Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Ministerstvo vnitra si připomíná Evropský den proti obchodování s lidmi novými preventivními projekty

Ministerstvo vnitra představilo dvě nové významné aktivity v boji proti obchodování s lidmi v ČR: Kartu identifikace možného obchodování s lidmi a zahájení nového projektu, který důsledně zmapuje situaci obchodování s dětmi v Česku. 

Dnes, tedy 18. října, si celá Evropská unie už od roku 2007 připomíná Evropský den boje proti obchodování s lidmi. Důvodem je zvýšení povědomí o obchodování s lidmi a zvýšení výměny informací, znalostí a osvědčených postupů mezi různými aktéry působícími v této oblasti. Do preventivních aktivit se dlouhodobě zapojuje i Ministerstvo vnitra, které dnes představilo tzv. Kartu identifikace možného obchodování s lidmi. Má sloužit hlavně policistům a pracovníkům škol, sociálních nebo zdravotnických služeb, neziskových organizací, Správy uprchlických zařízení nebo např. center na podporu integrace cizinců. Karta mj. obsahuje seznam ukazatelů, které pomohou odhalit, zda se člověk nesetkal s obětí obchodování s lidmi (viz příloha).

„Obchodování s lidmi je jednou z nejzávažnějších trestných činností, jeho obětí jsou především ženy a každá pátá oběť v EU je dítě. Rychlá a efektivní pomoc obětem je proto naprosto zásadní,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan k novým aktivitám resortu vnitra. Vyzdvihl také, že „karta oběti“ není jen pro lidi z oboru, ale úplně pro každého.

Obchodování s dětmi

Na situaci, kdy cca 20 % z obětí obchodování s lidmi tvoří děti, reaguje také nový projekt bezpečnostního výzkumu „Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi“. Projekt bude pro MV realizovat ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum a Univerzita Karlova v Praze. Cílem je důkladně zmapovat situaci obchodování s dětmi v Česku a vytvořit

  • metodiku identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi,
  • vzdělávací program k identifikaci a poskytnutí pomoci těmto obětem,
  • typový preventivní projekt v této oblasti.

Výstupem bude komplexní inovativní způsob řešení problematiky obchodování s dětmi včetně nastavení nových postupů správné identifikace dětských obětí, postupů efektivní pomoci a účinného vzdělávání.

V souvislosti s uprchlickou vlnou způsobenou invazí Ruské federace na Ukrajinu se také objevilo významné riziko, že tito uprchlíci, v převážné většině ženy a děti, se mohou stát obětí podvodných zprostředkovatelů, ale i obchodníků s lidmi. Ministerstvo vnitra proto představilo přehled preventivních a osvětových projektů (Přehled pomoci, osvětových kampaní a aktivit v prevenci obchodování s lidmi z řad osob prchajících před válkou na Ukrajině)  a aktivit k minimalizaci těchto rizik, webů a telefonních linek, kam je možné se obrátit o pomoc. Jde o aktivity členů Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi koordinované Ministerstvem vnitra, které vznikly v reakci na uvedené riziko. Komplex těchto aktivit přispívá k tomu, že Česká republika dosud neidentifikovala žádné oběti obchodování s lidmi z řad uprchlíků z Ukrajiny.

Základní fakta

Obchodování s lidmi zůstává v EU i přes pokrok dosažený v posledních letech vážnou hrozbou. Oběťmi jsou především ženy a dívky obchodované za účelem sexuálního vykořisťování. Přibližně každá pátá oběť obchodování s lidmi v EU je dítě. K nejčastějším formám obchodování v EU rovněž patří pracovní vykořisťování. V České republice se nejčastěji setkáváme s pracovním a dále pak sexuálním vykořisťováním.

Obchodování s lidmi ohrožuje lidská práva a základní hodnoty demokratické společnosti. Jeho oběti si proto zaslouží plnou pomoc a podporu. Česká republika si díky profesionální práci policistů, soudců, státních zástupců, pracovníků neziskových organizací a dalších subjektů udržuje vysoký standard v identifikaci obětí, pomoci a podpoře poskytované obchodovaným osobám a v boji proti všem formám obchodování s lidmi. To dokládá mimo jiné i každoroční nejvyšší hodnocení ze strany Ministerstva zahraničních věcí USA.

Ministerstvo vnitra už od roku 2004 vede a finančně podporuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, díky kterému obětem zajišťuje potřebnou pomoc a podporu v rámci trestního řízení a sociální reintegrace. Na jaře roku 2020 byla přijata nová Národní strategie boje proti obchodování s lidmi na období 2020–2023, která si klade za cíl posílení pomoci obětem obchodování s lidmi včetně dětských obětí, zvýšení informovanosti o problematice obchodování s lidmi a zlepšení spolupráce jednotlivých subjektů.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Print  E-mail