Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

 • Vznik a zánik mandátu
 • (Ustavující) zasedání zastupitelstva obce
 • Správa obce ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce
 • Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce
 • Odměňování členů zastupitelstva obce
 • Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce
 • Orgány obce a jejich kompetence
 • Výbory a komise
 • Povinnosti při nakládání s majetkem obce
 • Právní předpisy obce
 • Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Vzdělávání členů zastupitelstva
 • Metodická pomoc obcím
 • Odkazy na vzory dokumentů

Vznik a zánik mandátu

Vznik a zánik mandátu

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k ně­muž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022.

Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.
 

Důvody zániku mandátu ze zákona:

 • odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou;
 • dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdrží písemnou rezignaci člena za­stupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlav­ním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět;
 • úmrtím člena zastupitelstva obce;
 • dnem voleb do zastupitelstva obce;
 • dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.
   

Důvody zániku mandátu vyslovením zastupitelstva obce:

 • pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsou­zen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody;
 • člen zastupitelstva obce přestal být volitelný;
 • neslučitelnost funkcí.

  

(Ustavující) zasedání zastupitelstva obce

(Ustavující) zasedání zastupitelstva obce

Návrh programu

 • připravuje rada obce, není-li ustavena, starosta obce;
 • právo podávat návrhy na program jednání:
  • člen zastupitelstva obce;
  • rada obce;
  • výbory.
    

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

 • svolává starosta obce;
 • obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání;
 • musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.
   

Usnášeníschopnost:

 • přítomnost nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva;
 • v případě neusnášeníschopnosti - svolání náhradního zasedání.
   

Vedení zasedání:

 • starosta, případně místostarosta nebo kterýkoli člen zastupitelstva obce.
   

Průběh zasedání zastupitelstva obce:

 • určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 • schválení programu jednání (usnesením);
 • projednání jednotlivých bodů dle programu;
 • návrh na zařazení nového bodu může podat člen zastupitelstva - hlasuje se o něm (usnesením);
 • právo člena zastupitelstva a občana vyjádřit se k projednávanému bodu;
 • přijetí usnesení;
 • ukončení zasedání zastupitelstva obce - po vyčerpání bodů programu.
   

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce:

 • musí být pořízen do 10 dnů ode dne konání zasedání;
 • pořizuje zapisovatel;
 • podepisuje - starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé;
 • po vyhotovení je uložen na obecním úřadě (možnost členů zastupitelstva a občanů nahlížet).
   

Náležitosti zápisu:

 • počet přítomných členů zastupitelstva obce;
 • schválený pořad jednání zastupitelstva obce;
 • průběh a výsledek hlasování;
 • přijatá usnesení;
 • podpisy starosty nebo místostarosty a dvou ověřovatelů ;
 • datum vyhotovení zápisu .
   

Námitky:

 • o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce;
 • mohou směřovat proti obsahu zápisu i proti jeho správnosti;
 • může podat pouze člen zastupitelstva obce, nikoli jiná přítomná osoba .
   

Zveřejňování zápisu:

 • nejde o povinnost obce;
 • v případě zveřejnění zápisu (na úřední desce, na webu) nezbytná anonymizace osobních údajů.
   

Jednací řád:

 • vydáván formou usnesení zastupitelstva obce;
 • stanovení podrobnosti o jednání zastupitelstva obce, pravidel vystoupení občanů;
 • jednací řád může zpřísnit zákonná pravidla tam, kde by taková úprava nebyla zákonu odporující.
   

Specifika ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:

 • program připravuje dosavadní rada obce, resp. dosavadní starosta tam, kde se rada obce nevolí;
 • povinnou součástí programu je
  • složení slibu členů zastupitelstva obce;
  • volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce;
  • zřízení finančního a kontrolního výboru;
  • rozhod­nutí o tom, které funkce budou vykonávány jako uvolněné;
 • předsedá mu zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

Správa obce ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce

Správa obce ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce

Dnem voleb do zastupitelstva obce zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce, takže tímto okamžikem dochází i k "zániku" dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, správu obce zajišťují v rámci kompetencí stanovených zákonem těmto orgánům dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Své úkoly plní na základě zákonem stanovené povinnosti, na jejich výkon tedy nemohou "rezignovat".

 • Dosavadní starosta přestává vykonávat pravomoci starosty obce okamžikem zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty.
 • Dosavadní místostarosta přestává vykonávat své pravomoci rovněž zvolením nového starosty nebo alespoň místostarosty (bylo-li místostarostů více, přestávají plnit své pravomoci zvolením starosty nebo alespoň jednoho "nového" místostarosty).
 • Dosavadní rada přestává plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce

Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva obce

Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná

 • s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy zařazeným do obecního této obce nebo města nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
   

Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná

 • s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu.
   

Funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná

 • s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské části a s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy.
   

Funkce člena zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná

 • s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části tohoto města.
   

Podmínky neslučitelnosti:

 • zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části

  nebo
   
 • jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, v hlavním městě Praze primátorem hlavního města Prahy nebo starostou městské části, hejtmanem nebo radou kraje, obce, města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části

  

Odměňování členů zastupitelstva obce

Odměňování členů zastupitelstva obce

Odměna je pro členy zastupitelstva obce základní odměnou za výkon funkce. Je poskytovaná měsíčně.
 

Nárok na odměnu:

 • uvolnění členové zastupitelstva obce a neuvolněný starosta - automaticky ze zákona;
 • ostatní členové zastupitelstva obce - na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
   

Konkrétní výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc je upravena v nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Při určení výše odměny jsou zohledňovány dvě základní kritéria:

 • zda je odměna poskytována uvolněnému nebo neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
 • do jaké velikostní kategorie územně samosprávného celku je obec zařazena.
   

Nad rámec měsíčních odměn může být členům zastupitelstva obce za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce přiznána mimořádná odměna. O přiznání odměny rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo obce a pouze na základě jeho usnesení může být vyplacena.

Zákon pro schválení usnesení zastupitelstva obce o přiznání mimořádné odměny stanoví dvě speciální procesní podmínky:

 • Samostatný bod na pozvánce - návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod informace o konání připravovaného zasedání zastupitelstva obce vyvěšené na úřední desce obecního úřadu po dobu minimálně 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva obce, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento bod programu by v pozvánce měl být výslovně označen jako poskytnutí mimořádné odměny.
 • Samostatný bod programu a odůvodnění odměny v usnesení - návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce (mimořádných odměn členům zastupitelstva) musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla schválena.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy

  

Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce

Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce

Práva člena zastupitelstva obce:

 • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání;
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů;
 • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů;
 • podílet se na rozhodování zastupitelstva obce;
 • být volen do každého voleného orgánu v obci;
 • účastnit se zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem;
 • požadovat svolání zasedání zastupitelstva;
 • předkládat námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce;
 • na odměnu.
   

Povinnosti člena zastupitelstva obce:

 • hájit zájmy občanů obce;
 • jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce;
 • účastnit se zasedání zastupitelstva obce;
 • plnit úkoly, které mu orgán, jehož je členem, uloží;
 • povinnost oznámit možný střet zájmů.

  

Orgány obce a jejich kompetence

Orgány obce a jejich kompetence

Orgány obce:

 • zastupitelstvo obce;
 • rada obce (není volena v obcích pod 15 členů zastupitelstva);
 • starosta obce (primátor statutárního města);
 • obecní úřad (magistrát statutárního města);
 • obecní policie;
 • zvláštní orgány obce - např. komise rady obce, které byl svěřen výkon přenesené působnosti.
   

Působnost orgánů obce:

Zákon o obcích určuje jednotlivým orgánům jejich působnost - tzv. vyhrazená působnost. Ve zbývajících záležitostech v samostatné působnosti se jedná o tzv. zbytkovou působnost.

Vyhrazená působnost:

 • nelze ji převést na jiný orgán obce.
   

Zbytková působnost:

 • v kompetenci rady;
 • kde není rada → starosta;
 • zastupitelstvo obce si však může tyto záležitosti vztáhnout na sebe.
   

Do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce zejména patří:

 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku;
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce;
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce;
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce;
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce;
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce;
 • rozhodování o těchto právních jednáních:
  • nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce;
  • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce;
  • zastavení nemovitých věcí.
    

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno v obcích, kde se nevolí rada obce:

 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti;
 • vydávat nařízení obce;
 • stanovit rozdělení pravomoci v obecním úřadě;
 • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních složkách;
 • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá OÚ v samostatné působnosti a komisemi;
 • schvalovat účetní uzávěrku u zřízených příspěvkových organizací.
   

Do vyhrazené pravomoci rady obce zejména patří:

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce;
 • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce;
 • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti;
 • vydávat nařízení obce;
 • projednávat a řešit návrhy předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce;
 • stanovovat rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizovat a rušit odbory;
 • na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu;
 • zřizovat a rušit dle potřeby komise rady obce;
 • kontrola plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce;
 • stanovovat celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce.
   

Starosta obce zejména:

 • zastupuje obec navenek;
 • stojí v čele obecního úřadu;
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce, rady obce;
 • podepisuje s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání rady obce;
 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy;
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce;
 • poskytuje vyžádané informace;
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka, stanoví jeho plat;
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce.
   

Obecní úřad zejména:

 • plní úkoly uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce;
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
 • rozhoduje v případech stanovených v zákonech;
 • vykonává přenesenou působnost.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

Výbory a komise

Výbory a komise

Výbory:

 • jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce;
 • ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce;
 • výbory nemají pravomoc ukládat úkoly, iniciovat opatření k nápravě;
 • povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, při splnění zákonných podmínek výbor pro národnostní menšiny;
 • zřízení dalších výborů je zcela na vůli zastupitelstva obce;
 • výbory musí být nejméně tříčlenné a počet jejích členů lichý;
 • předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva obce (vyjma osadního výboru).
   

Komise:

 • jsou iniciativní a poradní orgány rady obce;
 • jsou též výkonným orgánem, jestliže jim byl dle zákona svěřen výkon přenesené působnosti;
 • ze své činnosti odpovídají radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku starostovi.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

Povinnosti při nakládání s majetkem obce

Povinnosti při nakládání s majetkem obce

Základní povinnosti:

 • majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti;
 • obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku;
 • porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn;
 • majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
   

Povinnosti obce při nakládání s nemovitým majetkem:

 • ve stanovených případech zveřejnit záměr nakládat s nemovitým majetkem;
 • projednat nakládání s nemovitým majetkem v příslušném orgánu obce;
 • (prodej - zastupitelstvo; pacht, pronájem - rada nebo starosta);
 • úplatný převod realizovat za cenu v místě a čase obvyklou. Případné odchylky (nižší cena) nutno zdůvodnit;
 • příslušný orgán obce musí rozhodnout o podstatných náležitostech smlouvy (co, komu, za kolik).
   

Nutno respektovat podmínky stanovené zákonem o obcích. Porušení některých zákonných podmínek vede k neplatnosti uzavřené smlouvy.
 

Postup při nakládání s nemovitým majetkem:

 • posouzení, zda je povinnost zveřejnit záměr (dle charakteru věci a typu majetkové dispozici);
 • zveřejnění záměru - min. 15 dní před projednáním v orgánu obce (před rozhodnutím);
 • posouzení, který orgán bude o majetkové dispozici rozhodovat (dle charakteru věci a typu majetkové dispozice);
 • zveřejnění informace o konání zasedání zastupitelstva obce (vč. pořadu jednání) - min. 7 dní před projednáním v zastupitelstvu obce;
 • schválení majetkové dispozice (podstatných náležitostí smlouvy) na jednání zastupitelstva obce, rady obce, popř. rozhodnutí starosty - max. 180 dní po sejmutí záměru;
 • podpis smlouvy starostou obce - bezodkladně - v termínu stanoveném orgánem obce;
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí.
   

Vyhrazená působnost zastupitelstva při nakládání s nemovitým majetkem:

 • Nabytí a převod hmotných nemovitých věcí.
 • Zastavení nemovitých věcí.
 • Nabytí a převod práva stavby.
 • Smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

Právní předpisy obce

Právní předpisy obce

Obecně závazné vyhlášky:

 • vydává v samostatné působnosti zastupitelstvo obce;
 • nesmí odporovat zákonu;
 • dozor nad jejich vydáváním a obsahem provádí Ministerstvo vnitra.
   

Nařízení:

 • vydává v přenesené působnosti rada obce (zastupitelstvo v obcích, kde se rada nevolí);
 • nesmí odporovat zákonu a jinému právnímu předpisu vydanému na základě zákona;
 • dozor nad jejich vydáváním a obsahem provádí příslušný krajský úřad (na něj je třeba se obracet i v případě metodické pomoci).
   

Vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení probíhá jejich zveřejněním v informačním systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Zveřejnění provádí obec a to zasláním textu právního předpisu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra pro tento účel. Zveřejnění je podmínkou platnosti právního předpisu.
 

Co lze regulovat obecně závaznou vyhláškou:

 • dle zákona o obcích
  • zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;
  • pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku;
  • zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti;
 • dle zvláštního zákona
  • např.: místní poplatky, nakládání s komunálním odpadem, pohyb psů, koeficienty daně z nemovitých věcí, školské obvody, požární řady, hazard, kouření.
    

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Obec patří mezi subjekty, které jsou povinny poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 

Poskytnutí informace:

 • Na základě individuální žádosti o poskytnutí informace.
 • Zveřejnění informace.
   

Jak lze podat žádost?

 • Ústně.
 • Písemně (v listinné podobě i elektronicky).
   

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace:

 • 15 dní.
 • Lze prodloužit o dalších 10 dnů z tzv. závažných důvodů vymezených v zákoně (např. objemné a oddělené množství informací, konzultace s jiným povinným subjektem apod.).
   

Poskytnutí informace:

 • Informace se poskytne neformálně, o vyhovění žádosti se nevydává správní rozhodnutí.
   

Neposkytnutí informace (Ochrana informací):

 • Informaci lze neposkytnout jen ze zákonem stanovených důvodů (ochrana osobních údajů, obchodního tajemství apod.).
 • Je-li důvod splněn, je nutné vydat správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti (vydává se podle správního řádu).
 • Týká-li se důvod ochrany jen části informací (např. části dokumentu), anonymizuje se jen tato část a ve zbytku se informace vydá.
   

Úhrada nákladů:

 • Obec může žádat úhradu nákladů za poskytnutí informace.
 • Žádat je možné úhradu za kopie, technické nosiče dat, odeslání informace žadateli a za tzv. mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 • Podmínkou úhrady je, že:
  • obec má stanovený a zveřejněný sazebník úhrad;
  • vyzve žadatele k úhradě nákladů řádně odůvodněnou výzvou.
    

Zveřejnění poskytnuté informace:

 • Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Je ovšem nutné chránit identitu žadatele - fyzické osoby!!!
   

Výroční zpráva:

 • Povinnost zveřejnit vždy do 1. března za předcházející kalendářní rok.

  

Vzdělávání členů zastupitelstva

Vzdělávání členů zastupitelstva

bude doplněno

  

Metodická pomoc obcím

Metodická pomoc obcím

Metodické materiály a stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly:

 • Web: https://www.mvcr.cz/odk/
  • Činnost orgánů obce.
  • Obecně závazné vyhlášky obce.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím.
  • Kontrolní řád.
 • ​Další metodické materiály, metodická doporučení.
 • Stanoviska ODK.
 • Dotazy, konzultace.
   

Kontakty na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly:

 • Adresa: náměstí Hrdinů 3
                Praha 4
                140 21
 • Telefon: 974 816 411 nebo 974 816 429
 • Fax: 974 816 816
 • E-mail: odbordk@mvcr.cz

  

KONTAKTY NA ÚZEMNÍ ODDĚLENÍ ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY
ODDĚLENÍ DOZORU PLZEŇ - KARLOVY VARY
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
Plzeň Nerudova ul. 35,
301 00  Plzeň
974 320 720 dozorpm@mvcr.cz
Karlovy Vary Sokolovská 730/108a,
360 02 Karlovy Vary
- dozorkv@mvcr.cz
ODDĚLENÍ DOZORU ÚSTÍ NAD LABEM - LIBEREC
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
Liberec nám. Dr. E. Beneše 26,
460 01 Liberec
974 420 716 dozorlb@mvcr.cz
Ústí nad Labem Mírové nám. 36,
400 01 Ústí nad Labem
- dozorul@mvcr.cz
ODDĚLENÍ DOZORU PRAHA
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
Praha Lhotecká 559/7,
143 01 Praha 4
974 827 697 dozorpha@mvcr.cz
ODDĚLENÍ DOZORU ČESKÉ BUDĚJOVICE - JIHLAVA
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
České Budějovice Mánesova 3a,
370 01 České Budějovice
387 722 393 dozorcb@mvcr.cz
Jihlava Tolstého 15,
586 01 Jihlava
- dozorji@mvcr.cz
ODDĚLENÍ DOZORU  PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
Pardubice ul. Jiráskova 20,
530 02 Pardubice
974 560 710 dozorpu@mvcr.cz
Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810,
Hradec Králové 500 02
- dozorhk@mvcr.cz
ODDĚLEN DOZORU OSTRAVA - ZLÍN
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
Ostrava 30. dubna 24,
728 99 Ostrava
- dozorov@mvcr.cz
Zlín třída Tomáše Bati 3792,
760 01 Zlín
577 012 146 dozorzl@mvcr.cz
ODDĚLENÍ DOZORU BRNO - OLOMOUC
Pracoviště Adresa Telefon E-mail
Brno Horní 21,
​639 00 Brno
974 620 720 dozorbm@mvcr.cz
Olomouc Jeremenkova 221/28,
779 00 Olomouc
- dozorol@mvcr.cz

  

Odkazy na vzory dokumentů

Odkazy na vzory dokumentů

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Vzor oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

Vzor pozvánky nově zvoleným členům zastupitelstva obce

Vzor zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§ 95 zákona o obcích)

Vzor záznamu o předání funkce starosty obce

Vzor čestného prohlášení k výplatě odchodného (§ 78 odst. 3 zákona o obcích)

Vzor jednacího řádu zastupitelstva obce

  

Nakládání s majetkem obce

Vzor záměru prodat nemovitost

Vzor záměru pronajmout prostory v budově

Vzor záměru změnit nájemní smlouvu

Vzor usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti

Vzor usnesení rady obce o pronájmu nemovitosti

Vzor doložky o splnění podmínek pro uzavření smlouvy

Vzory vybraných smluv při nakládání s majetkem obce

  

Vydávání obecně závazných vyhlášek

Vzory obecně závazných vyhlášek k jednotlivým oblastem možné úpravy

  

vytisknout  e-mailem