

 • Národní archiv v Praze
  archivní areál Chodovec
  Archivní 4, 140 00, Praha 4,
  telefon: 974 811 111 (spojovatelka), 974 847 290 (sekretariát), 974 847 246-7 (badatelna), 974 842 240 (podatelna),
  fax: 974 847 291 (sekretariát), 974 847 214 (podatelna),
  e-mail: sua@mvcr.cz

 • ostatní státní oblastní (zemské) a státní okresní archivy

  

Zprostředkování kontaktu

Zprostředkování kontaktu

Více informací a formuláře žádosti naleznete zde.

  

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Dnem 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ověřování").

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.

  

Jak a kam se obrátit?

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu na listině (dále jen "legalizace") provádějí:

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obce s rozšířenou působností,
 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška k zákonu o ověřování"),
 • újezdní úřady,
 • držitel poštovní licence,
 • Hospodářská komora České republiky.
   

Legalizaci na dokumentu v elektronické podobě provádějí:

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • újezdní úřady,
 • držitel poštovní licence,
 • Hospodářská komora České republiky,
 • z obecních úřadů pouze ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
   

Je tedy třeba navštívit některý ze shora uvedených úřadů (včetně všech matričních úřadů) a předložit ověřující osobě listinu, kterou si přejete vidimovat, nebo dokument, na němž má být legalizován podpis.

  

Kdo a za jakých podmínek?

Kdo podává žádost

Vidimace a legalizace se provádí na žádost. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny / dokumentu neodpovídá.
 

Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci

Formát dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci, definuje vyhláška k zákonu o ověřování v § 5a:

 1. musí být ve formátu PDF/A (Pozn. V případě použití formátu PDF/A ve verzi PDF/A-3 a vyšší nesmí dokument s elektronickým podpisem obsahovat dokument v datovém formátu, který není výstupním datovým formátem podle právního předpisu upravujícího vedení spisové služby, nebo dokument obsahující další dokumenty.),
 2. nesmí přesáhnout velikost 50 MB,
 3. nesmí obsahovat škodlivý kód,
 4. pokud je dokument s elektronickým podpisem podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nesmí být porušena integrita tohoto dokumentu.
   

Postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě

 • dokument s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti, přijme úřad prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace informačního systému přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen "datové úložiště" - dostupné zde: Úschovna Digitální a informační agentury (czechpoint.cz)),
 • dokument s elektronickým podpisem se v datovém úložišti uloží pro účely provedení legalizace na dobu 30 dnů,
 • na dokumentu s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti, provede ověřující osoba legalizaci připojením ověřovací doložky. Dokument obsahující ověřovací doložku ověřující osoba podepíše svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem,
 • dokument obsahující ověřovací doložku úřad po provedení legalizace žadateli v závislosti na jeho volbě
  • zašle do jeho datové schránky, nebo
  • předá prostřednictvím datového úložiště; dokument obsahující ověřovací doložku se uloží v datovém úložišti na dobu 30 dnů ode dne, kdy byla legalizace provedena.

  

Kdy nelze vidimaci a legalizaci provést?

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 1. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 2. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 3. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 4. je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
 5. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 6. jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 7. jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 8. není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
    

Legalizace se neprovede (§ 13 zákona o ověřování):

 1. jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 2. jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
 3. nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, k prokázání své totožnosti platný doklad (doklady totožnosti viz níže),
 4. nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 5. jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 6. jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívající zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 7. jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
 8. jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

  

Co musíte předložit?

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, předloží k prokázání své totožnosti:

 1. občanský průkaz, nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, Smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů) nebo
 3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu (§ 180b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.
   

Doklad podle písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

O provedení vidimace a legalizace se provede zápis v ověřovací knize. Pokud úřad zjistí, že nelze provést vidimaci nebo legalizaci, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  

Poplatky

 • správní poplatek za vidimaci činí 30,- Kč za každou i započatou stánku (každou započatou stránkou se pro účely vyměření správního poplatku rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší),
 • správní poplatek za legalizaci každého podpisu na dokumentu činí 50,- Kč.
   

Správní poplatky (případně osvobození od poplatku) za provedení vidimace nebo legalizace jsou vyměřeny podle § 8 a položky 4 a 5 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  

Právní úprava

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, v platném znění, 
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 72 - 74a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 35 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012,
 • vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě.

  

Lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace nebo legalizace a jsou-li splněny zákonné předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

  

Další účastníci

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem dokumentu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně dokument podepsat.

  

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Dokumenty ke stažení:

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 5. března 2024

  

Zpracování osobních údajů

vytisknout  e-mailem