Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Bezpečnostní rada státu

BRS jako stálý pracovní orgán vlády, náplň činnosti, členové a výbory 

  1. Bezpečnostní rada státu (BRS)
  2. Výbory BRS

Bezpečnostní rada státu (BRS)

BRS je zřízena ústavním zákonem o bezpečnosti. Její složení a činnost je dále upřesněna Statutem BRS a Jednacím řádem BRS.

BRS je stálý pracovní orgán vlády, který v rozsahu pověření stanoveném vládou koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy k jejímu zajišťování (plánování).

Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého a funkčního bezpečnostního systému ČR, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárodních závazků. V návaznosti na současná rizika a hrozby v oblasti bezpečnosti ČR je BRS koncipována jako orgán pro přípravu opatření v této oblasti, ale současně i pro řešení vzniklé krizové situace. Je orientována na komplexní zajišťování bezpečnosti ČR.

BRS tvoří předseda vlády a další členové vlády podle Statutu BRS. Prezident má právo účastnit se schůzí BRS, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Jednání BRS se mohou zúčastnit podle potřeby i další ústavní činitelé, vedoucí jiných správních úřadů, kteří nejsou členy BRS, guvernér ČNB a představitelé orgánů územní samosprávy a další odborníci.

Předseda BRS svolává schůze BRS pravidelně, nejméně však jednou za tři měsíce, případně podle potřeby. BRS má předsednictvo, které na svých jednáních zejména posuzuje aktuální bezpečnostní situaci ve světě a v ČR. Předsednictvo BRS je složeno z předsedy BRS (premiér), místopředsedy BRS (místopředseda vlády a ministr vnitra) a ministra obrany. Jednání předsednictva BRS se zúčastňuje ředitel sekretariátu BRS. Činnost BRS zabezpečuje sekretariát BRS, který je samostatným organizačním útvarem Úřadu vlády České republiky.

Přestože byla BRS ustavena na základě ústavního zákona, není ústavním orgánem a není jí tímto ani žádným jiným zákonem dána pravomoc přijímat rozhodnutí v oblasti zajištění bezpečnosti ČR. BRS může v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR žádat informace a analýzy od všech ministrů a vedoucích jiných správních úřadů a ukládat jim úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti ČR.

BRS může podle potřeby, zpravidla na návrh členů BRS, zřizovat a rušit odborné pracovní skupiny, v jejichž čele stojí zpravidla člen BRS, které se zabývají dílčími otázkami v oblasti působnosti BRS, zejména připravují podklady pro zasedání BRS.

BRS je tělesem, které na centrální úrovni vyhodnocuje rizika a hrozby a přijímá příslušná opatření. K tomuto využívá pracovní orgány.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail