Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přidělení rodného čísla

O přidělení rodného čísla na žádost může požádat pouze cizinec, který nemá na území České republiky povolen žádný pobyt nebo cizinec, který má na území České republiky povolený pobyt na dobu kratší než 90 dnů, a o přidělení rodného čísla požádá pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. pro účely studia, zaměstnání),

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku; první dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození; čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu.

Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. 1. 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

  

Kdo a za jakých podmínek

Žádost o přidělení rodného čísla může podat:

 • cizinec, který nemá na území České republiky povolen žádný pobyt nebo cizinec, který na území České republiky povolený pobyt na dobu kratší než 90 dnů, a o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. pro účely studia, zaměstnání).

 • jeho zákonný zástupce,

 • opatrovník,

 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, anebo

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování cizince bylo schváleno soudem.
   

Pozn.: Má-li cizinec na území České republiky povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů, rodné číslo přiděluje z moci úřední Ministerstvo vnitra - pracoviště odboru azylové a migrační politiky, příslušné podle adresy místa povoleného pobytu cizince.

  

Jak a kam se obrátit

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat:

 • osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy: Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,

 • prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (identifikační číslo datové schránky: 6BNAAWP),

 • na e-mail odboru správních činností Ministerstva vnitra: eorc@mvcr.cz (V takovém případě však musí být podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě (e-mail) bez použití zaručeného podpisu, je nutné jej do 5 dnů potvrdit, tj. učinit jej písemně, osobně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.).

  

Co musíte předložit

Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, odůvodněná a musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

 • rodné příjmení,

 • den, měsíc a rok narození,

 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila, (Pozn.: Místem narození se rozumí obec, kde se fyzická osoba narodila, nikoliv část obce, okres, oblast či např. region. V případě, že se fyzická osoba narodila v Praze, je místem narození obvod Praha 1 až 10.),

 • pohlaví,

 • státní občanství,

 • adresa pro doručování,

 • datum sepsání žádosti.

Podává-li za fyzickou osobu, které má být rodné číslo přiděleno, žádost o přidělení rodného čísla její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování cizince bylo schváleno soudem, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, nebo člena domácnosti.

Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem (úřední překlad do jazyka českého se nevyžaduje v případě podání učiněného ve slovenském jazyce).

Žádost o přidělení rodného čísla v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele; ten se nevyžaduje v případě, že žadatel žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra.
 

K žádosti je nutné přiložit:

 • kopii dokladu o datu a místě narození (např. kopie rodného listu či cizozemského dokladu totožnosti),

 • kopii dokladu o státním občanství (např. kopie platného cizozemského cestovního dokladu nebo jiného cizozemského dokladu totožnosti, v němž je údaj o státním občanství uveden); úředně ověřená kopie výše uvedených dokladů není vyžadována.  Jsou-li předkládané doklady vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je nezbytný též jejich úřední překlad do jazyka českého (úřední překlad do jazyka českého se nevyžaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce).

V případě podání žádosti o přidělení rodného čísla v elektronické podobě se jako přílohy musí přiložit elektronické obrazy dokumentů (dokladu o datu a místě narození a dokladu o státním občanství) ve formátu PDF nebo JPEG.

  

Formuláře

Žádost o přidělení rodného čísla (pdf, 141 kB) lze podat na předepsaném tiskopise nebo jinou volnou písemnou formou.

Tiskopis žádosti o přidělení rodného čísla je k dispozici v budově Ministerstva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, úřední hodiny kontaktního místa Po a St 8.00-17.00h, Út a Čt 8.00-16.00h, Pá 8.00-12.00h) nebo dostupný na webových stránkách na Ministerstva vnitra.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Přidělení rodného čísla podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč.

Od uvedeného správního poplatku je osvobozen občan Evropské unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států, pokud zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

Úhrada správního poplatku se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710; v případě elektronického podání žádosti výhradně formou převodu na účet. V případě platby ze zahraničí je nezbytné uvést IBAN: CZ47 0710 0037 1100 0892 0071 a SWIFT CODE: CNBACZPP.

Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…, kdy se na pozice teček napíše datum narození fyzické osoby, o jejíž přidělení rodného čísla je žádáno, (šestimístné číslo) - např. datum narození 20. 01. 1971 - variabilní symbol by tedy byl ve tvaru 1111200171 (variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).

Specifický symbol je 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení fyzické osoby, o jejíž přidělení rodného čísla je žádáno.

Správní poplatek je splatný při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.
 

Lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti o přidělení rodného čísla se řídí správním řádem v platném znění.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
   

Související zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně, některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. 
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Další informace

Ministerstvo vnitra vydá doklad o přiděleném rodném čísle, který doručí do vlastních rukou nositeli rodného čísla (případně jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování cizince bylo schváleno soudem).

  

Nejčastější dotazy

Úřední překlad u slovenských dokladů

 • Narodil jsem se na území Slovenské republiky/jsem státní občan Slovenské republiky. Je nutné opatřit mnou doložené doklady ve slovenském jazyce úředním překladem do jazyka českého?
  Odpověď: Pokud se jedná o platný slovenský doklad totožnosti nebo slovenský rodný list, případně jiné podkladové materiály vydané na území Slovenské republiky ve slovenském jazyce, není třeba tyto doklady opatřit jejich úředním překladem do jazyka českého.
   

Používání slovenského rodného čísla na území České republiky

 • Musím žádat o přidělení českého rodného čísla, přestože mi již bylo přiděleno na Slovensku?
  Odpověď: Podle § 13 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, se rodným číslem rozumí také rodné číslo přidělené na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993. Toto rodné číslo však musí splňovat definici rodného čísla podle tohoto zákona, tzn., rodné číslo musí svou strukturou odpovídat datu narození a pohlaví jeho nositele, v případě desetimístných rodných čísel, která byla přidělena fyzickým osobám narozeným po 1. 1. 1954, musí rovněž splňovat podmínku dělitelnosti jedenácti beze zbytku. V poslední řadě slovenské rodné číslo musí být jedinečné, tzn., že na území České republiky nemůže být uznáno tehdy, pokud bylo přiděleno více fyzickým osobám.
  V případě přidělení rodného čísla na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993 doporučujeme požádat Ministerstvo vnitra o ověření rodného čísla, kdy správce registru rodných čísel prověří, zda jsou splněny veškeré výše uvedené podmínky a výsledek šetření sdělí žadateli do vlastních rukou.
   

Kam směřovat dotaz ohledně vyřízení rodného čísla cizince

 • Jsem cizinec a žádal jsem o přidělení rodného čísla. Kam se mohu obrátit pro informaci, zda mám rodné číslo již přidělené?
  Odpověď: V případě, že se jedná o cizince s povoleným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, nebo cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, je příslušným výdejovým místem Ministerstvo vnitra, věcně odbor azylové a migrační politiky. Bližší informace týkající se přidělení rodného čísla v tomto případě sdělí pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra příslušné podle místa povoleného pobytu cizince.
  V případě, že se jedná o cizince bez povolení k pobytu na území České republiky, případně o cizince, kterému byl na území České republiky  na dobu kratší než 90 dnů, který požádal o přidělení rodného čísla pro splnění podmínek podle zvláštních předpisů (např. pro účely studia, zaměstnání apod.), je příslušným výdejovým místem Ministerstvo vnitra, věcně odbor správních činností, oddělení rodných čísel, přičemž informace týkající se přidělení rodného čísla v těchto případech poskytne toto pracoviště.
   

Možnost podání žádosti o přidělení rodného čísla/převzetí dokladu o rodném čísle jinou fyzickou osobou

 • Může za mne vyřídit žádost o přidělení rodného čísla někdo jiný?
  Odpověď: Žádost může za fyzickou osobu podat její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem. Zastupující fyzická osoba rovněž doloží k žádosti kopii platného dokladu totožnosti a kopii listiny opravňující ji k zastupování.
  V žádosti se v takovém případě také uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti.
  Pokud podává žádost zmocněnec na základě plné moci, je nezbytné takovou plnou moc opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele a přesně specifikovat, pro jaké účely plná moc slouží. Pokud je v rámci žádosti o přidělení rodného čísla požadováno osobní převzetí dokladu o rodném čísle zmocněncem, nebo jeho zaslání do vlastních rukou zmocněnce, tato skutečnost musí být v plné moci přesně uvedena. Např. "pro účely podání žádosti o přidělení rodného čísla" nebo/a zároveň "k převzetí dokladu o rodném čísle". 
   

Zasílání do zahraničí

 • Je možné zaslat sdělení o přidělení rodného čísla, včetně dokladu o rodném čísle do zahraničí?
  Odpověď: Ministerstvo vnitra zasílá sdělení, včetně dokladu o rodném čísle na adresu, kterou fyzická osoba uvede ve své žádosti, tzn. i do zahraničí.
   

Zaslání Dokladu o rodném čísle prostřednictvím datové schránky

 • Je možné zaslat Doklad o rodném čísle do mé datové schránky?
  Odpověď: Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povaha dokumentu, tj. Doklad o rodném čísle, neumožňuje doručení prostřednictvím datové schránky.  

  

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 12. září 2023

vytisknout  e-mailem