Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

English English

Prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Dobu platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání této karty, a to na dobu vnitropodnikového převedení, nejdéle však na celkovou dobu v členských státech EU, která činí 3 roky v případě manažera a specialisty a 1 rok v případě zaměstnaného stážisty.

Žádost o prodloužení doby platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat v době platnosti stávající karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, nejdříve však 120 dnů před skončením její platnosti.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Zákon o pobytu cizinců, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti ve stanovené lhůtě, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžiku podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Žádost o prodloužení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".

K žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je cizinec povinen doložit:

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze následující náležitosti nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací:

  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

  • potvrzení obchodní korporace, v níž nebo do níž je cizinec převeden, že údaje obsažené v dříve předkládaném vysílacím dopisu jsou nadále platné, s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území,

  • doklad o tom, že má cizinec nadále požadovanou odbornou kvalifikaci, popřípadě že splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání,

  • povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem Evropské unie.
     

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na pracoviště odboru azylové a migrační politiky MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu (tzn. karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU), a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Fikce platnosti dosavadní karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb. uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. "překlenovacím štítkem".


Odbor azylové a migrační politiky, 15. srpna 2017

Print  E-mail