Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Krizové řízení

Krizové řízení, plánování a vzdělávání 

 • Krizové řízení
 • Krizové plánování
 • Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Krizové řízení

Krizové řízení

Ministerstva v rámci odpovědnosti za svoji připravenost na činnost za krizových situací plní podle krizového zákona funkci orgánů krizového řízení. Podle § 9 tohoto zákona vytváří pracoviště krizového řízení jako svůj odborný útvar pro vnitřní koordinaci resortního systému krizového řízení.
  
V návaznosti na krizový zákon a jeho prováděcí předpis (nařízení vlády č. 462/2000 Sb.) připravil odbor bezpečnostní politiky nařízení ministerstva vnitra č. 13/2004, k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu a připravenosti na jejich řešení (pdf, 150 kB). Toto nařízení vytváří vnitřní strukturu pracovišť krizového řízení ministerstva, Policie ČR a HZS ČR a krizových pracovišť všech organizačních součástí resortu a vymezuje jejich povinnosti a vztahy v oblasti krizového řízení. Jako interní právní předpis je určen pro využití všem organizačním součástem resortu Ministerstva vnitra. Pro jejich lepší orientaci a zabezpečení dílčích úkolů z tohoto nařízení zpracoval odbor bezpečnostní politiky Komentář k nařízení Ministerstva vnitra č. 13/2004 (pdf, 232 kB) a vzory formulářů (rar, 89 kB). Dokumenty uvedené v tomto odstavci jsou rovněž uveřejněny na stránkách odboru bezpečnostní politiky, které jsou umístěny na resortní intranetové síti MV – Letná.
 
Vedle systému k zabezpečení příprav resortu na krizové situace včetně obrany státu zajišťuje vnitřní systém krizového řízení ministerstva i operativní řešení činnosti za krizových stavů.
  
V rámci systému příprav resortu na krizové situace zpracovává a organizuje v součinnosti s ostatními útvary ministerstva a správními úřady resortní a meziresortní cvičení prováděná pro ověřování připravenosti ministerstva a orgánů krizového řízení ČR na řešení krizových situací souvisejících se zabezpečováním vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
 
Odbor bezpečnostní politiky dbá v návaznosti na statuty a jednací řády Ústředního krizového štábu a krizového štábu ministra vnitra na soustavné zkvalitňování podmínek (po funkční stránce) pro jejich práci. Navrhuje opatření ke zlepšení technické vybavenosti a zdokonalování servisních služeb, zároveň se podílí na jejich realizaci. Nepřetržitě zabezpečuje organizační stránku při aktivaci Ústředního krizového štábu v případě vzniku nevojenského krizového stavu.
 

Krizové plánování

Krizové plánování

Odbor bezpečnostní politiky v rámci odpovědnosti za plnění úkolů pracoviště krizového řízení resortu koordinuje a zajišťuje zpracování krizového plánu Ministerstva vnitra ČR a podílí se na zabezpečování úkolů stanovených pro Ministerstvo vnitra ČR v krizových plánech ostatních orgánů krizového řízení.
 
Pro sjednocení postupu tvorby krizových plánů vydalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR metodiku pro zpracování jednotlivých částí krizového plánu ústředních správních úřadů, kraje a obce. V návaznosti na tuto metodiku a v souladu s krizovým zákonem a nařízením vlády č. 462/2000 Sb. jsou připravovány jednotlivé části krizového plánu Ministerstva vnitra.
 
V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku koordinuje odbor bezpečnostní politiky spolu s Policií ČR zpracování a využívání typového plánu řešícího zabezpečování zákonnosti v případě závažného nárůstu kriminality, terorismu, ohrožením demokratických základů republiky apod. Dále společně s odborem azylové a migrační politiky připravil typový plán pro řešení migračních vln velkého rozsahu.
 
Odbor se rovněž zabývá tvorbou plánu akceschopnosti Ministerstva vnitra ČR, ve kterém je definována činnost Ministerstva vnitra ČR v reakci na jednotlivé předkrizové a krizové stavy. Odpovídající pozornost je věnována komplexní péči o chráněná záložní pracoviště Ministerstva vnitra ČR, která je nutné udržovat v technicky provozuschopném stavu a dostatečně materiálně vybavené pro funkční využití za stavu hrozby krize nebo vyhlášení krizového stavu.
 
Podle metodiky jsou zpracovávány a průběžně aktualizovány dokumenty krizového plánu: základní část krizového plánu Ministerstva vnitra (organizace krizového řízení, výčet rizik v působnosti ministerstva, podklady a zásady pro zpracování a používání příloh krizového plánu) a přílohy krizového plánu: Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize, který byl aktualizován a schválen usnesením vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1591 (pdf, 28 kB), katalogové listy k realizaci opatření pro Národní systém reakce na krize, katalog (přehled) krizových opatření; operační plány (povodňové, havarijní, nákazové apod. - k zajištění operační činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu a operační činnosti útvarů ministerstva, Policejního prezidia ČR a Generálního ředitelství HZS); přehled sil a prostředků; plán nezbytných dodávek; plán hospodářské mobilizace (jen pro Policii ČR) a další dokumentace (plán spojení, plán zdravotnického zabezpečení, mapy s riziky a řešením apod.). Plány logistického zabezpečení by měli navazovat na operační plán a katalog opatření.
 
Samostatnou přílohu krizového plánu Ministerstva vnitra tvoří Dílčí plán obrany Ministerstva vnitra jedná se o plánovací dokument, který specifikuje činnost při zajišťování obrany ČR. Vytváří podmínky pro provedení objektivní analýzy a využití disponibilních sil a prostředků resortu k plnění úkolů za stavu ohrožení státu a válečného stavu. V případě hrozby vnějšího napadení České republiky je primárním dokumentem pro plánování úkolů k použití sil a prostředků v rámci bezpečnostního systému České republiky.
 
Rozsah, forma a způsob využitelnosti dílčího plánu obrany Ministerstva vnitra závisí na vzniku a průběhu konkrétní krizové situace. Přijatá opatření jsou realizována na základě rozhodnutí vlády České republiky v návaznosti na Plán obrany ČR.
 
Dílčí plán obrany Ministerstva vnitra zahrnuje:
 1. Kompetence orgánů systému obrany státu při zajišťování obrany České republiky
 2. Plán činností Ministerstva vnitra při zajišťování obrany státu
 3. Přehled sil a prostředků Ministerstva vnitra a přehled sil a prostředků, které uvolňuje nebo požaduje ke svému doplnění za stavu ohrožení státu (SOS) anebo za válečného stavu (VS)
 4. Finanční zabezpečení opatření k zajišťování obrany státu
 5. Katalog opatření pro Národní systém reakce na krize

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Vzdělávání v oblasti krizového řízení

Získávání odborných znalostí o krizovém řízení je klíčovým faktorem pro vybudování akceschopné struktury KŘ na všech úrovních veřejné správy. Nezbytnou podmínkou je vybudování vzdělávacího systému, který zajistí vzájemnou návaznost a prostupnost jednotlivých vzdělávacích prvků a forem při zachování kontinuity se systémem přípravy pracovníků státní správy a samosprávy. 
 
V současné době vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva v nevojenských složkách společnosti probíhá nezávisle na sobě ve třech úrovních:
 • kurzy, školení a semináře ve školících zařízeních Ministerstva vnitra zajištěny Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, školícími středisky CO ČR a Institutem pro místní správu,
 • středoškolské vzdělávání, respektive vyšší odborné vzdělávání (VOŠ TRIVIS, Praha),
 • vysokoškolské vzdělávání (VŠE – Institut krizového managementu, VŠB-Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství, Univerzita obrany, PA ČR Praha – Fakulta bezpečnostního managementu).
Oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení odboru bezpečnostní politiky MV se v oblasti vzdělávání podílí:
 • ve vnější působnosti - na zpracování vzdělávacích programů, jejichž tématické zaměření koresponduje se souborem požadovaných znalostí v oblasti KŘ v rámci modulu G (Projekt ochrany zákonnosti a zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při krizové situaci pro jednotlivé úrovně) a realizaci příslušného vzdělávacího procesu v České republice,
 • ve vnitřní působnosti – na vybudování odpovídajícího vzdělávacího zařízení pro potřeby resortu ve spolupráci s gestorem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (GŘ HZS ČR).

Print  E-mail