Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Archivy a archiválie

Základní informace a seznam veřejných archivů 

 • Archivy a archiválie
 • English
 • Deutsche
 • Français
 • Národní archiv a státní oblastní archivy
 • Akreditované archivy

Archivy a archiválie

Archivy a archiválie

Co najdete v archivech

 • Archiválie jsou záznamy vybrané - vzhledem k době vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům - k trvalému uchování a přijaté do evidence archiválií. Ukládají se ve veřejných a soukromých archivech, jimž byla pro jejich činnost udělena Ministerstvem vnitra akreditace.
   
 • Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.
   
 • K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie starší třiceti let, pokud není zveřejnění údajů chráněno zvláštními právními předpisy. Ke studiu se předkládají i archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé státní bezpečnosti, společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a archiválie, které byly jako dokumenty před převzetím do evidence archiválií veřejně přístupné.
   

Jak a kam se obrátit

 • Žadatelům o předložení archiválií není vždy zřejmá návaznost uložení archiválií na síť archivů, která vychází z jejich územní nebo věcné působnosti. Proto badatelům doporučujeme ještě před podáním žádosti o studium požádat archiv o informaci, zda je pravděpodobné, že požadované archiválie skutečně ve zpracovaných archivních souborech jsou, a zjistit i možnosti studijní návštěvy nebo podání žádosti o vyhledání a předložení archiválií.
   
 • O případných námitkách žadatele, jemuž bylo odepřeno nahlížení do archiválií rozhodne na základě jeho podání příslušný správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby. Bližší informace podá ředitel příslušného státního oblastního archivu, příp. Národního archivu.
   
 • Před zahájením studia v badatelně archivu je třeba vyplnit badatelský list a prokázat pracovníkovi pověřenému dozorem v badatelně svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem, nebo jiným osobním dokladem.
   

Správní poplatky

 • Archiválie jsou badatelům předkládány k nahlížení bez poplatků, správní úkony jsou zpoplatňovány podle zákona o správních poplatcích. Služby poskytované veřejnými archivy jsou účtovány podle Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Archivní síť v ČR tvoří:

 • Veřejné archivy
  • Národní archiv 
  • Archiv bezpečnostních složek
  • Státní oblastní archivy (v Praze, v Třeboni, v Plzni, v Litoměřicích, v Hradci Králové, v Brně (Moravský zemský archiv), v Opavě (Zemský archiv)) s organizačními jednotkami, kterými jsou státní okresní archivy
  • Specializované archivy (viz akreditované archivy)
  • Bezpečnostní archivy (viz akreditované archivy)
  • Archivy územních samosprávných celků (viz akreditované archivy)
    
 • Soukromé archivy (viz akreditované archivy)

  

English

Ministry of the Interior
-
Department of the Archives Administration

arch@mvcr.cz

Archives and records

Historical records and documents are such records that were selected for permanent preservation owing to the time of their origin, contents, provenance and external traits, and were accepted for archive registration. They are deposited in public and private archives that were accredited by the Ministry of the Interior.

The archives take all-around care of historical records and documents and of their safe storage; they process them professionally and make them accessible.

Use of archived information

On request the archives present processed archive material to researchers for study in their own research facilities, after a filled-in researcher's card is submitted.

Archivists retrieve historical records and documents according to the request of their creators, and other archived material needed for the solution of tasks in public and other institutions. In this way they participate in the exercise of state administration and in the scientific/research activities of cultural/scientific institutions.

On request the archivists produce, for a charge, literature searches of archived material for researchers, public institutions and qualified legal entities; they provide abstracts, duplicates and copies of archived material.

Archives perform scientific and research activities in the sphere of archives, ancillary historical sciences and related science disciplines.

Who and under which conditions

Documents and records older than thirty years are accessible for examination in the archives, unless the release of their data is protected by special legal regulations. For study even archive material arisen before January 1, 1990 is presented, arisen by the activities of former secret police, social organizations and political parties integrated in the National Front, and such archive material that was accessible to the public before inclusion in the archive registration.

As regards potential objections of an applicant who was refused the examination of archived material, the relevant administrative authority in the area of archiving and record facilities will decide on the basis of his/her appeal. Detailed information can be obtained from the director of the relevant state regional archives or from the National Archives.

Prior to the study the researcher shall fill in a researcher's card and prove his/her identity by an ID card, passport or another document to the person charged with supervision in the research facility of an archives.

How and where to apply

Due to the fact that the links between the stored archive material and the network of archives, based on their territorial or factual competence, are not always obvious to the applicants, the applicants are recommended to ask the archive, before submitting the application, whether a possibility exists that the required archive material already is within the processed archive files. It is also advisable to inquire about possible study visit or to submit an application for retrieval and presentation of the archive material.

Administrative charges

Historical records and documents are presented to researchers for examination without charge; administrative services are subject to charges under the Act on Administrative Charges. Public archives provide services for charge according to the Pricelist of Services, which forms schedule No. 4 to Regulation No. 645/2004 Coll.

Public archives

 • National Archives;

 • Státní oblastní archiv (State Regional Archives) in Praha, Třeboň, Plzeň, Litoměřice, Zámrsk, Moravský zemský archiv (Moravian Provincial Archives) in Brno, Zemský archiv (Provincial Archives) in Opava.

 • Státní okresní archivy (State District Archives) are internal organizational units of Státní oblastní archivy (State Regional Archives).

 • Specialized archives: Archiv Kanceláře prezidenta republiky (President's Office Archives), Archiv Pražského hradu (Prague Castle Archives), Archiv Poslanecké sněmovny (Parliament's Archives), Archiv Senátu (Senate's Archives), Archiv Ministerstva zahraničních věcí (Foreign Office Archives), Vojenský historický archiv (Armed Forces History Archives), Archiv Českého rozhlasu (Czech Radio Archives), Archiv České televize (Czech TV Archives), Archiv Akademie věd ČR (Archives of the Czech Academy of Sciences), Archiv Univerzity Karlovy (Charles University Archives), Archiv Masarykovy univerzity (Masaryk University Archives) in Brno, Archiv ČVUT (Czech Technical University Archives) in Praha, Archiv Národního muzea (National Museum Archives), Literární archiv Památníku národního písemnictví (Archives of the Museum of National Literature), Archiv Národní galerie (Archives of the National Gallery), Archiv Národní knihovny (Archives of the National Library), Archiv Národního technického muzea (Archives of the National Technical Museum), Národní filmový archiv (National Film Archives), Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (Central Archives of Surveying and Land Register), Archiv Ministerstva vnitra (Archives of the Interior Ministry), Archiv DIAMO (DIAMO Archives), Archiv České národní banky (Archives of the Czech National Bank), Archiv Univerzity Hradec Králové (Archives of Hradec Králové University).

 • The following archives count among the private ones: Všeodborový archiv (Trade Union Archives), Archiv Židovského musea (Jewish Museum Archives), Archiv České strany sociálně demokratické (Archives of the Czech Social Democratic Party).

This list is not closed definitively; other archives will be added that will be granted accreditation by the Ministry of the Interior.

Deutsche

Das Ministerium des Innern
-
odbor archivní správy

arch@mvcr.cz

Die Archive und die Archivalien

Archivalien sind Aufzeichnungen, die wegen der Zeit ihrer Entstehung, ihrem Inhalt, ihrer Herkunft und ihren äußeren Merkmalen zur Daueraufbewahrung ausgewählt und in die Evidenz als Archivalien aufgenommen wurden. Aufbewahrt werden sie in öffentlichen und privaten Archiven, denen vom Innenministerium die Akkreditierung für ihre Tätigkeit erteilt wurde.

Archiven obliegen die allseitige Archivgutpflege, sie sorgen für die sichere Aufbewahrung, fachgerechte Bearbeitung und den Zugang zu den Beständen.

Nutzung von Archivinformationen

Auf Vorlage eines Gesuchs legen sie dem Antragsteller die bearbeiteten Archivalien nach Ausfüllung des Studienzettels zur Einsichtnahme in ihren Studienräumen bereit.

Die Archivaren suchen die Archivalien nach den Anforderungen ihrer Autoren sowie weitere zur Lösung von Aufgaben öffentlich-rechtlicher und weiterer Institutionen notwendige Archivalien aus. Dadurch partizipieren sie sich an der Ausübung der staatlichen Verwaltung sowie an der wissenschaftlichen Forschungsarbeit kulturwissenschaftlicher Einrichtungen.

Auf Antrag nehmen sie Recherchen in den Archivalien für Forscher und öffentlich-rechtliche Institutionen sowie berechtigte juristische Personen vor und fertigen Auszüge, Abschriften und Kopien von Archivalien aus, die gebührenpflichtig sind.

Archive führen wissenschaftliche und Forschungsarbeiten im Bereich des Archivwesens, der historischen Hilfswissenschaften und verwandter Wissensgebiete durch.

Wer und zu welchen Bedingungen

Zur Einsichtnahme in den Archiven sind Archivalien zugänglich, die älter als 30 Jahre sind, sofern die Veröffentlichung ihres Inhalts nicht durch Sondervorschriften geschützt ist. Zum Studium werden auch Archivalien freigegeben, die vor dem 1. Januar 1990 aufgrund der Tätigkeit der ehemaligen Staatssicherheit und der in den Nationalen Front vereinigten gesellschaftlichen Organisationen und politischen Parteien entstanden sind sowie Archivalien, die als Dokumente vor der Aufnahme als Archivgut öffentlich zugänglich waren.

Bei einem eventuellen Einspruch eines Antragstellers, dem die Einsichtnahme in Archivgut verwehrt wurde, entscheidet auf Grunde dieses Einspruchs die für den Bereich Archivwesen und Schriftgutdienste zuständige Verwaltungsbehörde. Nähere Informationen erteilt der Direktor des zuständigen staatlichen Gebietsarchivs bzw. des Nationalarchivs.

Vor Aufnahme des Studiums im Studienraum des betreffenden Archivs füllt der Besucher einen Studienzettel aus und weist sich dem dort mit der Aufsicht betrauten Mitarbeiter gegenüber mit seinem Personalausweis, seinem Reisepass oder einem anderen persönlichen Dokument aus.

Wie und wohin sich wenden

Da den Antragstellern auf Einsichtnahme in Archivalien nicht immer der Zusammenhang zwischen Aufbewahrungsort und Archivalien im Archivnetz bekannt ist, der auf territorialen oder sachlichen Prinzipien beruht, wird ihnen empfohlen, vor Abgabe des Antrags beim Archiv Informationen darüber einzuholen, ob es wahrscheinlich ist, dass sich die geforderten Archivalien in den bearbeiteten Archivbeständen befinden. Außerdem ist durch Anfrage festzustellen, ob die Möglichkeit eines Studienbesuchs oder einer Antragstellung auf Suche und Vorlage der Archivalien besteht.

Verwaltungsgebühren

Archivalien werden Forschern ohne Erhebung von Gebühren zur Einsichtnahme vorgelegt, Verwaltungsdienstleistungen unterliegen jedoch der Gebührenpflicht nach dem Verwaltungsgebührengesetz. Die von öffentlichen Archiven erbrachten Dienstleistungen werden nach der Preisliste gemäß Anlage Nr. 4 zur Richtlinie Nr. 645/2004 GBl. berechnet.

Öffentliche Archive

 • Nationalarchiv

 • Staatliches Gebietsarchiv in Prag, Třeboň, Pilsen, Litoměřice, Zámrsk, Brünn (Mährisches Landesarchiv) und Opava (Landesarchiv)

 • Staatliche Kreisarchive als Organisationseinheiten der staatlichen Gebietsarchive

 • Spezialisierte Archive: Archiv des Präsidialamtes, Archiv der Prager Burg, Archiv des Abgeordnetenhauses, Senatsarchiv, Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, Historisches Militärarchiv, Archiv des Tschechischen Rundfunks, Archiv des Tschechischen Fernsehens, Archiv der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Archiv der Karlsuniversität zu Prag, Archiv der Masaryk-Universität in Brünn, Archiv der Tschechischen Technischen Hochschule in Prag, Archiv des Nationalmuseums, Literarisches Archiv der Gedenkstätte für nationale Literatur, Archiv der Nationalgalerie, Archiv der Nationalbibliothek, Archiv des Nationalen technischen Museums, Nationales Filmarchiv, Zentralarchiv für Geodäsie und Kataster, Archiv des Innenministeriums, Archiv DIAMO, Archiv der Tschechischen Nationalbank und Archiv der Universität in Hradec Králové.

 • Zu den Privatarchiven gehören das Allgewerkschaftsarchiv, das Archiv des Jüdischen Museums sowie das Archiv der Tschechischen sozialdemokratischen Partei

Diese Liste ist nicht endgültig abgeschlossen, sondern wird um weitere Archive vervollständigt, wenn sie die Akkreditierung des Innenministeriums erhalten.

Français

Ministere de l’Interiéur
-
Administration des Archives

arch@mvcr.cz

Les archives et les documents d’archives

Les documents d’archives sont les documents dont la conservation permanente a été choisie suite a l’époque de leur création, de leur contenu, de leur origine et de leurs signes extérieurs et qui ont été inscrites sur le registre des pieces archivées. Elles sont conservées dans les archives publiques et privées, agrées par le Ministre de l’Intérieur.

Les archives apportent tous leurs soins aux documents d’archives, veillent a leur stockage sécurisé, les exploitent et les rendent accessibles.

Utilisation des informations archivées

Sur demande, elles présentent les documents d’archives aux chercheurs ayant rempli la fiche de recherche afin qu’ils puissent les consulter dans les salles de lecture des archives.

Les archivistes recherchent les documents d‘archives selon la demande de leurs créateurs, ainsi que les documents nécessaires a l’exécution des missions exercées par les institutions publiques et d’autres organismes. Elles participent ainsi a l’exécution de l’administration publique aussi bien qu’aux activités scientifiques et de recherche développées par les institutions culturelles et scientifiques.

Sur demande, elles procedent aux recherches a partir des pieces archivées, destinées aux chercheurs et aux institutions publiques ainsi qu’aux personnes morales autorisées, elles établissent les extraits, les expéditions et les copies des pieces archivées qui consituent des services payants.

Les archives procedent a des activités scientifiques et de recherche dans le domaine de l’archivistique, des sciences auxiliaires d’histoire ainsi que des disciplines scientifiques annexes.

Qui et dans quelles conditions

Peuvent etre consultées dans les archives les documents d’archives ayant plus de 30 ans, lorsque la divulgation des données qu’elles contiennent n’est pas protégée par des dispositions législatives spécifiques. Sont également présentées pour étude les documents d’archives provenant de l’activité de l’ancienne police d’Etat, des organisations sociales et des partis politiques regroupés au sein de l’ex-Front national d’avant le 1er janvier 1990 ainsi que les documents qui ont été accessibles au public avant d’etre inscrites sur le registre des pieces archivées.

Les éventuelles objections du demandeur a qui la consultation des documents a été refusée sont soumises a la décision prise par l’autorité administrative compétente dans le domaine des archives et de gestion des documents. Les informations plus détaillées peuvent etre sollicitées aupres du directeur des archives régionales concernées ou des Archives nationales.

Avant de commencer son travail dans la salle de lecture des archives, le chercheur remplit la fiche de recherche et laisse vérifier son identité par la personne chargée de surveillance de l’étude en présentant sa carte d’identité, son passeport ou une autre piece d’identité.

Ou s’adresser et comment procéder

Etant donné que les demandeurs souhaitant consulter les documents d’archives ne sont pas toujours au fait de la logique de l’emplacement des documents au sein du réseau des archives, déterminé par la compétence territoriale ou matérielle de celles-ci, on recommande au chercheurs de faire précéder leur demande de consultation par la demande d’information aupres des archives concernées pour se renseigner si les documents d’archives demandées se trouvent effectivement parmi les ensembles d’archives traités, quelles sont les conditions de consultation ainsi que celles régissant la présentation de demande de recherche et de remise des documents a consulter.

Frais administratifs

Les documents d’archives sont présentées aux chercheurs a titre gracieux, les actes administratifs sont payants et les montants sont fixés en fonction de la loi sur les frais administratifs. Les services offerts par les archives publiques sont facturés selon le Bareme des services, qui constitue l’annexe 4 du décret N° 645/2004 du Rec.

Les archives publiques

 • Les Archives Nationales

 • Les archives régionales de Prague, Trebon, Pilsen, Litomerice, Zamrsk, Brno (Archives du pays de Moravie), Opava (Archives du pays).

 • Les archives de district sous gestion de l’Etat sont des services des archives régionales sous gestion de l’Etat.

 • Les archives spécialisées : Archives du Bureau de la Présidence, Archives du Château de Prague, Archives de la Chambre des députés, Archives du Sénat, Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Archives militaires historiques, Archives de la Radio tcheque, Archives de la Télévision tcheque, Archives de l’Académie des Sciences de la RT, Archives de l’Université Charles, Archives de l’Université Masaryk de Brno, Archives du CVUT (Polytechnique) de Prague, Archives du Musée national, Archives littéraires du Musée de la littérature, Archives de la Galérie Nationale, Archives de la Bibliotheque nationale, Archives du Musée national des techniques, Archives nationales du cinéma (Cinématheque), Archives centrales de géodésie et du cadastre, Archives du Ministere de l’Intérieur, Archives DIAMO, Archives de la Banque nationale tcheque, Archives de l’Université de Hradec Kralové.

 • Parmi les archives privées, on trouve les Archives de la confédération syndicale, Archives du Musée juif, Archive du parti social-démocrate tcheque.

Cette liste n’est pas définitive, elles sera complétée lorsque d’autres archives auront été agrées par le Ministere de l’Intérieur.

Národní archiv a státní oblastní archivy

Národní archiv a státní oblastní archivy

Národní archiv

 • Adresa: Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 - Chodovec
 • Telefon: 974 847 290
 • E-mail: na@nacr.cz
 • Webové stránky: www.nacr.cz
   

Státní oblastní archiv v Praze

Státní oblastní archiv v Třeboni

Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní oblastní archiv v Hradci Králové

 • Adresa: Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové
 • Telefon: 491 461 751
 • Badatelna: 465 503 122
 • E-mail: reditel.soa@ahapa.cz
 • Webové stránky: vychodoceskearchivy.cz
   

Moravský zemský archiv v Brně

 • Adresa: Žerotínovo náměstí 3/5, pošt. př. 1, 656 01 Brno
 • Telefon: 545 534 293
 • E-mail: podatelna@mza.cz
 • Webové stránky: www.mza.cz
   

Zemský archiv v Opavě

​  

Akreditované archivy

Akreditované archivy

  

Odbor archivní správy a spisové služby, 9. října 2023

  

Print  E-mail