Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko k postupu strážníků MP / OP při projednávání přestupků spáchaných porušením mimořádných opatření MZCR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Praha 6. prosince 2021

Stanovisko k postupu strážníků obecních a městských policií při projednávání přestupků spáchaných porušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Podle právního názoru odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra:

I.

Dne 1. listopadu 2021 nabylo účinnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN.

Čl. I odst. I výše uvedeného mimořádného opatření s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání za stanovených podmínek zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen "respirátor"), na stanovených místech určeným kategoriím osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví je vydáno podle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze jeho porušení kvalifikovat a projednávat jako přestupky právě podle tohoto zákona.

Porušení zákazů podle uvedeného mimořádného opatření tak nelze kvalifikovat jako přestupky podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

V případě splnění všech zákonných podmínek lze porušení uvedeného mimořádného opatření (spočívající např. v porušení zákazu pohybu a pobytu bez předepsaných ochranných prostředků dýchacích cest) postihovat jako přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

Takový přestupek je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněn projednat i strážník obecní policie příkazem na místě a uložit za něj podle § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, pokutu až do výše 10 000 Kč, mladistvému obviněnému nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.
 

II.

V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s  prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, vláda svým usnesením č. 1066 ze dne 25. listopadu 2021 podle ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod. o zákazech a omezeních mj. maloobchodního prodeje a služeb.

Porušení uvedených zákazů a omezení je třeba považovat za porušení povinnosti podle § 31 odst. 3 písm. c) krizového zákona, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku spáchaného fyzickou osobou podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona.

Krizový zákon neumožňuje za poručení těchto omezení sankcionovat právnické osoby ani fyzické osoby podnikající.

Takový přestupek je podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněn projednat i strážník obecní policie příkazem na místě a uložit za něj podle § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. pokutu až do výše 10 000 Kč, mladistvému obviněnému nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí

  

Print  E-mail