Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové řízení

Krizové řízení, plánování a vzdělávání 

 • Krizové řízení
 • Krizové plánování
 • Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Krizové řízení

Krizové řízení

Ministerstva v rámci odpovědnosti za svoji připravenost na činnost za krizových situací plní podle krizového zákona funkci orgánu krizového řízení. Podle § 9 tohoto zákona vytváří pracoviště krizového řízení jako svůj odborný útvar pro vnitřní koordinaci resortního systému krizového řízení.

V návaznosti na krizový zákon a jeho prováděcí předpis (nařízení vlády č. 462/2000 Sb.) připravil odbor bezpečnostní politiky nařízení ministerstva vnitra č. 6/2010, k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a přípravě na jejich řešení. Toto nařízení vytváří vnitřní strukturu pracovišť krizového řízení ministerstva, Policie ČR a HZS ČR a krizových pracovišť všech organizačních součástí resortu a vymezuje jejich povinnosti a vztahy v oblasti krizového řízení. Jako interní právní předpis je určen pro využití všem organizačním součástem resortu Ministerstva vnitra.

Vedle systému k zabezpečení příprav resortu na krizové situace včetně obrany státu zajišťuje vnitřní systém krizového řízení ministerstva i operativní řešení činnosti za krizových stavů.

V rámci systému příprav resortu na krizové situace zpracovává a organizuje v součinnosti s ostatními útvary ministerstva a správními úřady resortní a meziresortní cvičení prováděná pro ověřování připravenosti ministerstva a orgánů krizového řízení ČR na řešení krizových situací souvisejících se zabezpečováním vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Odbor bezpečnostní politiky dbá v návaznosti na statuty a jednací řády Ústředního krizového štábu a krizového štábu ministra vnitra na soustavné zkvalitňování podmínek (po funkční stránce) pro jejich práci. Navrhuje opatření ke zlepšení technické vybavenosti a zdokonalování servisních služeb, zároveň se podílí na jejich realizaci. Nepřetržitě zabezpečuje organizační stránku při aktivaci Ústředního krizového štábu v případě vzniku nevojenského krizového stavu.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Krizové plánování

Krizové plánování

Odbor bezpečnostní politiky v rámci odpovědnosti za plnění úkolů pracoviště krizového řízení resortu koordinuje a zajišťuje zpracování krizového plánu Ministerstva vnitra ČR a podílí se na zabezpečování úkolů stanovených pro Ministerstvo vnitra ČR v krizových plánech ostatních orgánů krizového řízení.

Pro sjednocení postupu tvorby krizových plánů vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR metodiku pro zpracování jednotlivých částí krizového plánu ústředních správních úřadů, kraje a obce. V návaznosti na tuto metodiku a v souladu s krizovým zákonem a nařízením vlády č. 462/2000 Sb. jsou připravovány jednotlivé části krizového plánu Ministerstva vnitra.

V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku koordinuje odbor bezpečnostní politiky spolu s Policií ČR zpracování a využívání typového plánu řešícího zabezpečování zákonnosti v případě závažného nárůstu kriminality, terorismu, ohrožením demokratických základů republiky apod. Dále společně s odborem azylové a migrační politiky připravil typový plán pro řešení migračních vln velkého rozsahu.

Odbor se rovněž zabývá tvorbou plánu akceschopnosti Ministerstva vnitra ČR, ve kterém je definována činnost Ministerstva vnitra ČR v reakci na jednotlivé předkrizové a krizové stavy. Odpovídající pozornost je věnována komplexní péči o chráněná záložní pracoviště Ministerstva vnitra ČR, která je nutné udržovat v technicky provozuschopném stavu a dostatečně materiálně vybavené pro funkční využití za stavu hrozby krize nebo vyhlášení krizového stavu.

Podle metodiky jsou zpracovávány a průběžně aktualizovány dokumenty krizového plánu Ministerstva vnitra:

 1. základní část:

  1. charakteristika organizace krizového řízení,

  2. přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení Ministerstva vnitra,

  3. přehled organizací, které zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu,

  4. přehled prvků kritické infrastruktury urh Ministerstvem vnitra,

 2. operativní část:

  1. přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení,

  2. hospodářská opatření pro krizové stavy (např. plán nezbytných dodávek,

  3. plán hospodářské mobilizace,)finanční zabezpečení,

  4. rozpracování typových plánů na postupy řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací,

  5. přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení,

  6. přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení krizové situace,

 3. pomocná část:

  1. přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení,

  2. zásady manipulace s krizovým plánem, geografické podklady,

  3. geografické podklady,

  4. další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením,

  5. typové plány v působnosti MV (migrační vlna velkého rozsahu a narušení zákonnosti velkého rozsahu).
    

Ministerstvo vnitra dále zpracovává v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Dílčí plán obrany Ministerstva vnitra jedná se o plánovací dokument, který specifikuje činnost při zajišťování obrany ČR. Vytváří podmínky pro provedení objektivní analýzy a využití disponibilních sil a prostředků resortu k plnění úkolů za stavu ohrožení státu a válečného stavu. V případě hrozby vnějšího napadení České republiky je primárním dokumentem pro plánování úkolů Ministerstva vnitra k použití sil a prostředků v rámci bezpečnostního systému České republiky.

Rozsah, forma a způsob využitelnosti dílčího plánu obrany Ministerstva vnitra závisí na vzniku a průběhu konkrétní krizové situace. Přijatá opatření jsou realizována na základě rozhodnutí vlády České republiky v návaznosti na Plán obrany ČR.

Dílčí plán obrany Ministerstva vnitra zahrnuje:

 1. Plán činností MV při zajišťování obrany státu v období míru, za stavu ohrožení státu (SOS) a za válečného stavu (VS)

 2. Plán odpovídajících sil a prostředků a plán doplňování odpovídajících sil a prostředků pro plnění úkolů MV na úseku obrany státu

 3. Katalogové listy k realizaci opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu v oboru působnosti MV

 4. Plán nezbytných dodávek

 5. Přehled hlavních, záložních, chráněných a nechráněných krizových pracovišť

 6. Opatření k zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil ČR a mobilizace

 7. Opatření k plnění úkolů operační přípravy státního území vycházející z Plánu operační přípravy státního území

 8. Plán povinné přípravy občanů k obraně státu za SOS a VS

 9. Objekty důležité pro obranu státu

 10. Kritéria stanovená pro krajské úřady k vyhodnocení objektů, které mohou být za SOS nebo VS napadeny,

 11. Plánovaná opatřen k zajišťování obrany státu stanovená rozhodnutím vlády včetně specifikace jejich finančního zabezpečení

 12. Přílohová část
   

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Získávání odborných znalostí o krizovém řízení je klíčovým faktorem pro vybudování akceschopné struktury KŘ na všech úrovních veřejné správy. Nezbytnou podmínkou je vybudování vzdělávacího systému, který zajistí vzájemnou návaznost a prostupnost jednotlivých vzdělávacích prvků a forem při zachování kontinuity se systémem přípravy pracovníků státní správy a samosprávy.

V současné době vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva v nevojenských složkách společnosti probíhá nezávisle na sobě ve třech úrovních:

 • kurzy, školení a semináře ve školících zařízeních Ministerstva vnitra zajištěné Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a či Institutem pro veřejnou správu,

 • středoškolské vzdělávání, respektive vyšší odborné vzdělávání (např. VOŠ TRIVIS, Praha),

 • vysokoškolské vzdělávání (např. VŠE - Institut krizového managementu, VŠB-Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, Univerzita obrany, Policejní Akademie ČR v Praze - Fakulta bezpečnostního managementu, ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství, UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení).
   

Oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení odboru bezpečnostní politiky MV se v oblasti vzdělávání podílí:

 • ve vnější působnosti - na zpracování vzdělávacích programů, jejichž tématické zaměření koresponduje se souborem požadovaných znalostí v oblasti KŘ v rámci modulu G (Projekt ochrany zákonnosti a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při krizové situaci pro jednotlivé úrovně) a realizaci příslušného vzdělávacího procesu v České republice,

 • ve vnitřní působnosti - na vybudování odpovídajícího vzdělávacího zařízení pro potřeby resortu ve spolupráci s gestorem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (GŘ HZS ČR).
   

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail