Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

English English

Podání žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se podává osobně a cizinci je dáno na výběr, zda žádost podá na zastupitelském úřadu nebo odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud cizinec hodlá svou žádost podat odboru azylové a migrační politiky, je povinen tak učinit v době, kdy je oprávněn pobývat přechodně na území České republiky [k přechodnému pobytu bude cizinec v dané situaci nejčastěji oprávněn podle § 18 písm. d) bodu 5 zákona č. 326/1999 Sb., tzn. v době platnosti povolení k pobytu vydaného jiným členským státem EU, popřípadě podle § 18 písm. a), tzn. v rámci tzv. bezvízového pobytu, vždy však nejdéle 90 dnů ode dne vstupu cizince na území České republiky].

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu a pokud to výslovně umožňují podmínky tohoto vládou schváleného programu, může za cizince na území ČR u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podat žádost na základě plné moci obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden.

Žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se podává na formuláři "Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu".

K žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU se předkládá:

 • platný cestovní doklad,

 • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem EU,

 • vysílací dopis, který obsahuje

  • potvrzení obchodní korporace se sídlem mimo území členských států EU, že cizinec bude vnitropodnikově převeden k výkonu zaměstnání do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území ČR na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty s uvedením doby trvání vnitropodnikového převedení a místa výkonu práce na území ČR,

  • uvedení pracovních podmínek, pokud jde o délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok a výši mzdy nebo platu; tyto podmínky nesmí být horší, než stanoví zákoník práce, to platí i pro podmínky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, rovného zacházení pro muže a ženy i ostatní ustanovení o nediskriminaci, a

  • potvrzení, že cizinec bude po uplynutí doby trvání vnitropodnikového převedení převeden do obchodní korporace se sídlem mimo území členských států EU,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden, tzn. jeden z následujících dokladů:

  • doklad prokazující, že odštěpný závod, do něhož je cizinec převeden, je odštěpným závodem obchodní korporace, v níž je cizinec převeden, nebo

  • doklad prokazující, že obchodní korporace, v nichž je cizinec převeden, jsou vůči sobě ovládající a ovládanou osobou nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání,

 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Všechny přikládané doklady musí být předloženy buď v originále, nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nutně vždy předloženy cestovní doklad a povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydané cizinci jiným členským státem EU. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Pokud je cizinec nebo obchodní korporace, v níž nebo do níž má být cizinec převeden, účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti, lze nahradit potvrzením vydaným touto obchodní korporací tyto náležitosti žádosti:

 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,

 • vysílací dopis,

 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově převeden,

 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována,

 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání.


Odbor azylové a migrační politiky, 15. srpna 2017

Print  E-mail