Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK 

 • Aktuálně
 • Činnost odboru
 • Metodické materiály a stanoviska odboru (vč. vzorů obecně závazných vyhlášek obce)
 • Plán kontrol
 • Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí
 • Konference a semináře odboru
 • Kontakty na odbor včetně plánu konzultačních dnů
 • Vzory obecně závazných vyhlášek
 • Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 • Novela zákonů o obcích krajích a HMP
 • Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací
 • Ostatní dokumenty (změny území obce, číslování budov apod.)

Aktuálně

Aktuálně:

English English      german-25.gif Deutsch

  

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

  

  

Archív starších zpráv a dokumentů ODK

  

Činnost odboru

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Ředitel odboru: Ing. Bc. Miroslav Veselý
Zástupce ředitele odboru: Mgr. Jan Roneš
Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Telefon: 974 816 411
Fax: 974 816 816
E-mail: odbordk@mvcr.cz

ODDĚLENÍ:

  

Sborníky odboru

  

Metodické materiály a stanoviska odboru (vč. vzorů obecně závazných vyhlášek obce)

Plán kontrol

Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí

Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí

  

Konference a semináře odboru

Kontakty na odbor včetně plánu konzultačních dnů

V případě nefunkčnosti použijte, prosím, odkazu https://www.mvcr.cz/odk2/ a postupujte v rozcestníku jako obvykle.

Kontakty na centrum odboru
Adresa: Ministerstvo vnitra
              odbor veřejné správy, dozoru akontroly
              náměstí Hrdinů 3
              Praha 4, 140 21
Telefon: 974 816 411
              974 816 429
Fax: 974 816 816
E-mail: odbordk@mvcr.cz

Kontakty na centrum a územní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy

Plán konzultačních dnů odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na I. pololetí roku 2024 (pdf, 243 kB)

  

Vzory obecně závazných vyhlášek

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC"), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů ÚSC"). Ve Sbírce právních předpisů ÚSC se dále zveřejňují i některé další akty uvedené v zákoně o Sbírce právních předpisů ÚSC.

V návaznosti na přechodná ustanovení zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC mají územní samosprávné celky a některé správní úřady povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů ÚSC své právní předpisy vyhlášené do 31. prosince 2021 na svých úředních deskách, a to nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC; v opačném případě tyto právní předpisy ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti.

Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách Sbírky právních předpisů ÚSC, zejména:

 • Interaktivní prezentace ke Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

 • Formuláře pro vklady právních předpisů a dalších aktů do Sbírky právních předpisů ÚSC,

 • Informace k tvorbě obecně závazných vyhlášek, včetně interaktivních vzorů,

 • Instruktážní videa ke vkladům do Sbírky právních předpisů ÚSC.
   

V případě dotazů, které se týkají samotného vyhlašování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů ÚSC, se můžete obrátit na pracovníky příslušného územního pracoviště dozoru, kontaktní údaje najdete na tomto odkazu.

V případě technických dotazů ke Sbírce právních předpisů ÚSC se lze obrátit na e-mailovou adresu sbirkausc@mvcr.cz.

  

Novela zákonů o obcích krajích a HMP

Novela zákonů o obcích krajích a HMP

Institut společenství obcí, létající úředník, pravidla distančního jednání zastupitelstev či odměňování zastupitelů na základě objektivních statistických dat. To i další novinky přináší novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 29. prosince 2023 a nabyla účinnosti dne 1. ledna 2024. 

Novelu zákonů o obcích, krajích a hl. městě Praze, kterou připravilo Ministerstvo vnitra na základě praktických zkušeností a podnětů od představitelů místních samospráv  V oblasti meziobecní spolupráce zákon přináší novinku v podobě institutu společenství obcí. Nejde o obdobu již existujícího dobrovolného svazku obcí, který je zaměřen jen na určité druhy činností. Společenství obcí umožní hlubší spolupráci mezi obcemi v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností. Členským obcím pomůže efektivněji plánovat různé aktivity a realizovat rozvoj v řadě činností, například při plánování péče o seniory, zajišťování školní i předškolní docházky, řešení odpadů či dopravních služeb. Se snížením administrativy, zvýšením kvality a rychlosti rozhodování či s úsporou nákladů pak obcím pomůže tzv. létající úředník. Půjde o úředníka, kterého budou členské obce společenství obcí sdílet především pro výkon státní správy.

Novelizace všech tří zákonů rovněž sjednocuje odměňování zastupitelů. Výše odměn volených zástupců samospráv tak již nebude závislá na politické vůli vlády, ale na objektivním statistickém údaji. Nově se budou odměny vypočítávat pro každý kalendářní rok dle stanoveného vzorce vycházejícího z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Na základě zkušeností během covidové epidemie novela mimo jiné nastavuje jasná zákonná pravidla pro distanční účast zastupitelů a veřejnosti na jednáních zastupitelstva obce. Půjde však pouze o doplněk a nikdo nebude zastupitelům ani veřejnosti účast na dálku nařizovat. Novela upravuje i správu obce ve „volebním mezidobí“. Díky tomu už tak například nemůže dojít k situaci, která nedávno nastala v Praze, kde společně působil nový primátor a stará rada. Nové vedení obce se funkcí ujme najednou, a nikoli postupně. Zkušenosti z covidu i tornáda na Moravě ukázaly, že starostové v mimořádných situacích nemají vždy efektivní nástroje, které by jim umožnily rychle a operativně jednat. Proto v případech, kdy je nutné okamžitě reagovat, dojde k posílení jejich pravomocí. Například pro sjednání firem k odstranění následků živelních událostí bude místo kolektivního orgánu mimořádně svěřeno do rukou starosty.
 

  

Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací

Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací

Na základě novely zákona o svobodném přístupu k informacím č. 241/2022 Sb. došlo s účinností k 1. lednu 2024 ke zřízení Centrálního registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací (dále jen "Centrální registr") jakožto nového informačního systému veřejné správy; správcem Centrálního registru je Ministerstvo vnitra.

Povinné subjekty mají povinnosti zpracovat výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací (dále jen "výroční zpráva") za předcházející kalendářní rok a zveřejnit ji do 1. března následujícího roku. Zřízením Centrálního registru tak dochází k rozšíření dosavadní možnosti pro zveřejnění výroční zprávy v podobě možnosti zveřejňovat výroční zprávu prostřednictvím Centrálního registru v souladu s moderním fungováním veřejné správy.

Centrální registr je bezplatně neomezeně veřejně přístupný způsobem umožňující dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy, kde je umístěný jak samotný elektronický formulář, tak přehled již zveřejněných výročních zpráv.
 

Důležité odkazy:

 1. Formuláře pro vklady výročních zpráv
 2. Instruktážní videa ke vkladům do centrálního registru
 3. Časté dotazy
   

V případě dotazů směřujících k informačnímu systému Centrální registr se lze obrátit na e-mailovou adresu crvz@mvcr.cz.

  

Ostatní dokumenty (změny území obce, číslování budov apod.)

Ostatní dokumenty (změny území obce, číslování budov apod.)

  

vytisknout  e-mailem