Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

English English

Průběh řízení o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Řízení o žádosti

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se podává osobně a cizinci je dáno na výběr, zda žádost podá na zastupitelském úřadu nebo odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud cizinec hodlá svou žádost podat odboru azylové a migrační politiky, je povinen tak učinit v době, kdy je oprávněn pobývat přechodně na území České republiky [k přechodnému pobytu bude cizinec v dané situaci nejčastěji oprávněn podle § 18 písm. d) bodu 5 zákona č. 326/1999 Sb., tzn. v době platnosti povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU, popřípadě podle § 18 písm. a), tzn. v rámci tzv. bezvízového pobytu, vždy však nejdéle 90 dnů ode dne vstupu cizince na území České republiky].

Podání žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU má mj. za důsledek, že se povolení vydané jiným členským státem považuje za platné do doby rozhodnutí o žádosti podané v České republice.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, na počátku řízení ho vyzývá k odstranění vad žádosti, vyzývá žadatele, aby se dostavil k pohovoru nebo k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí oprávnění k pobytu na území České republiky. Prostřednictvím zastupitelského úřadu jsou žadateli doručovány také písemnosti vyhotovené MV ČR.

Řízení o žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců, správního řádu se stanovenými výjimkami, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, správní orgán cizince vyzve k odstranění vad žádosti a řízení o takové žádosti může být usnesením přerušeno. MV ČR/zastupitelský úřad může cizince v průběhu řízení vyzvat k pohovoru, požádat ho o doplnění náležitostí, resp. ho písemně vyzvat k jejich doplnění, snímat jeho otisky prstů či pořizovat jeho obrazový záznam.

Předkládání náležitostí žádosti

Dodávání do žádosti lze provést osobně, prostřednictvím zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách.

Doklad vydaný cizím státem musí splňovat podmínky vyššího ověření (superlegalizace), popř. apostily, pokud nejde o listiny vydané státem, se kterým má ČR uzavřenu příslušnou bilaterální smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou od požadavku vyššího ověření osvobozeny.

Doklad vyhotovený v cizím jazyce musíte předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Pokud jste v průběhu řízení vyzváni k doplnění některých náležitostí do žádosti a žádost byla podána na zastupitelském úřadu ČR, můžete dodat vše danému zastupitelskému úřadu, ale není vyloučeno, abyste poslali doplnění doporučenou poštou přímo Ministerstvu vnitra.

Pokud byla vaše žádost podána na území ČR (žádost byla podána ve vašem zastoupení obchodní korporací, která je účastníkem vládou schváleného programu), dodávejte do žádosti doporučenou poštou na adresu uvedenou ve výzvě nebo na adresu pracoviště, kde byla žádost podána.

Vždy uvádějte číslo jednací své žádosti.

Nedoložení náležitostí ve stanovených lhůtách je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení vaší žádosti.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů ode dne podání žádosti.

Pro vyřízení žádosti o prodloužení platnosti karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance platí obecné lhůty podle správního řádu.

Lhůty pro vyřízení žádosti neběží nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

Fikce platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU

Pokud jste podal žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU, vaše povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané jiným členským státem EU se považuje na území České republiky za platné až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU.

Vyhovění žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

V případě kladného posouzení vaší žádosti (splňujete-li podmínky pro vydání karty) vás Ministerstvo vnitra ČR nebo zastupitelský úřad ČR, na kterém jste podali žádost, kontaktuje a pozve vás na jedno ze svých pracovišť za účelem pořízení biometrických údajů nutných ke zhotovení karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU.

Bezprostředně po pořízení biometrických údajů vám bude vydáno „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU“. Na základě tohoto potvrzení můžete být zaměstnáván již ode dne vydání potvrzení do dne ukončení řízení o žádosti (vydání biometrické karty).

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU je nejčastěji vydávána na dobu trvání vnitropodnikového převedení na území členských států EU, nejdéle však na 3 roky v rámci celkového převedení v EU v případě manažera a specialisty a nejdéle na 1 rok v rámci celkového převedení v EU v případě zaměstnaného stážisty. Platnost karty lze opakovaně prodloužit, nejdéle však na celkovou dobu 3 let v případě manažera a specialisty a 1 roku v případě zaměstnaného stážisty.

Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů. Změnu podmínek, na základě kterých vám byla karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydána, jste povinen hlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.

Zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance

MV ČR žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance zamítne, např. jestliže

 • MV ČR zjistí, že obchodní korporace nebo odštěpný závod, do nichž má být cizinec převeden, byly založeny pouze za účelem vnitropodnikového převedení,

 • obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, není osobou bezdlužnou,

 • obchodní korporaci, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,

 • na majetek obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, byl prohlášen konkurs,

 • cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti,

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání této karty (např. v případě žádosti zaměstnaného stážisty není prokázáno vysokoškolské vzdělání),

 • cizinec se na požádání zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti, nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,

 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,

 • cizinec je evidován v evidenci nežádoucích osob,

 • cizinec je zařazen do schengenského informačního systému,

 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,

 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenkých států,

 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance neopustí území ČR nebo že tuto kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,

 • cizinec se dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců.
   

V případě zamítnutí žádosti vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MV ČR o zamítnutí Vaší žádosti.

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

V případě zamítnutí žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení žádosti Ministerstvu vnitra ČR.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje, a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.

Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání.


Odbor azylové a migrační politiky, 15. srpna 2017

Print  E-mail