Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech

Podpora řízení kvality ve služebních úřadech je jedním z pěti cílů projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173. Aktivity tohoto cíle vycházejí ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 schváleného vládou ČR s tím, že mají napomoci zvyšování kvality fungování služebních úřadů. K naplňování tohoto rámce byly postupně realizovány jednotlivé kroky včetně zpracování a schválení Metodiky zavádění řízení kvality ve služebních úřadech v roce 2017 a Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech v roce 2018. Důležitost a významnost těchto kroků potvrdila Vláda ČR schválením koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akčního plánu na léta 2021-2023 k této koncepci.

Po zavedení kritérií zlepšování ve služebních úřadech, které bylo vyhodnoceno v Závěrečné informaci o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, byly v souladu s Metodikou zavádění řízení kvality ve služebních úřadech zahájeny a realizovány další aktivity podporující rozvoj řízení kvality a nastavení procesu trvalého zlepšování ve služebních úřadech (například portál sdílené praxe, oceňování služebních úřadů v oblasti kvality). Zároveň byl aktualizován Metodický pokyn, který bude i nadále základním standardem pro oblast řízení kvality ve služebních úřadech. Na Metodický pokyn navazuje zpracovaná Metodika pro hodnocení míry naplňování požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.
 

Aktuální dokumenty a informace k řízení kvality a jeho rozvoji ve služebních úřadech dle Metodického pokynu:

  

Další informace:

  

Historie naplňování cíle Podpora řízení kvality ve služebních úřadech:

Aktivity cíle "Podpora zavádění řízení kvality ve služebních úřadech" v projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy vycházejí ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020.

K orientaci ve stavu využívání metod kvality ve veřejné správě byla zpracována Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě.

Na cestě ke zvyšování kvality ve služebních úřadech bylo nezbytné nejprve nastavit proces zavádění řízení kvality. Pro tyto účely byla zpracována Metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, kterou následně vláda schválila Usnesením Vlády ČR ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech.

Souvisejícím krokem bylo zpracování Metodického doporučení ke vzdělávání státních zaměstnanců služebních úřadů v oblasti řízení kvality, jehož cílem bylo stanovit rozsah a obsah vzdělávání státních zaměstnanců v oblasti řízení kvality, a to s vazbou na Metodiku zavádění řízení kvality. Metodické doporučení bylo schváleno Radou vlády pro veřejnou správu dne 16. prosince 2016.

V roce 2017 byl následně zpracován návrh Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, který dne 11. října 2017 vzala vláda na vědomí.

Zároveň byla zpracována Analýza současného stavu kritérií zlepšování a vybraných principů řízení kvality za rok 2016, sumarizující dotazníková zjištění ze služebních úřadů v oblastech: Řízení úřadu; Strategické plánování a řízení; Řízení lidských zdrojů; Řízení partnerství; Výsledky výkonnosti úřadu.

Pilotní ověřování Metodického pokynu probíhalo ve druhé polovině roku 2017. Na jeho základě byl Metodický pokyn aktualizován, zjednodušen a v některých případech bylo od původně plánovaných požadavků ustoupeno. Aktualizovaný Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech (pdf, 1,1 MB) byl v roce 2018 předložen vládě k projednání, která jej schválila Usnesením vlády ČR ze dne 4. dubna 2018 č. 214 (pdf, 131 kB) a v důsledku covidové pandemie následně posunula termín pro implementaci Metodického pokynu s konečnou platností do 30. června 2022 Usnesením vlády ze dne 22. února 2021 č. 180 (pdf, 127 kB). V souladu s tímto dokumentem byly služební úřady povinny zavést alespoň tzv. minimální míru kvality, tedy 10 kritérií zlepšování. Splnění této povinnosti včetně míry naplnění požadavků výše uvedeného Metodického pokynu bylo v povinných služebních úřadech ověřeno přezkumy (externím vyhodnocením), které byly realizovány dle nastavených Pravidel a organizace přezkumu zavedení míry kvality ve služebních úřadech (pdf, 341 kB).

V průběhu zavádění kritérií zlepšování ve služebních úřadech byl formou nejčastějších dotazů a odpovědí zpracován Komentář k Metodickému pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

Na základě úkolu stanoveného Usnesením vlády ČR ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech jsou sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra zpracovávány pravidelné Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za příslušný kalendářní rok a předkládány vládě vždy do 30. června roku následujícího.

  


12. října 2023

vytisknout  e-mailem