Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zprostředkování kontaktu

Kdo a za jakých podmínek

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě předá kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

Podaří-li se Ministerstvu vnitra kontaktovanou (hledanou) osobu dohledat, zašle Ministerstvo vnitra kontaktované (hledané) osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení informace (vzkazu) pro kontaktovanou osobu, byla-li tato informace v žádosti uvedena.

Ministerstvo vnitra současně písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele):

 1. o předání kontaktních údajů kontaktované (hledané) osobě, nebo
 2. o výsledku hledání, a to v následujících případech:
  1. ​kontaktovanou (hledanou) osobu se nepodaří v základním registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
  2. kontaktovaná (hledaná) osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, neboť pobyty občanů v zahraničí nejsou Ministerstvem vnitra evidovány,
  3. kontaktovaná (hledaná) osoba zemřela.
   Byla-li kontaktovaná (hledaná) osoba ve vztahu ke kontaktující osobě (žadateli) osobou blízkou, jsou žadateli sděleny údaje o datu a místu úmrtí kontaktované osoby.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, praprarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Kontaktovaná (hledaná) osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá (žadatelem), zkontaktovat.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká žadateli nárok na vrácení správního poplatku.

  

Jak a kam se obrátit

Žádost lze podat na

 • matričním úřadu,
 • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
 • na krajském úřadu,
 • Ministerstvu vnitra (pouze na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4).

  

Co musíte předložit

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky fyzické osoby,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
   

Formuláře

Ke zprostředkování kontaktu lze použít "Žádost o zprostředkování kontaktu" (pdf, 233 kB), nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti.

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky fyzické osoby s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

SPRÁVNÍ POPLATEK VE VÝŠI 500 KČ LZE UHRADIT:

 1. v hotovosti v případě podání žádosti osobně na úřadě; to neplatí, je-li žádost podána na Ministerstvu vnitra,
 2. kolkovou známkou v hodnotě 500 Kč,
 3. platební kartou,
 4. převodem na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710,
  1. variabilní symbol - uvede se číslo ve tvaru 1111****, kdy na pozice * žadatel doplní část svého rodného čísla uvedeného za lomítkem, tj. čtyřmístné nebo trojmístné číslo (variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.),
   (např. 11116823 u čtyřmístné koncovky a 1111297 u trojmístné koncovky),
  2. specifický symbol - uvede se číslo 433,
  3. zpráva pro příjemce - uvede se jméno a příjmení kontaktující osoby (žadatele),

V případě platby ze zahraničí je nezbytné dále uvést IBAN: CZ47 0710 0037 1100 0892 0071 a SWIFT CODE: CNBACZPP.
 

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Za správnost odpovídá

 • Ministerstvo vnitra
  odbor správních činností
  oddělení evidence obyvatel
  nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  E-mail: osc@mvcr.cz

  

Odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, 27. února 2024

  

vytisknout  e-mailem